Stačí mať fun­page na Face­bo­oku, pla­tilo v roku 2011

Martin Rajec / 5. december 2014 / Tools a produktivita

V rokoch, kedy pat­rilo IRC či neskôr ICQ medzi naj­väč­šie výdo­bytky online komu­ni­ká­cie, pojem sociálne siete azda ešte ani v kon­texte inter­netu neexis­to­val. Od tých čias pre­šli už roky a okrem nárastu uží­va­te­ľov si na inter­nete pevné miesto našli aj mnohé obchody. Opti­ma­li­zá­cie webu pre Google či Sez­nam, prvé PPC reklamy, ktoré odkrý­vali nové mož­nosti pro­pa­gá­cie v online prostredí…a potom prišli sociálne siete.

Pri­šiel k nám Face­book a všetko zme­nil

Tak­mer. Už v minu­lom desať­ročí sa u nás začala udo­mác­ňo­vať dnes naj­po­pu­lár­nej­šia sociálna sieť na svete – Face­book. Muselo by v tom byť niečo magické, ak by nemal už vtedy tím okolo Marka Zuc­ker­berga pre­mys­lený model mone­ti­zá­cie – gene­ro­va­nie zis­kov z reklamy. Šikovná myš­lienka ponú­ka­júca inze­ren­tom pod­robné údaje o uží­va­te­ľoch, ktoré nenájdu nikde inde, zaro­bila v tre­ťom kvar­táli roku 2014 bez mála 3 miliardy ame­ric­kých dolá­rov.

tržby Facebooku z reklamy

Mladí už nelis­tujú, začali scrol­lo­vať 

Mož­nosť šíre­nia vlast­ného obsahu pri­vo­lalo na sociálne siete davy mla­dých ľudí, ktorí medzi­ča­som aj stihli dospieť, doštu­do­vať a nájsť si zamest­na­nie. Zrazu máme na Face­bo­oku aktív­nych ľudí vo veku od 15 do 35 rokov. To už výrazne zasa­huje sku­pinu ľudí v pro­duk­tív­nom veku, ktorá nie je odká­zaná na sym­bo­lické vrec­kové. S nimi už sku­točne stojí za to komu­ni­ko­vať a budo­vať vzťah.

Sú nená­sytní, ich reví­rom je Ins­ta­gram, Twit­ter či Pin­te­rest

Kto si mys­lel, že to strán­kami na Face­bo­oku skončí a s kaž­dou ďal­šou popu­lár­nou sociál­nou sie­ťou mu vypadlo pár vla­sov, dnes už hre­beň môže zaho­diť. Milov­níci pek­ných fotiek oku­pujú Ins­ta­gram a Pin­te­rest, (mno­hým) gee­kom patrí Twit­ter a ten, kto to má rád nato­čené, trávi množ­stvo času na You­tube, prí­padne na Vimeu. Face­book sa postupne stal akýmsi pat­ró­nom sociál­nych sietí vytlá­ča­júc Google+ do pozí­cie out­si­dera.

Rie­šite módu, býva­nie či čokoľ­vek oku laho­diace? Ak pat­ria mladí ľudia do vašej cie­ľo­vej sku­piny, bolo už včera neskoro zakla­dať Ins­ta­gram. Ale nie, nikdy nie je neskoro začať s novou sociál­nou sie­ťou. Niž­šie vidíte prí­klady, akým obsa­hom komu­ni­kujú inter­ne­tové obchody Foots­hop, Fresh­la­bels či sve­to­známa služba, ktorá ponúka uby­to­va­nie, AirBnb.

Internetový obchod s teniskami-Footshop na InstagrameObchod s oblečením Freshlabels na Instagrame


IT nad­šen­cov oslo­víte na Twit­teri či Swarme/Foursquare

Vždy ide najmä o vašu cie­ľovú sku­pinu. Milov­ník tech­no­ló­gií a ino­vá­cií, najmä z IT oblasti, bude skôr vyse­dá­vať za ble­do­mod­rým sve­tom Twit­teru a „čeko­vať sa” v appke Swarm, či vybe­rať si reštau­rá­ciu podľa tipov na Four­squ­are. Ak sa pokú­šate nad­via­zať komu­ni­ká­ciu s ľuďmi, ktorí sú zau­jí­maví pre váš biz­nis, vžite sa do ich kože. Tak, ako to robí naprí­klad PCe­x­pres na Foursquare/Swarme alebo Web­Sup­port na Twit­teri.

Reklama PCexpres Košice v aplikácii Swarm/FoursquareReklama PCexpres Košice v aplikácii Swarm/Foursquare

Twitter Websupportu

Komu­ni­kujte s citom, vyhnite sa stro­jo­vému prí­stupu

Okrem základ­ných výkon­nost­ných mar­ke­tin­go­vých akti­vít v online pro­stredí (SEO, PPC) patrí dnes do komu­ni­kač­ného mixu bez pochýb aj pre­zen­tá­cia na sociál­nych sie­ťach. No pri­dá­va­nie pro­duktu z ponuky inter­ne­to­vého obchodu na Face­book stránku (nedaj­bože sku­pinu) každý deň sku­točne nena­zý­vame komu­ni­ká­ciou. Iste, pre mno­hých je súťažný model „zdie­ľaj a vyhraj“ vrcho­lom kre­a­ti­vity, no na dru­hej strane pre drvivú väč­šinu ľudí na Face­bo­oku ide skôr o spa­movú akciu nevšed­ného roz­meru.

Roz­vr­hu­jeme sily rov­no­merne

Aby sme pre­d­išli situ­ácii: „…a čo tam dáme dnes?… No rýchlo vymysli niečo, hlavne nech tam niečo je.”, obsah na sociálne siete plá­nu­jeme na mesiac či týž­den vopred. Je to základný kameň komu­ni­ká­cie, ktorý sa prí­padne doplní o čokoľ­vek aktu­álne a zau­jí­mavé. Face­book nie je teles­ho­ping, a preto by pre­dajné prís­pevky nemali výrazne pre­vy­šo­vať 20 % z cel­ko­vého obsahu. Z tohto podielu logicky oča­ká­vame kon­ver­zie, zbie­rame ľudí do remar­ke­tin­go­vých bánk a následne si ich naše banery počkajú hneď za ďal­šou domé­nou. Nech žije dyna­mický remar­ke­ting!

Zvyšná časť prís­pev­kov je orien­to­vaná viac komu­nitne. Sme radi, keď sa nám podarí rozp­rú­diť dis­ku­siu, poba­viť ľudí či dokonca ich moti­vo­vať k zdie­ľa­niu obsahu. Ak sú k tomu všet­kému ešte prís­pevky gra­ficky obran­do­vané, napr. logom a šab­ló­nou, šíre­nie pove­do­mia o značke je na svete.

Pre­ho­vá­rajte k jed­not­liv­com, neos­lo­vujte masu

Nemys­líme tým len pou­ží­va­nie jed­not­ného čísla z jazy­ko­vého hľa­diska, no najmä tvorba obsaju na základe vypra­co­va­ných per­són. Tým zabez­pe­číme to, že oslo­víme aj 17-roč­ného tíne­džera z Trnavy a na svoje si príde naprí­klad aj otec mla­dej rodiny na pre­lome trid­siatky z Pop­radu. Každý má iné potreby a zau­jí­majú ho iné témy, to však ešte nezna­mená, že máme komu­ni­ko­vať len s jed­ným z nich.

FB prís­pevky bez reklamy nemajú dosah a bude to hor­šie

Čo sa komu zobrazí na Face­bo­oku v rámci news­fe­edu ovplyv­ňuje obrov­ské množ­stvo rôz­nych fak­to­rov. Dostať sa na „Face­book plo­chu” väč­šej časti ľudí z vašej FB stránky je možné buď virál­nym prís­pev­kom, alebo rekla­mou. Tá je pre plno­hod­notné komu­ni­ko­va­nie tak­mer nevy­hnutná a záro­veň ponúka jedi­nečné mož­nosti cie­le­nia.

5 základ­ných kri­té­rií cie­le­nia reklamy na Face­bo­oku:

  • kra­jina,
  • vek,
  • pohla­vie,
  • záujmy,
  • vzťah k pro­pa­go­va­nej FB stránke.

Zrnko múd­rosti na záver

Ak máte cie­ľovú sku­pinu pod 35 rokov a nie ste na sociál­nych sie­ťach, pri­chá­dzate o veľkú prí­le­ži­tosť. Pra­vi­delná komu­ni­ká­cia na sociál­nych sie­ťach zvy­šuje pove­do­mie a buduje vzťah k značke, čo pod­po­ruje náv­štev­nosť a v nepo­sled­nom rade počet kon­ver­zií na vašom inter­ne­to­vom obchode.

Bola by škoda nechať sa pred­be­hnúť kon­ku­ren­ciou, čo poviete?

Zdroj: visibility.sk

Pridať komentár (0)