Sta­ni­ca Nivy ide s tren­dom. Pri­ne­sie far­már­sku trž­ni­cu a obrov­skú zele­nú fit­ness plo­chu

Marianna Mikešová / 6. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: HB Reavis

Veľ­ko­le­pý pro­jekt Sta­ni­ca Nivy má z nie­kdaj­šej han­by Bra­ti­sla­vy spra­viť repre­zen­ta­tív­nu vstup­nú brá­nu do mes­ta. Cie­ľom deve­lo­pé­rov je tiež čo naj­viac ten­to pries­tor pri­blí­žiť ľuďom. Naprí­klad aj obdo­bou popu­lár­ne­ho Fresh Mar­ke­tu či zele­ňou a špor­tom.

Všet­ci vie­me, že srd­com pro­jek­tu Sta­ni­ca Nivy je rekon­štruk­cia auto­bu­so­vej sta­ni­ce, kto­rá má byť schop­ná v novej podo­be s potra­vi­na­mi a fast foodom plne schop­ná obslú­žiť až 20-tisíc ces­tu­jú­cich. Záro­veň sa má stať novým orien­tač­ným bodom v mes­te, do kto­ré­ho budú “viesť všet­ky ces­ty”, teda bude skve­lo dostup­ná autom, mhd či bicyk­lom. Ruku v ruke s hlav­ným cie­ľom pro­jek­tu ide aj pre­stav­ba oko­li­tej infra­štruk­tú­ry vrá­ta­ne zlep­še­nia doprav­nej situ­ácie v tej­to štvr­ti. 

Foto: HB Rea­vis

Sta­ni­ca Nivy, kto­rá by mala svo­je brá­ny otvo­riť v roku 2020, však má toho pri­niesť ove­ľa viac. HB Rea­vis z nej chce spra­viť moder­ný nákup­ný kom­plex s vyše 100 pre­vádz­ka­mi a cen­trum trá­ve­nia voľ­né­ho času. Pro­jekt sa chvá­li tým, že všet­ky mód­ne obcho­dy umiest­ni na jed­no pod­la­žie, čo zaru­čí ich syner­giu. Chcú pra­co­vať s pries­to­ro­vou filo­zo­fi­ou a vytvá­rať har­mo­nic­ké zóny, využí­va­jú zmys­lo­vý mar­ke­ting, osvet­le­nie či hud­bu pre vytvo­re­nie atmo­sfé­ry. 

Foto: HB Rea­vis

Chý­bať nebu­dú luxus­né kan­ce­lár­ske pries­to­ry. Jed­nou z naj­zau­jí­ma­vej­ších čas­tí pro­jek­tu je však naj­mä boha­tá food zóna s čoraz popu­lár­nej­ším stre­et foodom, kaviar­ňa­mi a reštau­rá­cia­mi, a moder­ná far­már­ska trž­ni­ca podo­bá bra­ti­slav­ské­mu Fresh Mar­ke­tu. Čereš­nič­kou na tor­te je obrov­ská zele­ná plo­cha, kto­rá vznik­ne na stre­che toh­to cen­tra a akú zatiaľ Bra­ti­sla­va neza­ži­la.

Foto: HB Rea­vis

Okrem out­do­oro­vej čas­ti fit­ness cen­tra či pries­to­ru pre stre­et wor­kout má pri­niesť aj bežec­kú drá­hu, mul­ti­funkč­né ihris­ko, det­ské ihris­ko, ihris­ko na pétan­gue, rodin­nú pik­ni­ko­vú zónu či dokon­ca komu­nit­né záh­ra­dy a vče­lí­ny. Ambí­cie deve­lo­pé­rov sú sku­toč­ne vyso­ké a podob­ný mul­ti­funkč­ný pro­jekt zatiaľ v Bra­ti­sla­ve nemá obdo­bu. Jedi­neč­ná stre­cha má byť novým stre­do­bo­dom komu­nit­né­ho a špor­to­vé­ho živo­ta Bra­ti­slav­ča­nov. 

Foto: HB Rea­vis

Jeho inšpi­rá­ciu môže­me nájsť naprí­klad v nákup­nom stre­dis­ku Cen­tral, kto­ré má tiež zele­nú stre­chu, no men­ších roz­me­rov a bez mož­nos­ti širo­ké­ho špor­to­vé­ho využi­tia. Slú­ži skôr pre deti, na men­šie even­ty či pose­de­nie na tráv­ni­ku po náku­poch. Napriek tomu, že zele­nou stre­chou zatiaľ u nás nedis­po­nu­je veľa budov, je to nový trend, kto­rý sa bude obja­vo­vať čoraz viac. Kaž­dý kúsok zele­ne je totiž v para­dox­ne čoraz zasta­va­nej­šom cen­tre potreb­ný. 

Foto: HB Rea­vis

Za návrhom toh­to mega­lo­man­ské­ho pro­jek­tu sto­jí archi­tek­to­nic­ké štú­dio Benoy v spo­lu­prá­ci so slo­ven­ským ate­li­é­rom Sie­bert + Talaš. zele­nú oázu na stre­che zas pro­jek­to­va­lo lon­dýn­ske štú­dio BDP. Na výsle­dok ich sna­že­nia si síce ešte pár rokov rokov počká­me, no všet­ci sme v oča­ká­va­ní, čo sku­toč­ne Sta­ni­ca Nivy pri­ne­sie a ako ovplyv­ní mest­ský život v Bra­ti­sla­ve. 

Pridať komentár (0)