Spravte z vášho webu miesto, ktoré vás bude pre­dá­vať samo

Lukáš Gašparík jr. / 21. november 2014 / Tools a produktivita

Prav­de­po­dobne už každý z nás zažil, že otvo­rení neja­kého webu ho v sekunde inštink­tívne zavrel so slo­vami „ako môže toto nie­kto vypus­tiť“. Či už ide o veľké bli­ka­júce banery, hrozné farebné kom­bi­ná­cie alebo pre­pl­nené stránky, je to úplne jedno. V kaž­dom prí­pade by ste si mali dať na vašom webe zále­žať, pre­tože to je práve to, čo vo veľa prí­pa­doch zane­chá prvý dojem o vás.

Nezá­leží na tom ako vyni­ka­júca je vaša služba, alebo pro­dukt v prí­pade, že vaša web stránka je odpu­dzu­júca. Vytvo­re­nie prvého dojmu trvá zvy­čajne zhruba dve desa­tiny sekundy, ktoré môžu roz­hod­núť o vašom úspe­chu či neús­pe­chu. Nie­len, že prvý dojem dokáže ovplyv­niť vášho zákaz­níka, ale dokáže napo­ve­dať aj o vašej dôve­ry­hod­nosti alebo pro­fe­si­ona­lite. Či už ste pod­ni­ka­teľ, desig­ner alebo ume­lec, dôkladne pre­mys­lená a dobre navr­hnutá web stránka dokáže pred­sta­viť vaše port­fó­lio oveľa lep­šie.

WIX

Od svojho zalo­že­nia od roku 2006 si pre­šiel tento nástroj na tvorbu web strá­nok dlhou ces­tou a veľ­kými zme­nami k lep­šiemu. Stránka má momen­tálne viac ako 56 mili­ó­nov uží­va­te­ľov v 190 v kra­ji­nách sveta. V prí­pade, že máte záu­jem o jed­no­du­chú web stránku, tak WIX vám túto mož­nosť poskytne úplne zadarmo, za zlo­ži­tej­šie fun­kcie si samoz­rejme pri­pla­títe. WIX je krás­nym a jed­no­du­chým nástro­jom ako si bez čiarky kódy spra­viť pekný web.

UXPin

Jedná sa o online nástroj, kto­rého cie­ľom je zjed­no­du­šiť spo­lu­prácu pro­fe­si­oná­lov so zame­ra­ním na UX komu­nitu. Spo­loč­nosť bola zalo­žená v roku 2010 a medzi jeho zákaz­ní­kov pat­ria aj spo­loč­nosti ako naprí­klad Google, Yahoo!, Sony alebo IBM. Vo feb­ru­ári tohto roka ozná­mila spo­loč­nosť dokonca inves­tí­ciu vo výške $1.6 od Fre­es­tyle Capi­tal.

Jimdo

Jimdo je jed­no­du­chým nástro­jom, ktorý umož­ňuje komu­koľ­vek si vytvo­riť vlastnú web stránku bez jedi­nej čiarky kódu. Spo­loč­nosť bola zalo­žená v roku 2007 a jej pred­sta­vi­te­lia tvr­dia, že od roku 2009 bola už zis­ková aj bez pomoci ven­ture kapi­tálu. Momen­tálne bolo na Jimdo vytvo­re­ných už viac ako 12 mili­ó­nov web­strá­nok.

Fro­ont

Bol navr­hnutý ako nástroj na báze pre­hlia­dača pre dizaj­né­rov. Fro­ont má za úlohu pomá­hať a urých­liť pro­ces pri vytvá­raní webo­vých strá­nok. Star­tup bol zalo­žený v roku 2012 a momen­tálne ponúka 4 úrovne spo­plat­ne­nia: Free, Scout, Fre­e­lan­cer a Agency.

Beau­ti­ful Web Type

V adre­sári Google Web Fonts sa momen­tálne nachá­dza viac ako 600 „fon­to­vých rodín.“ Ako pod­ni­ka­teľ, desig­ner či deve­lo­per nebu­dete mať prav­de­po­dobne dosta­tok času na to, aby ste ich všetky pre­šli a vybrali si ten pravý. Tento nástroj pre­skúma cha­rak­ter vašej stránky a ponúkne vám vybrané pre vás vhodné fonty písma.

Dun­ked

Ide o plat­formu. Ktorá je zame­raná na kre­a­tív­cov, vrá­tane dizaj­né­rov, ilus­trá­to­rov, archi­tek­tov, či 3D mode­lá­rov, ktorí chcú pre­zen­to­vať svoju prácu pro­stred­níc­tvom online port­fó­lia. Táto služba si našla už viac ako 85.000 uží­va­te­ľov po celom svete.

Color­dot

Je digi­tálny nástroj vytvo­rený lon­dýn­skym dizaj­né­rom Devi­nom Hun­tom, ktorý umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom expe­ri­men­to­vať s fareb­nými pale­tami s rôz­nymi pohybmi kur­zora. Intu­itívne a mini­ma­lis­tické pro­stre­die týchto strá­nok je obzvlášť uži­točné pre­tes­to­va­nie a zachy­tá­va­nie fareb­nej palety pre váš poten­ci­onálny web design.

Fla­zio

Podobne ako Wix a Jimdo, aj Fla­zio je nástro­jom, ktorý umož­ňuje rýchlo a jed­no­du­cho vytvo­riť vašu web stránku, bez jedi­nej čiarky kódu. Spo­loč­nosť bola zalo­žená v roku 2012 a jej pro­stred­níc­tvom bolo vytvo­re­ných už viac ako 120.000 web strá­nok.

Impress­Pa­ges

Tento litov­ský star­tup ponúka webový CMS sys­tém, ktorý chce pomôcť vývo­já­rom a správ­com obsahu pri budo­vaní ich web stránky a kon­tentu. Spo­loč­nosť bola zalo­žená v roku 2007, dostala inves­tí­ciu vo výške €200.000 a pomáha už viac ako 47.000 uží­va­te­ľom.

Webydo

Jedná sa o star­tup z Tel Avivu, ktorý ponúka nástroje pre dizaj­né­rov a agen­túry, ktoré chcú vytvá­rať web stránky vo for­máte HTML bez kódo­va­nia. Spo­loč­nosť bola zalo­žená v roku 2012 a pre­hla­suje, že má viac ako 115.000 uží­va­te­ľov. Začiat­kom tohto roka sa im navyše poda­rilo zís­kať inves­tí­ciu vo výške $7 mili­ó­nov.

zdroj: tech.eu

Pridať komentár (0)