Sprout­ling infor­muje i pred­po­vedá sprá­va­nie die­ťaťa

Techpedia: Harry Gavendová / 26. augusta 2014 / Tech a inovácie

Bábätká sa nero­dia s manu­álom, aby sme vedeli, kedy akú presne sta­rost­li­vosť potre­bujú – no je tu niečo, čo aspoň tro­chu môže pomôcť rodi­čom v prí­pade, že si potre­bujú odsko­čiť, alebo majú práve vo ved­ľaj­šej miest­nosti náv­števu. Nená­padné zaria­de­nie Sprout­ling, ktoré sa pri­pevní na nohu bábätka, dokáže nie­len moni­to­ro­vať súčasný pohyb, ale i pred­po­ve­dať, čo nás oča­káva.

Kým Intel má podobné zaria­de­nie pre moni­to­ro­va­nie čin­nosti bábä­tiek “zabu­do­vané” v dupač­kách, iné sys­témy využí­vajú i kameru. Toto zaria­de­nie s náz­vom Sprout­ling je však milým prie­ni­kom a tvo­ria ho tri časti – zdra­votne nezá­vadný sili­kón tvo­riaci časť, ktorú má dieťa pri­pev­nenú na nohe, bez­drô­tovú časť v podobe akoby taniera či misky fun­gu­júcu ako dobí­ja­cia sta­nica a záro­veň moni­to­ruje pod­mienky v izbe ako tep­lota a Sprout­ling apli­ká­cia, ktorá infor­muje rodi­čov v ich smart­fóne. Všetko spája dohro­mady domáca WiFi sieť.

Podľa tvor­cov môže zaria­de­nie vyko­ná­vať 16 rôz­nych meraní v prie­behu sekundy, vrá­tane tepu det­ského srdiečka, tep­loty, pozí­ciu, pohyby, avšak tiež vlh­kosť, hluč­nosť i množ­stvo osvet­le­nia v izbe. Rodi­čia sa infor­má­cie dozve­dia pro­stred­níc­tvo apli­ká­cie v iOS či Andro­ide. Okrem reál­nych infor­má­cií však sys­tém ponúka i svoje pred­po­klady, ktoré sú zalo­žené na jeho schop­nosti učiť sa. Ak vie, že v det­skej izbe býva toľko a toľko stup­ňov, vie potom upo­zor­niť, ak by došlo k náh­lej zmene. Tiež dokáže pred­po­kla­dať čas pre­bu­de­nia či podľa frek­ven­cie pohy­bov jeho náladu. Doč­káme sa ho v marci 2015 za cenu 299 dolá­rov, no v pre­dob­jed­náv­kach ho môžete kúpiť za 249 dolá­rov.

Zdroj: techpedia.sk

Pridať komentár (0)