Špi­navé tajom­stvo zo Sili­con Val­ley

Martin Bohunický / 26. júla 2015 / Tools a produktivita

Sili­con Val­ley má špi­navé tajom­stvo. Každý o ňom vie, dokonca aj nie­ktorí, kto­rých to vôbec nezau­jíma. A teraz ti toto tajom­stvo pre­zra­díme a vysvet­líme, v čom je prob­lém. Pred nie­koľ­kými dňami napí­sal Brian Chesky zau­jí­mavý člá­nok o sied­mych odmiet­nu­tiach. Písal o tom, ako sa AirBnb nedávno sna­žilo rai­so­vať nejaké peniaze, no všetky VC firmy ich odmietli. Mys­lím, že teraz si búchajú hlavu, keďže AirBnb má hod­notu 24 miliard.

Pred­stavme si mode­lovú situ­áciu. Jen, John a Pat je tro­j­ica mla­dí­kov zo stre­do­zá­padu USA. Prišli s tech­no­lo­gic­kým rie­še­ním na prob­lém tak veľký a pod­statný, že sa stanú nie­koľ­ko­ná­sob­nými miliar­dármi a navždy zme­nia svet. Inves­tovi, ktorí ich obja­via, budú osla­vo­vaní celou Ame­ri­kou. Prob­lém je, že títo inves­tori neexis­tujú.

Bez kapi­tálu na ďal­ších ľudí a infra­štruk­túru nápad zomrie. To ale ešte nie je to tajom­stvo. Jen, John a Pat majú nie­koľko mož­ností:

  1. Dostanú sa do akce­le­rá­tora. Tri mesiace sa budú učiť ako pit­cho­vať pred inves­tormi. Nacvi­čia si to a možno budú rai­so­vať peniaze už v akce­le­rá­tore.

  2. Pre­sťa­hujú sa do Sili­con Val­ley, kde pre­stanú na pro­jekte makať a začnú hľa­dať inves­tora. Budú stre­tá­vať kopec ľudí, triasť si s nimi rukou, cho­diť stale na kávy, budú makať na svo­jom pit­chi a možno aj zme­nia svoju víziu, aby sa inves­to­rom viac zapá­čili.

Nie­kde v kan­ce­lá­rií v Sili­con Val­ley teraz Jen, John a Pat pit­chujú pro­jekt inves­to­rovi. Tento milý chla­pík si myslí, že Jen je inte­li­gentná, John má dobré vzde­la­nie a Pat je roz­to­milá. Snaží sa počú­vať, no do hlavy sa mu vkrá­dajú rôzne myš­lienky.

Poslal som ten mail?”
“To tre­tie Mar­tini nebol dobrý nápad.”
“Toto je dobrý nápad.”
“Toto je hrozný nápad.”
“Potre­bu­jem na záchod.”
“Toto je oby­čajný nápad, do kto­rého nedám svoje peniaze, ale budem sa ešte tvá­riť, že počú­vam.”
“Čo by uro­bil Marc Andre­es­sen?”

Toto sú možné myš­lienky, ktoré inves­to­rovi pre­chá­dzajú hla­vou. A keď sa náho­dou stane, že to ten­to­krát klapne, iba sa pre­pra­cujú k ďal­šiemu stret­nu­tiu.

V idy­lic­kom svete bude náš mladý tím pit­cho­vať pred miest­nos­ťou plnou star­ších ľudí, ktorí majú za sebou pár vín. Tí potom po rôz­nych veče­rách, pre-pre-scre­e­nin­goch, pre-scre­e­nin­goch a scre­e­nin­goch napíšu šek. 

Nech už to bude ako­koľ­vek, každý sce­nár má rov­nakú kľú­čovú pre­mennú – člo­veka.

Ľud­ské vzťahy sú prak­ticky jedi­nou mož­nos­ťou ako byť v Sili­con Val­ley braný vážne a uspieť. Alebo môžeš per­fektne pre­zen­to­vať, byť sociálny, všetci ťa budú mať radi a možno vtedy do teba nie­kto inves­tuje. Ale inak nemáš šancu.

Tajom­stvom Sili­con Val­ley je, že za 20 rokov sa svet vôbec nezme­nil. Či zís­kaš inves­tora väč­ši­nou ani tak nezá­leží od nápadu, ale od toho, koho poznáš a ako dobre pre­zen­tu­ješ. A to je prob­lém.

Aké je rie­še­nie? Auto­ma­tické inves­to­va­nie.

Mys­líš si, že počí­tač nemôže za člo­veka uro­biť túto prácu. Nie­len môže, môže ju dokonca uro­biť lep­šie. Správna práca s dátami môže výrazne pomôcť v prvej fáze inves­to­va­nie.

  • Počí­tač lep­šie zana­ly­zuje trh.

  • Počí­tač lep­šie vyhod­notí nápad.

  • Počí­tač je nestranný.

  • Počí­tač nezau­jíma social kapi­tál.

  • Počí­tač sa nestará o budúce inves­tí­cie.

Iró­niou je, že väč­šina inves­to­rov nalieva peniaze do auto­ma­ti­zá­cie, aby svet menej potre­bo­val ľudí. Ale aby nahra­dil počí­tač ich, tak to je neslý­chané.

Jed­ného dňa bude inves­tí­cia do star­tu­pov plne auto­ma­tická. Snáď to čoskoro inves­tori pocho­pia a potla­čia svoju hrdosť.

zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)