Sta­čilo z kan­ce­lá­rie, chcem ces­to­vať a pra­co­vať online!

Ráchel Matušková / 13. februára 2016 / Tools a produktivita

Nový spô­sob života, práce, zará­ba­nia, ktorý nie je via­zaný pra­cov­ným časom, dokonca ani mies­tom – digi­tálny nomád. Potre­bu­ješ na to len odvahu, inter­ne­tové pri­po­je­nie, a kus seba­dis­cip­líny.

Ako sa vyma­niť z kla­sic­kého 8 hodi­no­vého pra­cov­ného kolo­toča radí Jacob Luakai­tis, digi­tálny nomád, ktorý za posledné dva roky pre­ces­to­val viac ako 30 kra­jín a pri­tom stále zarába. Spo­lu­za­lo­žil online kupó­novú spo­loč­nosť Cha­me­le­on­John, ktorá pomáha šet­riť peniaze pri online náku­poch v US. Jacob je zanie­tený ces­to­va­teľ a o svo­jich zážit­koch infor­muje vide­ami a fot­kami. Je tiež prí­le­ži­tostný spi­so­va­teľ o veciach, ktoré ho zau­jí­majú. Naprí­klad aj o mož­nos­tiach ako sa stať digi­tál­nym nomá­dom.

foto: youtube.com

Tu je 5 tipov od Jacoba, ktoré môžeš vyskú­šať ak sa chceš stať digi­tál­nym nomá­dom.

1. Fre­e­lan­cing

Fre­e­lan­cing je rela­tívne jed­no­du­chý spô­sob digi­tál­neho nomád­stva pre ľudí, ktorí majú skills v dizajne, copy­wri­tingu, prog­ra­mo­vaní alebo mar­ke­tingu. V pod­state v kaž­dej oblasti, pri kto­rej nie je nevy­hnutné sedieť v kan­ce­lá­rii a stret­nu­tia sa hravo sa dajú vyba­viť mai­lom alebo sky­pom. Môžeš pra­co­vať na pro­jek­toch, ktoré Ťa bavia, z kra­jiny, na ktorú máš práve náladu.. Pri hľa­daní práce ako fre­e­lan­cer sa môžeš inšpi­ro­vať jed­ným z našich člán­kov a zare­gis­tro­vať sa v našom zozname fre­e­lan­ce­rov.

foto: thequalitativeresearch.com

2. Uč/uč sa jazyky online

Mnoho čerstvých absol­ven­tov uni­ver­zít spoz­náva kra­jiny a ich kul­túru pro­stred­níc­tvom rôz­nych stáží, naprí­klad aj uče­nie jazy­kov v menej roz­vi­nu­tých kra­ji­nách.. Môže to byť super skú­se­nosť, ale digi­tál­neho nomáda to z Teba neurobí, pokiaľ si via­zaný na jednu loka­litu. Správny digi­tálny nomád učí jazyky online a záro­veň sa aj on sám učí nové jazyky pro­stred­níc­tvom rôz­nych online plat­fo­riem. 

3. Práca nezá­vislá na jed­nom mieste

Ak máš prácu, ktorú vyko­ná­vaš z kan­ce­lá­rie, ale Tvoj výkon s kan­ce­lá­riou nie je nijak spo­jený, tak si zrejme vhod­ným kan­di­dá­tom na digi­tál­neho nomáda. Je to mierne ule­tená forma práce z domu. Pod­sta­tou je, že budeš zamest­ná­va­te­ľovi k dis­po­zí­cii a Tvoj výkon to nijak neovp­lyvní, jedine že by sme­rom hore. Ak zamest­ná­va­teľ aj tak nebude súhla­siť, navrhni zní­že­nie svojho platu o 20 – 30% a vyber si lacnú kra­jinu na život a budeš na tom rela­tívne dobre.

foto: wanderlustdispatch.com

4. Roz­behni svoj vlastný online biz­nis

Tvoj biz­nis, Tvoje pra­vidlá. Podľa Jacoba naj­lep­šia mož­nosť. Záro­veň však hovorí, že naj­jed­no­duch­šia cesta je začať s pro­jek­tom, ktorý nevy­ža­duje veľký začia­točný kapi­tál a najmä bude zará­bať od prvého dňa.

5. Blog/vlog

Blo­go­va­nie – písa­nie člán­kov pre vlastnú webovú stránku. Vlo­go­va­nie – tvorba videí, oby­čajne zve­rej­nené na You­Tube. Zaro­biť peniaze jed­ným z týchto spô­so­bov je náročné, najmä z týchto dvoch dôvo­dov: 1. Kon­ku­ren­cia. Na inter­nete je veľa kva­lit­ného obsahu, takže len s dob­rým obsa­hom neob­sto­jíš. Dôle­žité v tomto prí­pade je najmä skvelé promo. 2. Mone­ti­zá­cia. Väč­ši­nou sa týchto prí­pa­doch zarába na reklame, prob­lém je, že príjmy sú pomerne nízke. Video zarobí pri­bližne 0,5 – 2 US za 1000 videní, v prí­pade článku ešte menej. Obsah musí byť dobrý, promo per­fektné!

Hoci tento spô­sob nie je jed­no­du­chý, dá sa to. Jacob radí tvo­re­nie sku­točne ori­gi­nál­neho obsahu, náj­de­nie medzery na trhu, vytvo­re­nie email zoznamu ( ktorý je podľa neho dôle­ži­tejší ako všetky sociálne siete spolu) a náj­de­nie nového spô­sobu mone­ti­zá­cie.

Možno Ťa tieto rady inšpi­ro­vali alebo dodali odvahu na to aby si život začal sku­točne žiť. Neza­bú­daj: Záleží len na tom čo sku­točne uro­bíš. Nie na tom čo si chcel, pove­dal alebo plá­no­val!

Cestovať nemusíš sám

foto: elitedaily.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cbstampa.com

Pridať komentár (0)