Špi­onážne video odha­lilo na novej Tesle sen­zory, ktoré sme ešte nikdy nevi­deli

Lukáš Timko / 24. júla 2015 / Tools a produktivita

Na Kali­forn­ských ces­tách sa poda­rilo odfo­tiť Model X SUV, ktorý je naj­nov­ším mode­lom od Tesly. Tento model by mal byť schopný prejsť na jedno nabi­tie 470 km, čo už je úcty­hodná vzdia­le­nosť. Nové video, ktoré sa obja­vilo na You­Tube už v uto­rok, nám však odkrýva nie­ktoré nové fun­kcie, ktoré Tesla plá­nuje odha­liť vo svo­jich budú­cich autách. 

Pozrite sa na fotky z tohto videa. Zakrúž­ko­vali sme miesta, ktoré nás naj­viac zau­jali.

Vidíte tie držiaky, ktoré trčia z boku karo­sé­rie? S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou sa jedná o sen­zory. Ich účel ešte nie je jasný, preto všetci zve­davci zava­lili Teslu otáz­kami. A tá odpo­ve­dala nasle­dovne: „Nemô­žeme potvr­diť nič čo, sa týka Modelu X alebo zaria­de­nia, na ktoré sa pýtate.“

Pozrime sa bliž­šie na sen­zory umiest­nené na pred­nej časti Modelu X.

Je dosť možné, že tieto sen­zory sú pokro­či­lou ver­ziou Tes­lác­kej auto-pilot­nej tech­no­ló­gie, ktorá sa spo­lieha na prednú kameru, zadný radar a 360 stup­ňový sonar pre navi­gá­ciu v pre­mávke. To všetko musí byť zosynch­ro­ni­zo­vané tak, aby sa ich autá mohli bez prob­lé­mov vyhnúť pre­káž­kam, dodr­žali dopravné pred­pisy a samos­tatne zapar­ko­vali.

Už minulý mesiac výkonný ria­di­teľ Tesly Elon Musk pove­dal, že osobne tes­tuje auto-pilotnú fun­kci­ona­litu svojho Modelu S sedan, ale treba pove­dať, že je „opatrne opti­mis­tický“ o verej­nom tes­to­vaní, pre­tože auto-pilot potre­buje súhru via­cero sys­té­mov, takže ak zlyhá jeden, zly­hajú všetky.

Mus­kov cieľ je jasný – v blíz­kej budúc­nosti pred­sta­viť auto bez vodiča. S kon­ku­ren­ciou ako Ford, Google a Uber je jasné, že Tesla na tomto cieli pra­cuje veľmi tvrdo. Minulý mesiac na schô­dzi akci­oná­rov Musk pove­dal: „O nie­koľko rokov bude auto-pilot s pokro­či­lými sen­zormi schopný doviezť na určené miesto spia­ceho člo­veka.“

Pozrite si ďal­šie fotky Modelu X zo špi­onáž­neho videa. Toto video sme prvý krát videli na Red­dite.

Model X bude ofi­ciálne pred­sta­vený tento rok a prvé doda­nie zákaz­ní­kom tohto nového modelu by malo prísť pri­bližne v rov­naký čas. Tesla je už teraz pozadu s plá­nom výroby a preto spo­loč­nosť najprv splní exis­tu­júce rezer­vá­cie a všetci tí, ktorí si Model X objed­najú dnes, budú si naň musieť počkať do začiatku budú­ceho roka.

zdroj:businessinsider.com

Pridať komentár (0)