TOP 7 slovenských eco-friendly osobností

  • Byť eco-friendly je vo svete stále populárnejšie, no na Slovensku je to ešte stále prinajmenšom nezvyčajné. Napriek tomu u nás nájdeme firmy, ktoré o tom hovoria a čo viac, aj konajú. Prinášame ti prehľad slovenských priekopníkov eco-friendly biznis modelov.
collage eco
  • Byť eco-friendly je vo svete stále populárnejšie, no na Slovensku je to ešte stále prinajmenšom nezvyčajné. Napriek tomu u nás nájdeme firmy, ktoré o tom hovoria a čo viac, aj konajú. Prinášame ti prehľad slovenských priekopníkov eco-friendly biznis modelov.

1. Tomáš Žáček – Ecocapsule

ecocapsule cnncom

Foto: cnn.com

Ecocapsule je mobilná obytná bunka, ktorá je schopná generovať vlastnú elektrinu a vodu zo svojho okolia. Bez napojenia na siete vyrába energiu zo slnka a vetra a zachytáva dažďovú vodu. Napriek malým rozmerom (8 metrov štvorcových využiteľnej plochy) dokáže pohodlne ubytovať dvoch ľudí.

ecocapsule 15minutenewscom

Foto: 15minutenews.com

Momentálne je v predaji prvá generácia v množstve 50 kusov za 79 000€. Po predaji týchto exkluzívnych modelov spoločnosť plánuje začať vyrábať aj lacnejšie verzie. Zároveň môžeme rátať aj s tým, že technológie ako batérie, veterné turbíny a solárne panely pôjdu dopredu, čo zníži celkovú cenu Ecocapsule ešte viac.

2. Martin Paľa – CropTech

croptech techsummitsk

Foto: techsummit.sk

Vlajkovým produktom CropTechu je ResponzIO – nástroj na monitoring, automatizáciu a vzdialené ovládanie, ktorý je využiteľný v hydroponických systémoch, skleníkoch, záhradách, akváriách alebo v inteligentných domácnostiach.

 

croptech fbcroptech

Foto: FB/Croptech

Pôvodným zameraním CropTechu bol vývoj hotových hydroponických systémov, no podľa zakladateľa Martina Paľu, ako startup nedokázali takéto kompletné riešenia finančne zvládnuť. Dnes sa teda zameriavajú iba na technologické jadro týchto systémov, ktoré je navyše využiteľné v mnohých ďalších situáciách.

Bežná cena ResponzIO je 549€, no momentálne je možné ho zohnať za predobjednávaciu cenu 399€.

3. Roman Kovacs – EcoHeart

ecoheart2

Foto: Archív R. Kovacsa

Za EcoHeart stojí mladý chalan Roman Kovacs, ktorého cieľom je spraviť zo sveta aspoň o trochu lepšie miesto. Vybral si na to na prvý pohľad netradičný spôsob – zubné kefky.

EcoHeart sú ručne vyrábané kefky, pri ktorých výrobe sa používa ekologicky nezávadný a plne recyklovateľný bambus. Výrobná fabrika v Číne môže vzbudiť pochybnosti ohľadom etického prístupu ku zamestnancom, no Roman uisťuje, že fabriku vyberal dlho a mal naozaj vysoké štandardy.

ecoheart

Foto: Archív R. Kovacsa

10% zo zisku spoločnosti ide na podporu lokálnych slovenských projektov ako napríklad malé verejné knižnice, obnova dvora mestských budov na Laurínskej alebo darovanie jedla. EcoHeart potvrdzuje, že aj jeden človek dokáže zmeniť svet k lepšiemu.

Kefku EcoHeart si kúpiš už za 5€.

4. Juraj Ulehla a Peter badík- Greenway

greenway wirtschaftsagenturat

Foto: wirtschaftsagentur.at

Slo­ven­ský star­tup Gre­en­way exis­tuje od roku 2011 a posky­tuje spo­loč­nos­tiam roz­siahly balík slu­žieb v oblasti elek­tric­kej mobi­lity. Gre­en­way ponúka fir­mám ako IKEA, DPB či Slo­ven­ská pošta jed­no­du­chý pre­chod na elek­tro­mo­bily, pre­vádz­kuje sieť nabí­ja­cích sta­níc, posky­tuje IT sys­tém pre ria­de­nie vozo­vého parku a ponúka mož­nosť výmeny baté­rií. 

greenway startitup

Foto: neulogy.com

Greenway tiež drží sve­tový rekord v prej­de­nej vzdia­le­nosti elek­tro­mo­bi­lom za 24 hodín a to pre­dov­šet­kým vďaka schop­nosti vyme­niť baté­riu v prie­behu 7 minút. V januári tento startup získal investíciu od Neulogy Ventures vo výške 3,25 milióna eur.

5. Zuzka Aichová a Patrik Guba – Resonance

resonance

Foto: Archív Resonance

Spoluzakladateľka Resonance Zuzka Aichová hovorí, že ich pôvodným cieľom bolo: „Vytvo­riť plat­formu, ktorá bude náv­štev­ní­kom posky­to­vať nový obzor v oblasti eko­ló­gie a záro­veň sku­pi­nám i jed­not­liv­com, ktorí sa eko­ló­gii a eko­lo­gic­kým pro­duk­tom a služ­bám venujú, poskyt­núť pries­tor na pre­zen­tá­ciu.

resonance2

Foto: Archív Resonance

Osveta je v eko-biznise veľmi dôležitá a Resonance so svojimi projektami ako Ekodeň alebo Fashion show recyklovanej módy túto úlohu na Slovensku plní veľmi kvalitne.

Náš mar­ke­ting je od začiatku posta­vený na odľah­če­nej forme komu­ni­ko­va­nia eko­lo­gic­kých prin­cí­pov a tém. Odpo­zo­ro­vali sme, že ľudia na pre­tlak infor­má­cií nere­a­gujú dobre. Dôle­žitá je myš­lienka a pocit, s kto­rým odchá­dzajú z našich podu­jatí. S takým poci­tom sa k nám budú vra­cať. Preto sa sna­žíme vyva­žo­vať infor­má­cie zábav­nou for­mou.

6. Katka Hutyrová – Nosene

collage-nosene

Foto: Nosene

Recyklácia oblečenia a slow fashion sú v eko svete veľkou témou a nikto hádam tento trend u nás nereprezentuje lepšie ako second-hand Nosene.

Podľa spoluzakladateľky Katky Hutyrovej: „Na Slo­ven­sku sa o udr­ža­teľ­nej móde veľa neho­vorí. V posled­nom období vzni­kajú prí­padne pre­ni­kajú aj k nám ini­cia­tívy a akti­vity pod­po­ru­júce trend slow fas­hion, ako naprí­klad pre­hliadka recyk­lo­va­nej módy Reso­nance či akti­vity Fas­hion Revo­lu­tion Day. Ľudia si zatiaľ držia odstup a dávajú pred­nosť jed­no­duch­šej ceste nákupu. Pomaly je však cítiť záu­jem o udr­ža­teľ­nosť a recyk­lá­ciu nie­len v oblasti módy.

 

nosene

Foto: Nosene

Okrem toho, že recyklácia oblečenia je sama o sebe prospešná, Nosene posiela 15% z každého nákupu na podporu organizáciám pomáhajúcim týraným ženám.

Pozri si náš VLOG, v ktorom sa o Nosene dozvieš viac.

7. Drahoš Šišovič – Merchyou

merchyou

Foto: Archív D. Šišoviča

Keď už sme pri udržateľnej móde, treba spomenúť aj Merchyou. Táto slovenská spoločnosť sa zaoberá distribúciou a tlačou textilu a dáva si záležať, aby jej látky boli bio, sweatshop-free a fair trade.

merchyou-4

Foto: FB/Merchyou

Ako hovorí zakladateľ Drahoš Šišovič: „Neplá­nu­jem viesť „zelenú revo­lú­ciu“ ako sa teraz posmešne o trvalo udr­ža­teľ­nom kon­cepte hovorí. Naďa­lej pou­ží­vame bez­ph­ta­lá­tové farby a tento rok by sme sa radi uchá­dzali o jedi­nečný cer­ti­fi­kát, ktorý nemá na Slo­ven­sku zatial žiadna tla­čia­ren­ská firma, zame­raný na eco friendly výrobu a jej štan­dardy.”

Zdroj titulnej fotografie: FB/Croptech

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech