IKEA pri­ne­sie kolek­ciu z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov

Petra Lančaričová / 15. júla 2016 / Business

Udr­ža­teľ­ný roz­voj sa postup­ne dostá­va do všet­kých čas­tí náš­ho živo­ta a ako vždy, IKEA nemô­že byť poza­du ani s tým­to.

Udr­ža­teľ­ný roz­voj, ale­bo v tom­to prí­pa­de “udr­ža­teľ­ný život”, je nie­čo, čo je výhod­né pre kaž­dé odvet­vie. V pod­sta­te sa to týka naj­mä udr­ža­teľ­nos­ti s kon­zu­mom, kto­rý je sku­toč­né veľ­ký. IKEA je jed­ným z najob­ľú­be­nej­ších obcho­dov sve­ta a vyrá­bať z recyk­lo­va­né­ho mate­riá­lu je dob­ré ako pre nich, tak aj pre nás. Mate­rá­ly sú omno­ho lac­nej­šie, a tým pádom majú niž­šiu cenu aj pro­duk­ty, kto­ré si kupu­je­me.

Novú kolek­ciu nazý­va­jú “no was­te”, čiže žiad­ny odpad, a má pote­šiť pla­né­tu, ako aj tvo­ju peňa­žen­ku. V tej­to kolek­cii náj­deš sto­lič­ky, vázy ale­bo kuchyn­ské lin­ky a všet­ky sú vyro­be­né tak­mer 100% z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov. Pro­duk­ty od IKEA majú vytvá­rať kruh eko­no­mi­ky (výroba,používanie,vyhodenie,výroba z odpa­du atď.) a sú navy­še veľ­mi štý­lo­vé, ako už býva v IKEA zvy­kom.

ikea kuchyna

Môže byť nároč­né nájsť vhod­né pro­stre­died­ky na zostro­je­nie kuchy­ne z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov. Na jed­nej stra­ne musia byť totiž vhod­né na také veľ­ké kusy nábyt­ku, no musia aj dob­re vyze­rať. IKEA však toto všet­ko zvlád­la a pri­ná­ša kuchy­ňu vyro­be­nú z plas­to­vých fliaš a recyk­lo­va­né­ho dre­va. Dizaj­nér tej­to kuchy­ne tvr­dí, že je z 99,9% recyk­lo­va­né­ho mate­riá­lu. Dúfa, že ľudia sa nebu­dú poze­rať na odpad­ky ako na nie­čo nechut­né, no naopak ako na nie­čo, v čom je veľ­ký poten­ciál ďal­šej využi­teľ­nos­ti do nových a štý­lo­vých vecí. Kuchy­ňa sa volá KUNGS­BAC­KA a mala by byť na pre­daj už vo feb­ru­ári 2017.

ikea stoličky

Ďal­ším kusom z kolek­cie sú sto­lič­ky ODGER, kto­ré tak­tiež uvi­dí­me v obcho­doch vo feb­ru­ári budú­ci rok. Sú vyro­be­né zo 70% recyk­lo­va­né­ho plas­tu a 30% recyk­lo­va­né­ho dre­va. Dizajn bol vytvo­re­ný v spo­lu­prá­ci so šved­skou znač­kou “Form Us With Love”, tak­že sto­lič­ky sú vyho­to­ve­né vo veľ­mi škan­di­náv­skom mini­ma­listc­kom štý­le. Sto­lič­ky budú vyro­be­né v množ­stve farieb, v závis­los­ti od typu dre­va a plas­tov, aby pek­ne dopl­ni­li aký­koľ­vek pries­tor.

ikea vazy

Nápad na tie­to vázy vzni­kol, keď dizaj­né­ri z IKEA nav­šte­vo­va­li jed­né­ho zo svo­jich čín­skych dodá­va­te­ľov. Tam si uve­do­mi­li, aké množ­stvo nedo­ko­na­lých ale­bo neja­kým spô­so­bom zni­če­ných pro­duk­tov sa vyha­dzu­je. Tak sa rohod­li roz­ta­viť zni­če­né sklo a vytvo­riť z neho také­to uni­kát­ne vázy. Vďa­ka mate­riá­lom je kaž­dá váza sku­toč­ne jedi­neč­ná, keď­že zmie­ša­né sklo vytvo­ri­lo rôz­ne vzo­ry a naj­mä far­by. Dizaj­nér­ka tých­to váz sa z toho nesmier­ne teši­la, keď­že tvr­dí, že kaž­dá z váz je jedi­neč­ná, tak ako my ľudia. Váza je tak­tiež súčas­ťou kolek­cie, kto­rá by tiež moh­la byť dostup­ná už budú­ci rok.

zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)