Sta­či­lo z kan­ce­lá­rie, chcem ces­to­vať a pra­co­vať onli­ne!

Ráchel Matušková / 13. februára 2016 / Lifehacking

Nový spô­sob živo­ta, prá­ce, zará­ba­nia, kto­rý nie je via­za­ný pra­cov­ným časom, dokon­ca ani mies­tom – digi­tál­ny nomád. Potre­bu­ješ na to len odva­hu, inter­ne­to­vé pri­po­je­nie, a kus seba­dis­cip­lí­ny.

Ako sa vyma­niť z kla­sic­ké­ho 8 hodi­no­vé­ho pra­cov­né­ho kolo­to­ča radí Jacob Luakai­tis, digi­tál­ny nomád, kto­rý za posled­né dva roky pre­ces­to­val viac ako 30 kra­jín a pri­tom stá­le zará­ba. Spo­lu­za­lo­žil onli­ne kupó­no­vú spo­loč­nosť Cha­me­le­on­John, kto­rá pomá­ha šet­riť penia­ze pri onli­ne náku­poch v US. Jacob je zanie­te­ný ces­to­va­teľ a o svo­jich zážit­koch infor­mu­je vide­a­mi a fot­ka­mi. Je tiež prí­le­ži­tost­ný spi­so­va­teľ o veciach, kto­ré ho zau­jí­ma­jú. Naprí­klad aj o mož­nos­tiach ako sa stať digi­tál­nym nomá­dom.

foto: youtube.com

Tu je 5 tipov od Jaco­ba, kto­ré môžeš vyskú­šať ak sa chceš stať digi­tál­nym nomá­dom.

1. Fre­e­lan­cing

Fre­e­lan­cing je rela­tív­ne jed­no­du­chý spô­sob digi­tál­ne­ho nomád­stva pre ľudí, kto­rí majú skills v dizaj­ne, copy­wri­tin­gu, prog­ra­mo­va­ní ale­bo mar­ke­tin­gu. V pod­sta­te v kaž­dej oblas­ti, pri kto­rej nie je nevy­hnut­né sedieť v kan­ce­lá­rii a stret­nu­tia sa hra­vo sa dajú vyba­viť mai­lom ale­bo sky­pom. Môžeš pra­co­vať na pro­jek­toch, kto­ré Ťa bavia, z kra­ji­ny, na kto­rú máš prá­ve nála­du.. Pri hľa­da­ní prá­ce ako fre­e­lan­cer sa môžeš inšpi­ro­vať jed­ným z našich člán­kov a zare­gis­tro­vať sa v našom zozna­me fre­e­lan­ce­rov.

foto: thequalitativeresearch.com

2. Uč/uč sa jazy­ky onli­ne

Mno­ho čerstvých absol­ven­tov uni­ver­zít spoz­ná­va kra­ji­ny a ich kul­tú­ru pro­stred­níc­tvom rôz­nych stá­ží, naprí­klad aj uče­nie jazy­kov v menej roz­vi­nu­tých kra­ji­nách.. Môže to byť super skú­se­nosť, ale digi­tál­ne­ho nomá­da to z Teba neuro­bí, pokiaľ si via­za­ný na jed­nu loka­li­tu. Správ­ny digi­tál­ny nomád učí jazy­ky onli­ne a záro­veň sa aj on sám učí nové jazy­ky pro­stred­níc­tvom rôz­nych onli­ne plat­fo­riem. 

3. Prá­ca nezá­vis­lá na jed­nom mies­te

Ak máš prá­cu, kto­rú vyko­ná­vaš z kan­ce­lá­rie, ale Tvoj výkon s kan­ce­lá­ri­ou nie je nijak spo­je­ný, tak si zrej­me vhod­ným kan­di­dá­tom na digi­tál­ne­ho nomá­da. Je to mier­ne ule­te­ná for­ma prá­ce z domu. Pod­sta­tou je, že budeš zamest­ná­va­te­ľo­vi k dis­po­zí­cii a Tvoj výkon to nijak neovp­lyv­ní, jedi­ne že by sme­rom hore. Ak zamest­ná­va­teľ aj tak nebu­de súhla­siť, navrh­ni zní­že­nie svoj­ho pla­tu o 20 – 30% a vyber si lac­nú kra­ji­nu na život a budeš na tom rela­tív­ne dob­re.

foto: wanderlustdispatch.com

4. Roz­beh­ni svoj vlast­ný onli­ne biz­nis

Tvoj biz­nis, Tvo­je pra­vid­lá. Pod­ľa Jaco­ba naj­lep­šia mož­nosť. Záro­veň však hovo­rí, že naj­jed­no­duch­šia ces­ta je začať s pro­jek­tom, kto­rý nevy­ža­du­je veľ­ký začia­toč­ný kapi­tál a naj­mä bude zará­bať od prvé­ho dňa.

5. Blog/vlog

Blo­go­va­nie – písa­nie člán­kov pre vlast­nú webo­vú strán­ku. Vlo­go­va­nie – tvor­ba videí, oby­čaj­ne zve­rej­ne­né na You­Tu­be. Zaro­biť penia­ze jed­ným z tých­to spô­so­bov je nároč­né, naj­mä z tých­to dvoch dôvo­dov: 1. Kon­ku­ren­cia. Na inter­ne­te je veľa kva­lit­né­ho obsa­hu, tak­že len s dob­rým obsa­hom neob­sto­jíš. Dôle­ži­té v tom­to prí­pa­de je naj­mä skve­lé pro­mo. 2. Mone­ti­zá­cia. Väč­ši­nou sa tých­to prí­pa­doch zará­ba na rekla­me, prob­lém je, že príj­my sú pomer­ne níz­ke. Video zaro­bí pri­bliž­ne 0,5 – 2 US za 1000 vide­ní, v prí­pa­de člán­ku ešte menej. Obsah musí byť dob­rý, pro­mo per­fekt­né!

Hoci ten­to spô­sob nie je jed­no­du­chý, dá sa to. Jacob radí tvo­re­nie sku­toč­ne ori­gi­nál­ne­ho obsa­hu, náj­de­nie medze­ry na trhu, vytvo­re­nie email zozna­mu ( kto­rý je pod­ľa neho dôle­ži­tej­ší ako všet­ky sociál­ne sie­te spo­lu) a náj­de­nie nové­ho spô­so­bu mone­ti­zá­cie.

Mož­no Ťa tie­to rady inšpi­ro­va­li ale­bo doda­li odva­hu na to aby si život začal sku­toč­ne žiť. Neza­bú­daj: Zále­ží len na tom čo sku­toč­ne uro­bíš. Nie na tom čo si chcel, pove­dal ale­bo plá­no­val!

Cestovať nemusíš sám

foto: elitedaily.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cbstampa.com

Pridať komentár (0)