Star­ti­tup na Tour de Isra­el – We Work

Lukáš Gašparík jr. / 11. februára 2015 / Rozhovory

Posled­nou zastáv­kou Star­ti­tup na svo­jej ces­te po Izra­e­li bol cowor­kin­go­vý pries­tor We Work. Prí­klad, ako by mal vyze­rať cowor­king.

Po náv­šte­vách Goog­le, WazeWib­bitz mala byť náv­šte­va coro­kin­gu We Work iba akým­si odre­a­go­va­ním a posled­nou zastáv­kou pred ces­tou domov. Toto sa však zme­ni­lo hneď ako sme vstú­pi­li a zosta­li oča­re­ní. Poď­me ale po poriad­ku. We Work je celo­sve­to­vá sieť cowor­kin­gov, kto­ré sú aj v tých naj­vy­chy­te­nej­ších sve­to­vých met­ro­po­lách, ako sú naprí­klad New York, San Fran­cis­co, Lon­dýn, Amster­dam či Tel Aviv. Cel­ko­vo je po sve­te už 35 cowor­kin­gov We Work v 13 rôz­nych mes­tách sve­ta a ako sme sa dozve­de­li, plá­nu­jú sa ďal­šie.

Sieť cowor­kin­gov We Work je pri tom cel­kom mla­dá. Vznik­la iba v roku 2010, avšak je tre­ba pri­znať, že hneď od začiat­ku tam bol nalia­ty poriad­ny balík peňa­zí, čo sa ale urči­te vypla­ti­lo. Pred­sa len vybu­do­vať také­to pries­to­ry nie je zále­ži­tosť pár dolá­rov. Hlav­nou myš­lien­kou, pre­čo vybu­do­vať We Work, bolo to, že dovte­daj­šie cowo­rin­go­vé pries­to­ry boli cel­kom fád­ne a hlav­ne cha­otic­ké. A tak vzni­kol nápad, pre­čo to nespra­viť lep­šie, kraj­šie, dizaj­no­vo, aby sa ľudia pra­cu­jú­ci v cowor­kin­gu cíti­li tak ako zamest­nan­ci Goog­lu :)

V Tel Avi­ve, v Mek­ke star­tu­pov, síd­lia až 2 také­to pries­to­ry. Jeden môže­te nájsť na Shan­kar stre­et, my sme však nav­ští­vi­li ten dru­hý, kto­rý síd­li na Dub­nov stre­et 7. Z von­ka má budo­va úpl­ne oby­čaj­ný vzhľad, čo ale nezna­me­ná, že tak isto vyze­rá aj z vnút­ra. Už po otvo­re­ní vcho­do­vých dve­rí si všim­ne­te na ste­ne obrov­ský nápis WE WORK, kto­rý je pos­kla­da­ný z nára­dia. Cowor­king We Work na Dub­nov stre­et má cel­ko­vo 7+1 poscho­dí. Úpl­ne spod­né pod­la­žie sa odli­šu­je od ostat­ných tým, že je tam jeden veľ­ký open spa­ce, pove­dz­me že kla­sic­ký cowor­king, také aké náj­de­me aj u nás, samoz­rej­me neho­vo­rí­me o vzhľa­de :)

Na ďal­ších poscho­diach sa nachá­dza­jú už iba men­šie kan­ce­lá­rie a zasa­dač­ky rôz­nych veľ­kos­tí. A to je pres­ne ten roz­diel opro­ti cowor­kin­gom u nás. Kým u nás sú cowor­kin­gy robe­né viac ako open spa­ce a vlast­né uzav­re­té kan­ce­lá­rie tam máte iba spo­ra­dic­ky, tak We Work na to ide úpl­ne opač­ne. Zakľa­da­te­lia We Work pocho­pi­li, že ak chce­te robiť naozaj skve­lú prá­cu potre­bu­je­te kľud. Pre­to vytvo­ri­li kon­cept We Work, kto­rý si zakla­dá na malých kan­ce­lá­riách a jed­nom väč­šom pries­tor, kde sa môže­te stre­tá­vať s osta­ný­mi a networ­ko­vať. Osob­ne si mys­lím, že táto myš­lien­ka je skve­lá.

Naj­väč­šie prek­va­pe­nie však na vás čaká až po vyj­de­ní na ôsme poscho­die, samoz­rej­me že po scho­doch, keď­že aj my pat­rí­me medzi zdra­vo žijú­cich star­tu­pis­tov. Na kon­ci scho­dov na vás čaka­jú iba veľ­ké pre­sk­le­né dve­re, kto­ré keď otvo­rí­te, dosta­ne­te sa na “roof top” tera­su, úžas­né. V čase našej náv­šte­vy boli pod­mien­ky na tera­se úpl­ne ide­ál­ne, keď­že von­ku bolo 25 stup­ňov a pra­cu­jú­cim ľudom sprí­jem­ňo­va­lo ich prá­cu sln­ko a jas­ná oblo­ha.

Na záver mi už zostá­va len pove­dať, že cowor­kin­go­vé pries­to­ry We Work sú asi tie naj­lep­šie pries­to­ry na prá­cu, kto­ré môže­te mať. Osob­ne si mys­lím, že také­to rie­še­nie, s veľ­kým množ­stvom men­ších kan­ce­lá­rií, je ove­ľa lep­šie, ako rie­še­nie s jed­ným veľ­kým open spa­com, ako je tomu zvy­kom u nás. Pre­to dúfam, že podob­ný kon­cept cowor­kin­gu sa začne poma­ly obja­vo­vať aj v našich kon­či­nách :)

Pridať komentár (0)