Francúzsko sa stalo prvou krajinou, ktorá úplne zakáže plastový riad. Ako sú na tom ostatní?

Mária Ambrozová / 28. marca 2018 / Zaujímavosti

zdroj: pixabay.com
  • Fran­cúz­ska vláda schvá­lila zá­kon, ktorý vy­ža­duje, aby vše­tok plas­tový riad tvo­rilo 50 % bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľ­ného ma­te­riálu, ktorý sa bude kom­pos­to­vať doma
  • Nová le­gis­la­tíva bude platná od roku 2020
  • Kra­jina si týmto po­tvr­dzuje svoju do­mi­nantnú po­zí­ciu bo­jov­níka za zlep­še­nie ži­vot­ného pro­stre­dia

Keďže nové pries­kumy o množ­stve plas­tov v na­šich oce­ánoch do­ka­zujú, že si­tu­ácia je na­ozaj vážna (viac si pre­čí­taš TU), ne­zos­táva nám nič iné než zlep­šiť do­te­rajší prí­stup k re­cyk­lá­cii. Eko­no­miky, ktoré sú líd­rami v tejto sfére, už stihli za­viesť nie­koľko ra­di­kál­nych a dô­le­ži­tých opat­rení. Krá­ľovná Alž­beta II. údajne vo Veľ­kej Bri­tá­nii sama ini­ci­ovala zá­kaz plas­to­vého riadu v krá­ľov­ských pre­vádz­kach a zau­jíma sa o re­du­ko­va­nie tzv. en­vi­ro­men­tál­nej stopy.

Švéd­sko do­káže zre­cyk­lo­vať ne­uve­ri­teľ­ných 99 % svojho od­padu (nie­len plas­tov). Podľa CNN spo­plat­ne­nie plas­to­vých ta­šiek v Ír­sku za 12 ro­kov pri­nú­tilo oby­va­te­ľov zre­du­ko­vať ich po­u­ží­va­nie z 328 na 14 ku­sov na osobu. Ve­dúcu po­zí­ciu vo svete však od schvá­le­nia no­vého zá­kona v roku 2016 zís­kalo Fran­cúz­sko. Od roku 2020 sa po­stará o značnú zmenu ma­te­riá­lo­vého ob­sahu plas­to­vého jed­no­rá­zo­vého riadu, a teda bude možné re­cyk­lo­vať ho aj doma.

Fak­tom je, že každú se­kundu sa vo Fran­cúz­sku vy­hodí 150 plas­to­vých po­há­rov, čo zna­mená viac ako 4,73 mi­liárd po­há­rov ročne. Zre­cyk­lo­va­ných je kvôli kom­bi­ná­ciám plas­tov len 1 %. Aj preto s no­vin­kou v le­gis­la­tíve budú mu­sieť vý­rob­co­via jed­no­rá­zo­vého riadu dbať na to, aby bolo od roku 2020 50 % pro­duktu vy­ro­be­ného z bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľ­ného ma­te­riálu a k roku 2025 toto množ­stvo zá­kon na­výši až na 60 %. Vďaka kom­pos­tom budú teda môcť fran­cúz­ske do­mác­nosti plas­tové obaly kom­pos­to­vať hoci aj doma.

Sa­moz­rejme, že veľkí pro­du­centi plas­to­vých jed­no­rá­zo­vých oba­lov sa bú­ria a tvr­dia, že zá­kon ich ob­me­dzuje a plá­nujú proti nemu bo­jo­vať aj súd­nou ces­tou. Mnohé sve­tové značky však za lep­šiu pla­nétu bo­jujú nie­koľ­kými pros­tried­kami. Na­prí­klad taký Star­bucks ve­nuje 10 mi­li­ó­nov do­lá­rov tomu, kto príde s no­vým, ľah­šie roz­lo­ži­teľ­ným plas­to­vým po­há­rom (viac si pre­čí­taš TU), staré ma­te­riály re­cyk­luje aj Apple (viac TU), IKEA má svoju „no waste“ ko­lek­ciu (viac TU) a ne­za­háľa ani nám blízka spo­loč­nosť Kar­lo­var­ské mi­ne­rálne vody. Tá je dis­tri­bú­to­rom Pepsi, Mat­toni, Ma­gé­zie či Sch­wep­pes a po ozná­mení EÚ o mož­nosti zda­ňo­va­nia plas­to­vých oba­lov, chce prejsť na vratné fľaše (viac si pre­čí­taš TU).

Ani na Slo­ven­sku ne­za­há­ľame a po­zi­tívne je, že vzniká množ­stvo zdru­žení, ktoré sa ve­nujú re­cyk­lo­va­niu (napr. kom­pos­tuj.me), tren­dom sa stá­vajú tzv. zero waste ob­chody (U Dob­ro­žrúta), ige­li­tové tašky už v ob­chode ne­dos­tá­vame pri po­kladni za­darmo a plas­tové vrecká na­hrá­dzajú al­ter­na­tívy (napr. Fru­sack) a ne­smieme za­bud­núť ani na našu pý­chu, Eco­cap­sule a ďal­ších eko-friendly vý­rob­cov (viac si pre­čí­taš TU).

Pridať komentár (0)