Spo­tify rai­sol ďal­ších $350 mili­ó­nov

Tomáš Kahn / 4. máj 2015 / Business

Obľú­bená hudobná služba Spo­tify, ktorá umož­ňuje pre­hrá­va­nie hudby na všet­kých plat­for­mách zís­kala ďal­šiu inves­tí­ciu, čím sa jej cel­ková valu­ácia zvý­šila už na $8 miliárd.

Podľa naj­nov­ších dostup­ných infor­má­cií má obľú­bený Spo­tify za sebou ďal­šiu inves­tí­ciu. Tento krát si pri­pí­sali na konto $350 mili­ó­nov, čím sa cel­ková valu­ácia tejto spo­loč­nosti zvý­šila už na $8 miliárd. Tieto správy pri­chá­dzajú po tom, ako Spo­tify ozná­milo, že po zave­dení nových reklam­ných pries­to­rov v ich app­kách sa zvý­šili aj ich príjmy z reklamy. Spo­loč­nosť sa dote­raz ofi­ciálne k novej inves­tí­cií nevy­jad­rila, preto stále čakáme na toto vyjad­re­nie a bliž­šie infor­má­cie.

zdroj: Geek­time

Pridať komentár (0)