Vďaka recyk­lá­cii sta­rých zaria­dení zís­kal Apple nas­päť až 838 mili­ó­nov eur

Kristína Šuvadová / 18. apríla 2016 / Business

Eko­ló­gia je pre Apple v posled­ných rokoch veľmi dôle­ži­tou oblas­ťou, do kto­rej spo­loč­nosť inves­tuje ročne stovky mili­ó­nov dolá­rov. Zre­cyk­lo­vať sa im poda­rilo už viac ako tonu zlata, ktorá bola v hod­note až 948 mili­ó­nov dolá­rov (838 mili­ó­nov eur).

Podľa ser­veru Busi­nes­sIn­si­der, pri­náša recyk­lá­cia výrob­kov v Apple okrem dob­rého mena aj veľmi solídne príjmy. Minulý rok sa totiž ame­ric­kej spo­loč­nosti poda­rilo zre­cyk­lo­vať až 27 tisíc ton mate­riá­lov, čo im podľa pre­stíž­neho eko­no­mic­kého maga­zínu pri­nieslo zhruba 50 mili­ó­nov dolá­rov (okolo 45 mili­ó­nov eur).

Naj­väč­šiu časť z tejto sumy pred­sta­vuje hlavne recyk­lá­cia zlata, ktoré len samo o sebe pokryla až 40 mili­ó­nov dolá­rov (36 mili­ó­nov eur). Ako som už spo­mí­nala, spo­loč­nosti sa ho poda­rilo zís­kať späť v množ­stve väč­šiom ako jedna tona. Vzhľa­dom na to, že jeden iPhone údajne obsa­huje až 30 mili­gra­mov zlata, musel Apple v minu­lom roku zre­cyk­lo­vať mili­óny zaria­dení.

1

foto: czechcrunch.cz

Spolu s pred­sta­ve­ním nového iPhonu SE pred­sta­vila minulý mesiac spo­loč­nosť aj svojho nového robota menom Liam, ktorý bol zosta­vený na to, aby už vyra­dené zaria­de­nia rozo­bral do posled­nej súčias­tky. Apple sa tak aspoň čias­točne snaží vyvá­žiť enormnú uhlí­kovú stopu, ktorú jeho výrobky pro­du­kujú a my ho chvá­lime za tento dobrý nápad.

2

foto: rack.2.mshcdn.com

zdroj: theverge.com, zdroj tit. foto­gra­fie: cdn.slashgear.com

Pridať komentár (0)