Starbucks sa vydáva zelenou cestou. Ľuďom vezme slamky aj poháre

Marianna Mikešová / 10. júla 2018 / Eko

  • Ce­lo­sve­tový prob­lém so za­mo­re­ním plas­tmi nie je ni­čím no­vým
  • Do boja proti jed­no­ra­zo­vým oba­lom sa už vy­dá­vajú aj veľké re­ťazce
  • Me­dzi nimi hlási anti-plas­tovú kam­paň Star­bucks, ktorý je od roku 2016 aj na Slo­ven­sku
zdroj: Starbucks
  • Ce­lo­sve­tový prob­lém so za­mo­re­ním plas­tmi nie je ni­čím no­vým
  • Do boja proti jed­no­ra­zo­vým oba­lom sa už vy­dá­vajú aj veľké re­ťazce
  • Me­dzi nimi hlási anti-plas­tovú kam­paň Star­bucks, ktorý je od roku 2016 aj na Slo­ven­sku

O tom, že Fran­cúz­sko sa stalo pr­vou kra­ji­nou na svete, ktorá za­ká­zala v gas­tro pre­vádz­kach plas­tové jed­no­ra­zové obaly, si si u nás mo­hol pre­čí­tať TU. K ini­cia­tíve sa po­stupne pri­dá­vajú ďal­šie kra­jiny, no aj nad­ná­rodné gas­tro­no­mické spo­loč­nosti, ktoré toho majú na paš­kále naj­viac. Len si pred­stav, koľko sa v ich fran­ší­zach po ce­lom svete denne pre­me­lie zá­kaz­ní­kov a koľko od­padu spolu vy­pro­du­kujú. Práve fast fo­ody sú to­tiž efek­tívne najmä preto, že ne­pou­ží­vajú kla­sické ta­niere, po­háre a prí­bory, čím im od­padá pra­covná sila na ich umý­va­nie.

Ká­vový gi­gant Star­bucks, ktorý má ak­tu­álne po ce­lom svete viac ako 28-ti­síc pre­vá­dzok, sa roz­ho­dol, že bude k ži­vot­nému pro­stre­diu pri­stu­po­vať tro­chu zod­po­ved­nej­šie. Nie­žeby si nie­kto mys­lel, že biz­nis ta­kého veľ­kého re­ťazca nie­kedy môže byť 100-per­cen­tne eko­lo­gický, ale vždy sa to dá ro­biť lep­šie. Túto cestu te­raz razí aj Star­bucks, ktorý pod vply­vom tlaku spo­loč­nosti pod­niká prvé kroky k eli­mi­no­va­niu od­padu. Ke­dysi bola fotka s po­há­rom so slam­kou na Ins­ta­grame cool, dnes je opak prav­dou a pre­sa­dzujú sa hash­tagy ako #skipt­hes­traw alebo #stop­suc­king.

Podľa dáv­nej­ších vý­poč­tov Star­bucks vo svo­jich po­boč­kách ročne spot­re­buje pri­bližne 3 mi­liardy jed­no­ra­zo­vých po­há­rov a viac ako mi­liardu plas­to­vých sla­miek, ktoré sú po­dá­vané spolu s chla­de­nými ná­pojmi. To na­ozaj nie je prí­jemná bi­lan­cia a práve ta­kýto plas­tový od­pad mô­žeme ví­dať na fot­kách z oce­ánov, kde sú kúsky plastu vras­tené do tiel zvie­rat či sú uväz­nené v oba­loch od po­tra­vín.

Preto chce firma, ktorá je spo­loč­nos­ťou často vní­maná ako naj­väč­šie ka­via­ren­ské zlo, pre čis­totu oce­ánov po­stupne od­strá­niť jed­no­ra­zové slamky aj po­háre. Po­tre­buje však na to čas a každá z týchto vý­ziev má svoje úska­lia. Zá­ro­veň sú v hre verní zá­kaz­níci, ktorí majú svoje štan­dardy a po­há­rik s lo­gom mor­skej panny a me­nom nač­má­ra­ným fi­xkou už patrí k ich ži­vot­nému štýlu. Od ich ná­vy­kov ich treba od­na­ú­čať po­stupne.

V prí­pade sla­miek Star­bucks ga­ran­tuje ich vy­ra­de­nie do roku 2020. Spo­loč­nosť to ozná­mila pred pár dňami a už dnes tes­tuje al­ter­na­tívne slamky z pa­piera či kom­pos­to­va­teľ­ného plastu v brit­ských po­boč­kách. V tých ame­ric­kých zas skúša nový typ vie­čok, ktorý umož­ňujú jed­no­du­ché pi­tie ná­po­jov aj bez po­u­ži­tia slamky. Ne­skôr už budú zá­kaz­níci do­stá­vať ná­poje vý­hradne bez sla­miek, je­di­nou vý­nim­kou údajne bude Fra­puc­cino, kde do­stanú kom­pos­to­va­teľnú slamku.

V prí­pade po­há­rov je si­tu­ácia ťaž­šia a spo­loč­nosť stále hľadá udr­ža­teľné rie­še­nie. Do­konca zaň po­núka od­menu 8,1 mi­li­óna eur, o čom si viac pre­čí­taš TU. Je to­tiž ťažké na­hra­diť plast iným ne­prie­pust­ným ma­te­riá­lom a pa­pie­rové po­háre v tomto prí­pade ne­us­peli. Ná­dej vkla­dajú do spo­lu­práce s fir­mou Clo­sed Loop Par­tners, ktorá in­ves­tuje do re­cyk­lač­ných tech­no­ló­gií a udr­ža­teľ­ných pro­duk­tov. Ok­rem toho Star­bucks spo­jil sily s vý­rob­com fliaš Soma a or­ga­ni­zá­ciou Pa­rely, ktorá sa stará o vod­stvo. Mali by preň vy­rá­bať eko fľaše tvo­rené z od­padu náj­de­ného v oce­ánoch.

Re­ťa­zec tiež na­báda ľudí, aby si no­sili svoje vlastné opa­ko­vane-po­u­ži­teľné po­háre na ná­poje. Od roku 1985 za­vie­dol zľavy pre ľudí, ktorí si pri­niesli svoje vlastné po­háre. Ne­skôr vo svo­jich pre­daj­niach po­sky­tol lacné viac­ná­sobne-po­u­ži­teľné po­háre, no ani to ne­pri­nieslo vý­razné zmeny v tvorbe od­padu. Zna­mená to, že prob­lém je za­ko­re­nený hl­boko v na­šej spo­loč­nosti a po­trvá ne­jaký čas, kým si sa­motní zá­kaz­níci osvoja nové vzorce sprá­va­nia. A ak to nejde, treba im jed­no­ra­zové po­háre či slamky jed­no­du­cho vziať úplne.

Pridať komentár (0)