Stan­ford spúšťa bez­platný kurz prog­ra­mo­va­nia iOS apli­ká­cií cez iTu­nes!

Martin Bohunický / 20. apríla 2016 / Tools a produktivita

Ame­rický Stan­ford je jed­nou z najp­res­tíž­nej­ších uni­ver­zít na svete a teraz máš šancu stať sa jeho súčas­ťou aj ty.

unnamed

Uni­ver­zita v spo­lu­práci s Apple spúšťa cez iTu­nes nový kurz “Deve­lo­ping Apps for iOS 9 with Swift”. V súčas­nosti je k dis­po­zí­cií len akési pred­sta­ve­nie a úvod do kurzu, napriek tomu je však naj­lepší čas začať.

Tak ako pri iných pokro­či­lých uni­ver­zit­ných kur­zoch, aj Stan­ford pred­po­kladá, že by si mal čo to vedieť o prog­ra­mo­va­com jazyku C. Ak nie, Stan­ford ponúka aj kurzy “Prog­ram­ming Abs­trac­ti­ons” a “Prog­ram­ming Para­digms”, kde sa chý­ba­júce zna­losti môžeš dou­čiť.

Kurz je úplne zadarmo a pri­hlá­siť sa môžeš kedy­koľ­vek až do odvo­la­nia na tomto odkaze.

zdroj: thenextweb.com, titulná foto: tnw

Pridať komentár (0)