Star­bucks na Slo­ven­sku: Vieme, kde sa pri­pra­vujú prvé pre­vádzky

Martin Bohunický / 18. marca 2016 / Business

Po dlhej dobe mlča­nia vyplá­vali na povrch nové infor­má­cie.

freshnews

Sve­to­známa sieť kaviarní Star­bucks, o kto­rej prí­behu sme napí­sali, ozná­mila v novem­bri prí­chod na Slo­ven­sko. Kávu Star­bucks si si však dote­raz mohol dať maxi­málne z auto­matu na vybra­ných čer­pač­kách Shell.

Táto mož­nosť síce pri­niesla pred časom do inter­ne­to­vých vôd mnoho radosti, od novem­bra sa však o pre­vádz­kach mlčalo a ľady sa konečne pohli až pred­ne­dáv­nom. Na Face­bo­oku sa obja­vila infor­má­cia, že prvá pobočka Star­bucks sa objaví v Auparku na mieste súčas­nej Cof­fe­es­hop Com­pany. Podľa neofi­ciál­nych infor­má­cií by sa tak malo stať ešte pred začiat­kom leta.

Sme veľmi zve­daví, čo spraví Star­bucks so slo­ven­skými kávič­kármi. Na Slo­ven­sku sa pije kva­litná káva a Star­bucks ponúka skôr sladkú alter­na­tívu pre mlad­šie roč­níky. Na druhú stranu však treba pove­dať, že mar­ke­ting Star­bucksu je naozaj silný a môže na trhu uro­biť divy.

Ďal­šie pobočky Star­bucks budú podľa neove­re­ných infor­má­cií pri­pra­vené do konca roka v obchod­ných cen­trách Euro­vea a Cen­trál.

ABC_frappuccino_fan_favorites_1_sk_150604_12x5_1600

Zdroj: FB/Starbucks Slo­va­kia, zdroj foto­gra­fií: abcnews.com 

Pridať komentár (0)