IKEA pri­ne­sie kolek­ciu z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov

Petra Lančaričová / 15. júla 2016 / Business

Udr­ža­teľný roz­voj sa postupne dostáva do všet­kých častí nášho života a ako vždy, IKEA nemôže byť pozadu ani s týmto.

Udr­ža­teľný roz­voj, alebo v tomto prí­pade “udr­ža­teľný život”, je niečo, čo je výhodné pre každé odvet­vie. V pod­state sa to týka najmä udr­ža­teľ­nosti s kon­zu­mom, ktorý je sku­točné veľký. IKEA je jed­ným z najob­ľú­be­nej­ších obcho­dov sveta a vyrá­bať z recyk­lo­va­ného mate­riálu je dobré ako pre nich, tak aj pre nás. Mate­rály sú omnoho lac­nej­šie, a tým pádom majú niž­šiu cenu aj pro­dukty, ktoré si kupu­jeme.

Novú kolek­ciu nazý­vajú “no waste”, čiže žiadny odpad, a má pote­šiť pla­nétu, ako aj tvoju peňa­ženku. V tejto kolek­cii náj­deš sto­ličky, vázy alebo kuchyn­ské linky a všetky sú vyro­bené tak­mer 100% z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov. Pro­dukty od IKEA majú vytvá­rať kruh eko­no­miky (výroba,používanie,vyhodenie,výroba z odpadu atď.) a sú navyše veľmi štý­lové, ako už býva v IKEA zvy­kom.

ikea kuchyna

Môže byť náročné nájsť vhodné pro­stre­diedky na zostro­je­nie kuchyne z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov. Na jed­nej strane musia byť totiž vhodné na také veľké kusy nábytku, no musia aj dobre vyze­rať. IKEA však toto všetko zvládla a pri­náša kuchyňu vyro­benú z plas­to­vých fliaš a recyk­lo­va­ného dreva. Dizaj­nér tejto kuchyne tvrdí, že je z 99,9% recyk­lo­va­ného mate­riálu. Dúfa, že ľudia sa nebudú poze­rať na odpadky ako na niečo nechutné, no naopak ako na niečo, v čom je veľký poten­ciál ďal­šej využi­teľ­nosti do nových a štý­lo­vých vecí. Kuchyňa sa volá KUNGS­BACKA a mala by byť na pre­daj už vo feb­ru­ári 2017.

ikea stoličky

Ďal­ším kusom z kolek­cie sú sto­ličky ODGER, ktoré tak­tiež uvi­díme v obcho­doch vo feb­ru­ári budúci rok. Sú vyro­bené zo 70% recyk­lo­va­ného plastu a 30% recyk­lo­va­ného dreva. Dizajn bol vytvo­rený v spo­lu­práci so šved­skou znač­kou “Form Us With Love”, takže sto­ličky sú vyho­to­vené vo veľmi škan­di­náv­skom mini­ma­listc­kom štýle. Sto­ličky budú vyro­bené v množ­stve farieb, v závis­losti od typu dreva a plas­tov, aby pekne dopl­nili aký­koľ­vek pries­tor.

ikea vazy

Nápad na tieto vázy vzni­kol, keď dizaj­néri z IKEA nav­šte­vo­vali jed­ného zo svo­jich čín­skych dodá­va­te­ľov. Tam si uve­do­mili, aké množ­stvo nedo­ko­na­lých alebo neja­kým spô­so­bom zni­če­ných pro­duk­tov sa vyha­dzuje. Tak sa rohodli roz­ta­viť zni­čené sklo a vytvo­riť z neho takéto uni­kátne vázy. Vďaka mate­riá­lom je každá váza sku­točne jedi­nečná, keďže zmie­šané sklo vytvo­rilo rôzne vzory a najmä farby. Dizaj­nérka týchto váz sa z toho nesmierne tešila, keďže tvrdí, že každá z váz je jedi­nečná, tak ako my ľudia. Váza je tak­tiež súčas­ťou kolek­cie, ktorá by tiež mohla byť dostupná už budúci rok.

zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)