Star­ti­tup na Tour de Israel — Google

Lukáš Gašparík jr. / 3. februára 2015 / Startupy

Tím Star­ti­tup si obul túlavé topánky a vydal sa do sveta, aby vám pri­blí­žil fun­go­va­nie a život star­tu­po­vej scény v Izra­eli. Počas 4 dní sme nav­ští­vili zau­jí­mavé star­tupy a šírili dobré meno slo­ven­skej star­tu­po­vej scény. 

Hneď na začiatku našej púte nás s úsme­vom pri­ví­tali v Googli, aby sa nám pochvá­lili so svo­jím novým offi­com. V ten istý deň sme zaví­tali do Wazu, kde nás pri­ví­tali jeho zakľa­da­te­lia a pre­zra­dili nám tajom­stvá ich úspe­chu. Nemohli sme ísť do Izra­ela bez toho, aby sme nenav­ští­vili aj náš obľú­bený star­tup Wib­bitz a najú­žast­nejší co-wor­king vôbec — WeWork.

Vo Wib­bitz si na nás našiel čas Co-foun­der a záro­veň VP Yotam Cohen a pre­zra­dil nám, na čo nové u Wib­bitzu sa môžeme tešiť. Na záver našej púte sme dostali pozva­nie od cowor­kingu WeWork a môžeme pre­hlá­siť, že lepší kon­cept sme ešte asi nevi­deli. Naj­viac nás však pote­šila náv­števa v Geek­time, ktorý je krst­ným otcom Star­ti­tupu. Tu sme načer­pali veľa pozi­tív­nej ener­gie, ale obzvlášť dobre rady, ktoré si vážime naj­viac.

Naprd výhľad, čo vy na to :)

Počas ces­to­va­nia po Izra­eli zaví­tal Star­ti­tUp aj do pries­to­rov tamoj­šieho Googlu, ktoré pat­ria medzi tie naj­zau­jí­ma­vej­šie na svete. Na jed­nom z poschodí pre­vádz­kuje svoj vlastný cowor­king s náz­vom Google Cam­pus TLV. A Goog­lom to celé iba začalo. Star­ti­tUp malo tú česť si podať ruky s tými naj­po­vo­la­nej­šími ľuďmi vo Waze, Geek­Time, Wib­bitze či WeWorku a s mno­hými ďal­šími a vy si o tom budete môcť pre­čí­tať už v nasle­du­jú­cich dňoch.

Kan­ce­lá­rie Googlu v izra­el­skom Tel Avive sa roz­kla­dajú cel­kovo na ôsmich poscho­diach, s roz­lo­hou viac ako 8000 m2, v jed­nom z mnoha mra­ko­dra­pov v Tel Avie. Zamest­nanci majú neuve­ri­teľný výhľad na mesto a mož­nosť pra­co­vať v jed­ných z najk­re­a­tív­nej­ších a najin­špi­ra­tív­nej­ších pries­to­roch na svete.

Podľa infor­má­cií, ktoré sme zís­kali sa však izra­el­ský office chystá stále zväč­šo­vať, takže by mali pri­bud­núť aj ďal­šie poscho­dia, naprí­klad aj pre Waze, ktorý Google pred rokom a pol kúpil za 1,3 miliardy dolá­rov. Po prí­chode do Googlu sa musí každý náv­štev­ník zare­gis­tro­vať. Po chvíli čaka­nia sme sa stretli s Robi­nom Schul­ma­nom, ktorý je vedú­cim ope­rá­cií a stra­té­gií Googlu pre Afriku, Grécko a Izrael. Počas krát­keho roz­ho­voru sme sa mali mož­nosť dozve­dieť zopár infor­má­cií o tom, ako to fun­guje a čomu sa venuje Google Izrael.

Vedeli ste, že práve v Izra­eli sa pra­cuje na zlep­šo­vaní Google Trans­la­tora, či na tom aby, vám pre­hlia­dač vedel čo najp­res­nej­šie poskyt­núť pre­d­ik­tívne zadá­va­nie textu pri vyhľa­dá­vaní?

Po krát­kom inter­view na náš čakala pre­hliadka pries­to­rov Googlu. Každé poscho­die je navr­hnuté v inom štýle a má sym­bo­li­zo­vať roz­ma­ni­tosť Izra­ela ako kra­jiny, ale aj roz­ma­ni­tosť jeho národa. Zamest­nanci Tel Aviv­ského Googlu majú dokonca na výber z troch vlast­ných reštau­rá­cií, v kto­rých môžu dostať kóšer jedlo, ale kla­sické jedlo.

Avšak nie na kaž­dom poschodí sú sku­točne kan­ce­lá­rie Googlu. Na ôsmom poschodí náj­dete Cam­pus Tel Aviv. Ide o pries­tory, ktoré dáva Google k dis­po­zí­cií mla­dým pod­ni­ka­te­ľom. Posky­tujú tak pevné základy začí­na­jú­cim star­tu­pom a sú mies­tom rôz­nych even­tov. Zau­jí­ma­vos­ťou je to, že Google posky­tuje všetky tieto pries­tory úplne zadarmo. Dokonca ak chcete zor­ga­ni­zo­vať event, takisto môžete využiť ich pries­tory. Pod­mien­kou je však to, aby sa týkal tech oblasti a bol non-pro­fit.

Google posky­tuje star­tu­pom vo svo­jom Cam­pus TLV mož­nosť absol­vo­vať dvoj týž­dňový kemp v ich počia­toč­nej fáze, počas kto­rého im pomáha v rôz­nych oblas­tiach, ako je naprí­klad vývoj pro­duktu, mar­ke­ting, stra­té­gia či ďalší roz­voj. Google Cam­pus Tel Aviv je iba dru­hým na svete. Ďalší takýto pries­tor pre­vádz­kuje Google v Lon­dýne a postupne majú pri­bú­dať aj ďal­šie vo Var­šave, Mad­ride, Sao Paulo a v Soule.

zdroj: officesnapshots.com

Pridať komentár (0)