Spo­loč­nosť Tesla ofi­ciálne otvorí svoju Giga­fac­tory už v júli

Erich Veselényi / 30. mája 2016 / Tools a produktivita

Mys­lím si, že Teslu netreba nikomu špe­ciálne pred­sta­vo­vať. Tá už čoskoro ofi­ciálne otvorí svoju mega tová­reň v nevad­skej púšti. Fab­rika je už nejaký ten mesiac v pre­vádzke, no otvá­ra­cieho cere­mo­niálu sa doč­káme až 29. júla 2016.

Túto infor­má­ciu potvr­dili aj por­tály ako For­tune alebo Tesla Cen­tral. Na otvo­rení sa okrem nie­koľ­kých pred­sta­vi­te­ľov spo­loč­nosti zúčast­nia len vybraní VIP ľudia a tak­tiež 5 šťast­liv­cov, ktorí vyhrali túto mož­nosť vďaka kúpe Modelu S a súťaži spo­je­nej s pre­da­jom. Čo sa týka médií, tie stále pozvané neboli a uva­žuje sa, či pozvané vôbec budú. Spo­loč­nosť Tesla nemá veľmi vo zvyku pozý­vať médiá do svo­jej GiGa­fac­tory. Pozvala však naprí­klad por­tál Motor Trend, aby naku­kol na pro­to­typ Modelu 3.

tesla-gigafactory-1

foto: ibtimes.co.uk

Práve s Mode­lom 3 má tová­reň veľkú súvis­losť. Len vďaka veľ­kosti tohto kom­plexu bude možné spĺňať poža­do­vanú pro­duk­ciu Modelu 3, ale aj ďal­ších mode­lov danej spo­loč­nosti.

foto: imgur.com


Zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tesla.com

Pridať komentár (0)