V sprí­stup­ňo­vaní dát je Slo­ven­sko stále pozadu. Oproti minu­lému roku sa ale zlep­šilo

Jakub Jablonický / 16. októbra 2016 / Zo Slovenska

Ešte chvíľu potrvá, kým sa v syno­ny­mic­kom slov­níku pri slo­ven­skej vláde objaví aj efek­ti­vita a trans­pa­ren­tnosť. No aspoň v oblasti open data sa u nás niečo deje.

Slo­ven­sko bolo v rámci ini­cia­tívy Euro­pean data por­tal zara­dené do sku­piny „Fast Trac­kers“ v kate­gó­rii Open data.

Open data sú dáta, ktoré sú voľne prí­stupné a môžu byť bez­platne využí­vané. Štát ich nedrží vo svo­jich sys­té­moch a môžu ich teda využí­vať aj tre­tie strany. Star­tupy alebo nezis­kové orga­ni­zá­cie ich vedia využiť pri svo­jich akti­vi­tách a pri tvorbe pro­duk­tov bez nut­nosti pla­tiť licenčné poplatky.

V kate­gó­rii Fast Trac­kers sa umiest­nili kra­jiny, ktoré významne pokro­čili v oblasti posky­to­va­nia štát­nych dát. Pod­mien­kou bola zave­dená poli­tika a vyví­ja­júci sa por­tál zame­raný na open data. Okrem Slo­ven­ska sa v ňom umiest­nilo Grécko, Rumun­sko, Nór­sko, Slo­vin­sko, Chor­vát­sko, Luxem­bur­sko a Estón­sko.

featured-highlight_20161006_image_1

foto: europeandataportal.eu

Na Slo­ven­sku sú prí­stupné na por­táli Open.Slovensko.sk. Väč­šina dát je vo for­máte CSV a asi 99 per­cent dokážu čítať stroje. Z 3 450 uni­kát­nych náv­štev­ní­kov za mesiac je asi desa­tina zo zahra­ni­čia.

Podľa Petra Pel­leg­ri­niho, Slo­ven­sko musí stále pra­co­vať na dátach, s cie­ľom naštar­to­va­nia poten­ciálu slo­ven­skej eko­no­miky.

Pozi­tívne bol vní­maný aj Cen­trálny regis­ter zmlúv, kde štát zve­rej­ňuje všetky kon­trakty medzi verej­ným a súkrom­ným sek­to­rom.

untitled-2

foto: slovensko.sk

No nedos­tatky našli najmä na úrovni samospráv. Vyda­va­te­lia data­se­tov samospráv majú podľa nich niž­šie vedo­mosti ohľa­dom noriem, ktoré sa na dáta vzťa­hujú.­

Cel­kovo sa Slo­ven­sko umiest­nilo na 36. mieste v reb­ríčku Open Data Baro­me­ter Rank. Naj­lep­šie skóre dosiahla Veľká Bri­tá­nia.

V Open Data Index Rank — dru­hom ran­kingu, ktorý skúma oblasť otvo­re­ných dát, sa Slo­ven­sko umies­tilo na 50 mieste. Na prvom mieste sa tu umiest­nil Tai­wan, ktorý ale v pred­chá­dza­jú­com reb­ríčku nefi­gu­ro­val.

Umiest­ne­nie Slo­ven­ska medzi Fast Trac­kers je určite dob­rým zna­me­ním, no štát má ešte stále veľa práce kým sa bude môcť nazý­vať otvo­re­ným a trans­pa­rent­ným. A nie iba pokiaľ ide o open data.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: ihned.cz

Pridať komentár (0)