Star­ti­tup na Tour de Israel – We Work

Lukáš Gašparík jr. / 11. februára 2015 / Rozhovory

Posled­nou zastáv­kou Star­ti­tup na svo­jej ceste po Izra­eli bol cowor­kin­gový pries­tor We Work. Prí­klad, ako by mal vyze­rať cowor­king.

Po náv­šte­vách Google, WazeWib­bitz mala byť náv­števa coro­kingu We Work iba akýmsi odre­a­go­va­ním a posled­nou zastáv­kou pred ces­tou domov. Toto sa však zme­nilo hneď ako sme vstú­pili a zostali oča­rení. Poďme ale po poriadku. We Work je celo­sve­tová sieť cowor­kin­gov, ktoré sú aj v tých naj­vy­chy­te­nej­ších sve­to­vých met­ro­po­lách, ako sú naprí­klad New York, San Fran­cisco, Lon­dýn, Amster­dam či Tel Aviv. Cel­kovo je po svete už 35 cowor­kin­gov We Work v 13 rôz­nych mes­tách sveta a ako sme sa dozve­deli, plá­nujú sa ďal­šie.

Sieť cowor­kin­gov We Work je pri tom cel­kom mladá. Vznikla iba v roku 2010, avšak je treba pri­znať, že hneď od začiatku tam bol naliaty poriadny balík peňazí, čo sa ale určite vypla­tilo. Predsa len vybu­do­vať takéto pries­tory nie je zále­ži­tosť pár dolá­rov. Hlav­nou myš­lien­kou, prečo vybu­do­vať We Work, bolo to, že dovte­daj­šie cowo­rin­gové pries­tory boli cel­kom fádne a hlavne cha­otické. A tak vzni­kol nápad, prečo to nespra­viť lep­šie, kraj­šie, dizaj­novo, aby sa ľudia pra­cu­júci v cowor­kingu cítili tak ako zamest­nanci Googlu :)

V Tel Avive, v Mekke star­tu­pov, síd­lia až 2 takéto pries­tory. Jeden môžete nájsť na Shan­kar street, my sme však nav­ští­vili ten druhý, ktorý sídli na Dub­nov street 7. Z vonka má budova úplne oby­čajný vzhľad, čo ale nezna­mená, že tak isto vyzerá aj z vnútra. Už po otvo­rení vcho­do­vých dverí si všim­nete na stene obrov­ský nápis WE WORK, ktorý je pos­kla­daný z nára­dia. Cowor­king We Work na Dub­nov street má cel­kovo 7+1 poschodí. Úplne spodné pod­la­žie sa odli­šuje od ostat­ných tým, že je tam jeden veľký open space, pove­dzme že kla­sický cowor­king, také aké náj­deme aj u nás, samoz­rejme neho­vo­ríme o vzhľade :)

Na ďal­ších poscho­diach sa nachá­dzajú už iba men­šie kan­ce­lá­rie a zasa­dačky rôz­nych veľ­kostí. A to je presne ten roz­diel oproti cowor­kin­gom u nás. Kým u nás sú cowor­kingy robené viac ako open space a vlastné uzav­reté kan­ce­lá­rie tam máte iba spo­ra­dicky, tak We Work na to ide úplne opačne. Zakľa­da­te­lia We Work pocho­pili, že ak chcete robiť naozaj skvelú prácu potre­bu­jete kľud. Preto vytvo­rili kon­cept We Work, ktorý si zakladá na malých kan­ce­lá­riách a jed­nom väč­šom pries­tor, kde sa môžete stre­tá­vať s osta­nými a networ­ko­vať. Osobne si mys­lím, že táto myš­lienka je skvelá.

Naj­väč­šie prek­va­pe­nie však na vás čaká až po vyj­dení na ôsme poscho­die, samoz­rejme že po scho­doch, keďže aj my pat­ríme medzi zdravo žijú­cich star­tu­pis­tov. Na konci scho­dov na vás čakajú iba veľké pre­sk­lené dvere, ktoré keď otvo­ríte, dosta­nete sa na “roof top” terasu, úžasné. V čase našej náv­števy boli pod­mienky na terase úplne ide­álne, keďže vonku bolo 25 stup­ňov a pra­cu­jú­cim ľudom sprí­jem­ňo­valo ich prácu slnko a jasná obloha.

Na záver mi už zostáva len pove­dať, že cowor­kin­gové pries­tory We Work sú asi tie naj­lep­šie pries­tory na prácu, ktoré môžete mať. Osobne si mys­lím, že takéto rie­še­nie, s veľ­kým množ­stvom men­ších kan­ce­lá­rií, je oveľa lep­šie, ako rie­še­nie s jed­ným veľ­kým open spa­com, ako je tomu zvy­kom u nás. Preto dúfam, že podobný kon­cept cowor­kingu sa začne pomaly obja­vo­vať aj v našich kon­či­nách :)

Pridať komentár (0)