Kedy je správny čas na vlastnú firmu?

Peter Lastovecký / 11. decembra 2015 / Business

Už tri krát vo svo­jom živote som vážne pre­mýš­ľal nad tým, či si neza­lo­žím vlastnú spo­loč­nosť. No stále keď som pre­chá­dzal svoj zoznam pod­ni­ka­teľ­ských nápa­dov, našiel som si nejaký dôvod, prečo to neuro­biť.

Alebo ak som ho nena­šiel, tak som sa len zhl­boka nadý­chol a kývol nad tým celým rukou. Nedávno som však zašiel myš­lien­kami tak ďaleko, že všetko vyze­ralo pri­pra­vené a nali­naj­ko­vané. Mal som predsa skve­lého co-foun­dera, prvého poten­ciál­neho zákaz­níka, finan­co­va­nie a prvé nápady, ktoré vyze­rali naozaj sľubne. No stále som čakal na ten pocit, po kto­rom si je člo­vek naozaj istý, že robí správnu vec. On však nepri­chá­dzal.

airbnb_rebrand_designboom_03

Z času na čas ako som tak pre­chá­dzal inter­ne­tom a sle­do­val rôzne vzni­ka­júce pro­jekty, začu­do­val som sa, ako je predsa možné že do nich nie­kto inves­tuje svoje peniaze. Alebo ako je možné, že nejaká osoba je ochotná inves­to­vať vše­tok svoj čas, celé roky života na to, aby zre­a­li­zo­vala svoj nápad, a pri tom to v mojich očiach vyzerá ako úplná hlú­posť. Čo u týchto ľudí spô­so­bilo ten pocit, to uis­te­nie, po kto­rom si boli istí že robia správnu vec? Alebo to vari robia bez vlast­ného pre­sved­če­nia?

Môj kama­rát my však raz pove­dal myš­lienku, ktorá ma veľmi zau­jala: „Vášeň príde s úspe­chom“. Potre­bu­jeme sa dostať do bodu, v kto­rom budú ľudia milo­vať náš pro­dukt. Ras­túce čísla a dopyt po služ­bách sú naozaj veľmi moti­vu­júce. No ako sa do toho celého pus­tiť?

Instagramjp1-popup

Keď sa zame­riame na veľké výzvy, je náročné prísť na to, kde vlastne začať. Ak si na dru­hej strane dáme malé výzvy, nebu­deme schopní pre­mýš­ľať nad tým, ako z danej veci uro­biť niečo veľké. Pri veľ­kých plá­noch vám často nikto na začiatku neuverí a bude si mys­lieť, že to tak ďaleko nedo­tiah­nete. Pre­čí­tajte si však prí­behy o Airbnb alebo What­sapp a prí­dete na to, že pri nich nebol žia­den magický moment, alebo pri naj­men­šom tento moment nepri­šiel hneď na začiatku. Ten správny pocit príde po dlhom čase ťaž­kej práce.

Ako hovorí Briand Chesky, Zakla­da­teľ Airbnb:

Abso­lútne sme ani len netu­šili, že pro­jekt Airbnb bude tak obrov­ský. Pop­ravde sme na začiatku pra­co­vali na nie­čom úplne inom – na nástroji urče­nom pre vyhľa­dá­va­nie spo­lu­bý­va­jú­cich. Na tom pro­jekte sme pra­co­vali 4 mesiace, po kto­rých sme si všimli doménu roommates.com. Tá však obsa­ho­vala všetko to, o čo sme sa sna­žili my. Nemo­hol som v tej chvíli uve­riť, koľko zby­toč­ného času sme nad tým pro­jek­tom strá­vili.“

20140903_Airbnb_Brian_Chesky_011-1024x576

Airbnb, What­sapp, Face­book: kaž­dej z nich trvalo určitý čas, kým si uve­do­mili, aký veľký pro­jekt to naozaj bude. Na začiatku to ani len netu­šili. Čo ich však nútilo pokra­čo­vať? Odhod­la­nie a povzbu­de­nie. Z mojich vlast­ných skú­se­ností viem, ako mi môže jedno povzbu­divé slovo od blíz­keho člo­veka zlep­šiť celý môj deň a uis­tiť ma, že idem správ­nym sme­rom.

What­sapp by už neexis­to­val nebyť odhod­la­nia.

Jeden zo zakla­da­te­ľov apli­ká­cie What­sapp, Koum, pri­znal, že počas jej tvorby sa chcel na to celé vykaš­ľať a začal si hľa­dať prácu. Jeho spo­lu­za­kla­da­teľ Acton sa však zara­zil a pove­dal mu, že bude idiot, keď s tým teraz skončí. Pove­dal mu nech to ešte skúsi vydr­žať pár mesia­cov a dá do toho všetko.“

131223123837-187254333

A asi všetci vieme ako to dopadlo. 

Nie­kedy je naj­lep­šie možno s nápadmi chvíľku počkať a pre­mys­lieť si, čo vlastne chceme. Pre­mýš­ľať a plá­no­vať si svoju budúc­nosť, nemusí byť vôbec zlé. No nepou­ží­vajme to ako spô­sob ospra­vedl­ne­nia si toho, že to nikdy neskú­sime.

Na svete neexis­tuje doko­nalá šab­lóna, ako si zalo­žiť svoju firmu či pro­jekt. Každá veľká či malá spo­loč­nosť začala tým, že uro­bila ten naj­ťažší prvý krok. Kaš­lite na všet­kých nepraj­ní­kov a krá­čajte si za svo­jim cie­ľom. Verte v seba a nene­chajte sa zastra­šiť tým, uro­biť prvý krok.

twitter-boston

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)