TOP 7 slo­ven­ských eco-friendly osob­ností

Jakub Jablonický / 21. júla 2016 / Startupy

Byť eco-friendly je vo svete stále popu­lár­nej­šie, no na Slo­ven­sku je to ešte stále pri­naj­men­šom nezvy­čajné. Napriek tomu u nás náj­deme firmy, ktoré o tom hovo­ria a čo viac, aj konajú. Pri­ná­šame ti pre­hľad slo­ven­ských prie­kop­ní­kov eco-friendly biz­nis mode­lov.

1. Tomáš Žáček — Eco­cap­sule

ecocapsule cnncom

Foto: cnn.com

Eco­cap­sule je mobilná obytná bunka, ktorá je schopná gene­ro­vať vlastnú elek­trinu a vodu zo svojho oko­lia. Bez napo­je­nia na siete vyrába ener­giu zo slnka a vetra a zachy­táva daž­ďovú vodu. Napriek malým roz­me­rom (8 met­rov štvor­co­vých využi­teľ­nej plo­chy) dokáže pohodlne uby­to­vať dvoch ľudí.

ecocapsule 15minutenewscom

Foto: 15minutenews.com

Momen­tálne je v pre­daji prvá gene­rá­cia v množ­stve 50 kusov za 79 000€. Po pre­daji týchto exklu­zív­nych mode­lov spo­loč­nosť plá­nuje začať vyrá­bať aj lac­nej­šie ver­zie. Záro­veň môžeme rátať aj s tým, že tech­no­ló­gie ako baté­rie, veterné tur­bíny a solárne panely pôjdu dopredu, čo zníži cel­kovú cenu Eco­cap­sule ešte viac.

2. Mar­tin Paľa — Crop­Tech

croptech techsummitsk

Foto: techsummit.sk

Vlaj­ko­vým pro­duk­tom Crop­Te­chu je Res­pon­zIO – nástroj na moni­to­ring, auto­ma­ti­zá­ciu a vzdia­lené ovlá­da­nie, ktorý je využi­teľný v hyd­ro­po­nic­kých sys­té­moch, skle­ní­koch, záh­ra­dách, akvá­riách alebo v inte­li­gent­ných domác­nos­tiach.

croptech fbcroptech

Foto: FB/Croptech

Pôvod­ným zame­ra­ním Crop­Te­chu bol vývoj hoto­vých hyd­ro­po­nic­kých sys­té­mov, no podľa zakla­da­teľa Mar­tina Paľu, ako star­tup nedo­ká­zali takéto kom­pletné rie­še­nia finančne zvlád­nuť. Dnes sa teda zame­ria­vajú iba na tech­no­lo­gické jadro týchto sys­té­mov, ktoré je navyše využi­teľné v mno­hých ďal­ších situ­áciách.

Bežná cena Res­pon­zIO je 549€, no momen­tálne je možné ho zohnať za pre­dob­jed­ná­va­ciu cenu 399€.

3. Roman Kovacs — Eco­He­art

ecoheart2

Foto: Archív R. Kovacsa

Za Eco­He­art stojí mladý cha­lan Roman Kovacs, kto­rého cie­ľom je spra­viť zo sveta aspoň o tro­chu lep­šie miesto. Vybral si na to na prvý pohľad netra­dičný spô­sob – zubné kefky.

Eco­He­art sú ručne vyrá­bané kefky, pri kto­rých výrobe sa pou­žíva eko­lo­gicky nezá­vadný a plne recyk­lo­va­teľný bam­bus. Výrobná fab­rika v Číne môže vzbu­diť pochyb­nosti ohľa­dom etic­kého prí­stupu ku zamest­nan­com, no Roman uis­ťuje, že fab­riku vybe­ral dlho a mal naozaj vysoké štan­dardy.

ecoheart

Foto: Archív R. Kovacsa

10% zo zisku spo­loč­nosti ide na pod­poru lokál­nych slo­ven­ských pro­jek­tov ako naprí­klad malé verejné kniž­nice, obnova dvora mest­ských budov na Lau­rín­skej alebo daro­va­nie jedla. Eco­He­art potvr­dzuje, že aj jeden člo­vek dokáže zme­niť svet k lep­šiemu.

Kefku Eco­He­art si kúpiš už za 5€.

4. Juraj Ulehla a Peter badík- Gre­en­way

greenway wirtschaftsagenturat

Foto: wirtschaftsagentur.at

Slo­ven­ský star­tup Gre­en­way exis­tuje od roku 2011 a posky­tuje spo­loč­nos­tiam roz­siahly balík slu­žieb v oblasti elek­tric­kej mobi­lity. Gre­en­way ponúka fir­mám ako IKEA, DPB či Slo­ven­ská pošta jed­no­du­chý pre­chod na elek­tro­mo­bily, pre­vádz­kuje sieť nabí­ja­cích sta­níc, posky­tuje IT sys­tém pre ria­de­nie vozo­vého parku a ponúka mož­nosť výmeny baté­rií. 

greenway startitup

Foto: neulogy.com

Gre­en­way tiež drží sve­tový rekord v prej­de­nej vzdia­le­nosti elek­tro­mo­bi­lom za 24 hodín a to pre­dov­šet­kým vďaka schop­nosti vyme­niť baté­riu v prie­behu 7 minút. V janu­ári tento star­tup zís­kal inves­tí­ciu od Neulogy Ven­tu­res vo výške 3,25 mili­óna eur.

5. Zuzka Aichová a Pat­rik Guba — Reso­nance

resonance

Foto: Archív Reso­nance

Spo­lu­za­kla­da­teľka Reso­nance Zuzka Aichová hovorí, že ich pôvod­ným cie­ľom bolo: „Vytvo­riť plat­formu, ktorá bude náv­štev­ní­kom posky­to­vať nový obzor v oblasti eko­ló­gie a záro­veň sku­pi­nám i jed­not­liv­com, ktorí sa eko­ló­gii a eko­lo­gic­kým pro­duk­tom a služ­bám venujú, poskyt­núť pries­tor na pre­zen­tá­ciu.

resonance2

Foto: Archív Reso­nance

Osveta je v eko-biz­nise veľmi dôle­žitá a Reso­nance so svo­jimi pro­jek­tami ako Eko­deň alebo Fas­hion show recyk­lo­va­nej módy túto úlohu na Slo­ven­sku plní veľmi kva­litne.

Náš mar­ke­ting je od začiatku posta­vený na odľah­če­nej forme komu­ni­ko­va­nia eko­lo­gic­kých prin­cí­pov a tém. Odpo­zo­ro­vali sme, že ľudia na pre­tlak infor­má­cií nere­a­gujú dobre. Dôle­žitá je myš­lienka a pocit, s kto­rým odchá­dzajú z našich podu­jatí. S takým poci­tom sa k nám budú vra­cať. Preto sa sna­žíme vyva­žo­vať infor­má­cie zábav­nou for­mou.

6. Katka Huty­rová — Nosene

collage-nosene

Foto: Nosene

Recyk­lá­cia oble­če­nia a slow fas­hion sú v eko svete veľ­kou témou a nikto hádam tento trend u nás nerep­re­zen­tuje lep­šie ako second-hand Nosene.

Podľa spo­lu­za­kla­da­teľky Katky Huty­ro­vej: „Na Slo­ven­sku sa o udr­ža­teľ­nej móde veľa neho­vorí. V posled­nom období vzni­kajú prí­padne pre­ni­kajú aj k nám ini­cia­tívy a akti­vity pod­po­ru­júce trend slow fas­hion, ako naprí­klad pre­hliadka recyk­lo­va­nej módy Reso­nance či akti­vity Fas­hion Revo­lu­tion Day. Ľudia si zatiaľ držia odstup a dávajú pred­nosť jed­no­duch­šej ceste nákupu. Pomaly je však cítiť záu­jem o udr­ža­teľ­nosť a recyk­lá­ciu nie­len v oblasti módy.

nosene

Foto: Nosene

Okrem toho, že recyk­lá­cia oble­če­nia je sama o sebe pros­pešná, Nosene posiela 15% z kaž­dého nákupu na pod­poru orga­ni­zá­ciám pomá­ha­jú­cim týra­ným ženám.

Pozri si náš VLOG, v kto­rom sa o Nosene dozvieš viac.

7. Dra­hoš Šišo­vič — Mer­chyou

merchyou

Foto: Archív D. Šišo­viča

Keď už sme pri udr­ža­teľ­nej móde, treba spo­me­núť aj Mer­chyou. Táto slo­ven­ská spo­loč­nosť sa zaoberá dis­tri­bú­ciou a tla­čou tex­tilu a dáva si zále­žať, aby jej látky boli bio, swe­ats­hop-free a fair trade.

merchyou-4

Foto: FB/Merchyou

Ako hovorí zakla­da­teľ Dra­hoš Šišo­vič: „Neplá­nu­jem viesť „zelenú revo­lú­ciu“ ako sa teraz posmešne o trvalo udr­ža­teľ­nom kon­cepte hovorí. Naďa­lej pou­ží­vame bez­ph­ta­lá­tové farby a tento rok by sme sa radi uchá­dzali o jedi­nečný cer­ti­fi­kát, ktorý nemá na Slo­ven­sku zatial žiadna tla­čia­ren­ská firma, zame­raný na eco friendly výrobu a jej štan­dardy.”

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Croptech

Pridať komentár (0)