Špi­na­vé tajom­stvo zo Sili­con Val­ley

Martin Bohunický / 26. júla 2015 / Lifehacking

Sili­con Val­ley má špi­na­vé tajom­stvo. Kaž­dý o ňom vie, dokon­ca aj nie­kto­rí, kto­rých to vôbec nezau­jí­ma. A teraz ti toto tajom­stvo pre­zra­dí­me a vysvet­lí­me, v čom je prob­lém. Pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi napí­sal Brian Ches­ky zau­jí­ma­vý člá­nok o sied­mych odmiet­nu­tiach. Písal o tom, ako sa AirB­nb nedáv­no sna­ži­lo rai­so­vať neja­ké penia­ze, no všet­ky VC fir­my ich odmiet­li. Mys­lím, že teraz si búcha­jú hla­vu, keď­že AirB­nb má hod­no­tu 24 miliard.

Pred­stav­me si mode­lo­vú situ­áciu. Jen, John a Pat je tro­j­i­ca mla­dí­kov zo stre­do­zá­pa­du USA. Priš­li s tech­no­lo­gic­kým rie­še­ním na prob­lém tak veľ­ký a pod­stat­ný, že sa sta­nú nie­koľ­ko­ná­sob­ný­mi miliar­dár­mi a navž­dy zme­nia svet. Inves­to­vi, kto­rí ich obja­via, budú osla­vo­va­ní celou Ame­ri­kou. Prob­lém je, že títo inves­to­ri neexis­tu­jú.

Bez kapi­tá­lu na ďal­ších ľudí a infra­štruk­tú­ru nápad zomrie. To ale ešte nie je to tajom­stvo. Jen, John a Pat majú nie­koľ­ko mož­nos­tí:

  1. Dosta­nú sa do akce­le­rá­to­ra. Tri mesia­ce sa budú učiť ako pit­cho­vať pred inves­tor­mi. Nacvi­čia si to a mož­no budú rai­so­vať penia­ze už v akce­le­rá­to­re.

  2. Pre­sťa­hu­jú sa do Sili­con Val­ley, kde pre­sta­nú na pro­jek­te makať a začnú hľa­dať inves­to­ra. Budú stre­tá­vať kopec ľudí, triasť si s nimi rukou, cho­diť sta­le na kávy, budú makať na svo­jom pit­chi a mož­no aj zme­nia svo­ju víziu, aby sa inves­to­rom viac zapá­či­li.

Nie­kde v kan­ce­lá­rií v Sili­con Val­ley teraz Jen, John a Pat pit­chu­jú pro­jekt inves­to­ro­vi. Ten­to milý chla­pík si mys­lí, že Jen je inte­li­gent­ná, John má dob­ré vzde­la­nie a Pat je roz­to­mi­lá. Sna­ží sa počú­vať, no do hla­vy sa mu vkrá­da­jú rôz­ne myš­lien­ky.

Poslal som ten mail?”
“To tre­tie Mar­ti­ni nebol dob­rý nápad.”
“Toto je dob­rý nápad.”
“Toto je hroz­ný nápad.”
“Potre­bu­jem na záchod.”
“Toto je oby­čaj­ný nápad, do kto­ré­ho nedám svo­je penia­ze, ale budem sa ešte tvá­riť, že počú­vam.”
“Čo by uro­bil Marc Andre­es­sen?”

Toto sú mož­né myš­lien­ky, kto­ré inves­to­ro­vi pre­chá­dza­jú hla­vou. A keď sa náho­dou sta­ne, že to ten­to­krát klap­ne, iba sa pre­pra­cu­jú k ďal­šie­mu stret­nu­tiu.

V idy­lic­kom sve­te bude náš mla­dý tím pit­cho­vať pred miest­nos­ťou plnou star­ších ľudí, kto­rí majú za sebou pár vín. Tí potom po rôz­nych veče­rách, pre-pre-scre­e­nin­goch, pre-scre­e­nin­goch a scre­e­nin­goch napí­šu šek. 

Nech už to bude ako­koľ­vek, kaž­dý sce­nár má rov­na­kú kľú­čo­vú pre­men­nú – člo­ve­ka.

Ľud­ské vzťa­hy sú prak­tic­ky jedi­nou mož­nos­ťou ako byť v Sili­con Val­ley bra­ný váž­ne a uspieť. Ale­bo môžeš per­fekt­ne pre­zen­to­vať, byť sociál­ny, všet­ci ťa budú mať radi a mož­no vte­dy do teba nie­kto inves­tu­je. Ale inak nemáš šan­cu.

Tajom­stvom Sili­con Val­ley je, že za 20 rokov sa svet vôbec nezme­nil. Či zís­kaš inves­to­ra väč­ši­nou ani tak nezá­le­ží od nápa­du, ale od toho, koho poznáš a ako dob­re pre­zen­tu­ješ. A to je prob­lém.

Aké je rie­še­nie? Auto­ma­tic­ké inves­to­va­nie.

Mys­líš si, že počí­tač nemô­že za člo­ve­ka uro­biť túto prá­cu. Nie­len môže, môže ju dokon­ca uro­biť lep­šie. Správ­na prá­ca s dáta­mi môže výraz­ne pomôcť v prvej fáze inves­to­va­nie.

  • Počí­tač lep­šie zana­ly­zu­je trh.

  • Počí­tač lep­šie vyhod­no­tí nápad.

  • Počí­tač je nestran­ný.

  • Počí­tač nezau­jí­ma social kapi­tál.

  • Počí­tač sa nesta­rá o budú­ce inves­tí­cie.

Iró­ni­ou je, že väč­ši­na inves­to­rov nalie­va penia­ze do auto­ma­ti­zá­cie, aby svet menej potre­bo­val ľudí. Ale aby nahra­dil počí­tač ich, tak to je neslý­cha­né.

Jed­né­ho dňa bude inves­tí­cia do star­tu­pov plne auto­ma­tic­ká. Snáď to čosko­ro inves­to­ri pocho­pia a potla­čia svo­ju hrdosť.

zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)