Star­bucks na Slo­ven­sku: Vie­me, kde sa pri­pra­vu­jú prvé pre­vádz­ky

Martin Bohunický / 18. marca 2016 / Business

Po dlhej dobe mlča­nia vyplá­va­li na povrch nové infor­má­cie.

freshnews

Sve­to­zná­ma sieť kaviar­ní Star­bucks, o kto­rej prí­be­hu sme napí­sa­li, ozná­mi­la v novem­bri prí­chod na Slo­ven­sko. Kávu Star­bucks si si však dote­raz mohol dať maxi­mál­ne z auto­ma­tu na vybra­ných čer­pač­kách Shell.

Táto mož­nosť síce pri­nies­la pred časom do inter­ne­to­vých vôd mno­ho rados­ti, od novem­bra sa však o pre­vádz­kach mlča­lo a ľady sa koneč­ne pohli až pred­ne­dáv­nom. Na Face­bo­oku sa obja­vi­la infor­má­cia, že prvá poboč­ka Star­bucks sa obja­ví v Aupar­ku na mies­te súčas­nej Cof­fe­es­hop Com­pa­ny. Pod­ľa neofi­ciál­nych infor­má­cií by sa tak malo stať ešte pred začiat­kom leta.

Sme veľ­mi zve­da­ví, čo spra­ví Star­bucks so slo­ven­ský­mi kávič­kár­mi. Na Slo­ven­sku sa pije kva­lit­ná káva a Star­bucks ponú­ka skôr slad­kú alter­na­tí­vu pre mlad­šie roč­ní­ky. Na dru­hú stra­nu však tre­ba pove­dať, že mar­ke­ting Star­buck­su je naozaj sil­ný a môže na trhu uro­biť divy.

Ďal­šie poboč­ky Star­bucks budú pod­ľa neove­re­ných infor­má­cií pri­pra­ve­né do kon­ca roka v obchod­ných cen­trách Euro­vea a Cen­trál.

ABC_frappuccino_fan_favorites_1_sk_150604_12x5_1600

Zdroj: FB/Starbucks Slo­va­kia, zdroj foto­gra­fií: abcnews.com 

Pridať komentár (0)