Spe­ekle: Hravý nástroj, ktorý rieši poru­chy reči

Richard Bednár / 3. apríl 2014 / Tools a produktivita

Až 78% detí trpí rečo­vými poru­chami. Tie je potrebné odstrá­niť v predš­kol­skom veku, aby neskôr nedo­chá­dzalo k prob­lé­mom v učení alebo k šikane na škole. Tento prob­lém doslova hravo rieši Spe­ekle.

Bez­platne si môžete vyskú­šať ver­ziu logo­pe­dic­kej pomôcky Talk­Land a cvi­čiť výslov­nosť hra­vou for­mou. Talk­Land je logo­pe­dická herná plat­forma, ktorá umož­ňuje hra­nie roz­lič­ných logo­pe­dic­kých hier. Vyža­duje ope­račný sys­tém Win­dows Vista, 7 alebo 8, prí­padne XP, SP3, a pri­po­je­nie na Inter­net. Je určený pre deti predš­kol­ského veku a zmení im nudné logo­pe­dické cvi­če­nia na hry. Môžu si tak pre­cvi­čiť sykavky [s] a [š] s trpas­lí­kom Gol­dym alebo sa učiť zvu­kovú dife­ren­ciá­ciu s papa­gá­jom Squ­akom.

http://www.absolventi.stuba.sk/dokumenty/aktuality_a_podujatia/speekle_fiit.jpg

Spe­ekle je pomôcka, ktorá má byť neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou tera­pie. Firma má záu­jem ďalej sa roz­ví­jať, pri­dá­vať ďal­šie jazyky a pomá­hať deťom s poru­chami reči po celom svete. Momen­tálne prog­ram fun­guje už v riadne licen­co­va­nej ver­zii, ktorá je od začiatku marca dostupná pre rodi­čov. Čoskoro by sa mal pri­dať aj ana­ly­zá­tor pohybu jazyka, ktorý je momen­tálne vo vývoji.

Vývo­jár­sky tím je zlo­žený zo šty­roch ľudí: Vero­nika Štr­bá­ková (23) — vývo­jár ser­ve­ro­vej časti, PR a mar­ke­ting, Miro­slav Šimek (22) — vývo­jár ana­ly­zá­to­rov, Talk­Land her­nej plat­formy a iných pod­por­ných pros­tried­kov do Talk­Landu, Peter Dem­čák (21) — game desig­ner a vývo­jár hier do Talk­Landu, PR, Ondrej Gal­bavý (22) — vývo­jár ser­ve­ro­vej časti, inšta­lá­cie, sup­port. Men­to­rom tímu je Michal Barla (30).

Hra Goldy

Hlav­nými posta­vami hry sú dvaja trpas­líci, ktorí našli jas­kyňu plnú zla­tých pokla­dov. V jas­kyni však žije zlý drak, ktorý si tieto poklady stráži. Drak spí nepo­koj­ným spán­kom na vrchu kopca, upro­stred jas­kyne. Naši odvážni trpas­líci nedo­kážu draka pora­ziť, a preto si na zbie­ra­nie pokla­dov musia pomá­hať šikov­nos­ťou a tro­chou kúziel. Keď si pri­lo­žia prsty k ústam a uro­bia zvuk “ššššš“ alebo “sssss“, dokážu sa pre­me­niť na nevi­di­teľ­ných a scho­vať sa pred dra­kom!

Po spus­tení hry si dieťa vybe­rie jeden zo šty­roch leve­lov nároč­nosti Level 1 je naj­ľahší a level 4 naj­ťažší. Levely roz­ho­dujú o tom, koľko pokla­dov je potrebné naz­bie­rať, ako často sa drak zobú­dza a ako ťažké je scho­vať sa pred dra­kom.

Po vybraní levelu si hráč vybe­rie hlásku, ktorú je potrebné cvi­čiť ([s] alebo [š]). Hlásky repre­zen­tujú dvaja trpas­líci Goldy (zelený kabá­tik, [š]) a Nug­get (modrý kabá­tik, [s]). Po výbere trpas­líka začína hra.

Trpas­lík sa nachá­dza v strede obra­zovky a hráč ho môže po jas­kyni navi­go­vať pomo­cou šípok. V jas­kyni sa nachá­dza mnoho vecí – kamene, poklady, rôzne pomôcky a v nepo­sled­nom rade drak.

Cie­ľom hry je napl­niť si vrece pokladmi a vyhý­bať sa dra­kovi. Drak sa nachá­dza na vrchu obra­zovky a z času na čas sa začne budiť. Pod trpas­lí­kom sa vtedy zobrazí meter, ktorý treba napl­niť vyslo­vo­va­ním správ­nej hlásky do mik­ro­fónu. Keď sa panel naplní, trpas­lík sa schová pred dra­kom a drak opäť zaspí. Inak drak na trpas­líka vychrlí oheň a trpas­lík stratí život a nie­koľko bodov skóre. Keď trpas­lík stratí všet­kých päť živo­tov (srdiečka v ľavom hor­nom rohu), hra sa skončí a trpas­lík pre­hral.

Pokiaľ sa drak práve nezo­bú­dza, trpas­lík môže zbie­rať poklady. Poklady sú rôz­nych veľ­kostí — čím sú väč­šie, tým väč­šiu majú hod­notu. Trpas­lí­kovi v ceste stoja kamene, cez ktoré sa však dokáže pre­ko­pať krom­pá­čom. Ten pou­žíva jed­no­du­chým stlá­ča­ním šípok. Trpas­lík môže zbie­rať rôzne pomôcky, ktoré sa akti­vujú klik­nu­tím myši na inven­tár napravo od hra­cej plo­chy:

  • Bomba – Zničí všetko okolo trpas­líka
  • Kúzelná palička – Pre­mieňa veci z jed­nej na druhú
  • Kúzelný plášť – Trpas­lík sa na určitú dobu stane bez­pečne nevi­di­teľ­ným
  • Veľký dia­mant – Poklady, ktoré trpas­lík zbiera, majú v obme­dze­nom čase dvoj­ná­sobnú hod­notu

Cel­kové skóre a čas hra­nia sa zobra­zujú v pra­vom hor­nom rohu obra­zovky — vrece s pokladmi sa zväč­šuje spolu s naz­bie­ra­nými pokladmi. Po napl­není vreca sa hra končí a hráč vyhráva.

Hru je možné kedy­koľ­vek vypnúť klik­nu­tím na dvere v pra­vom dol­nom rohu obra­zovky.

zdroj: www.speekle.sk

Pridať komentár (0)