Star­ti­tup pozná víťa­zov Tele­kom hac­kat­ho­nu

Zuzana Kotuliaková / 24. októbra 2016 / Zo Slovenska

Pred pár týžd­ňa­mi sme ťa infor­mo­va­li o Tele­kom hac­kat­ho­ne. Spo­loč­nosť chce krá­čať s dobou a kon­ku­ro­vať fle­xi­bi­li­tou a rých­los­ťou star­tu­pom, a hac­kat­hon je skve­lou prí­le­ži­tos­ťou ako to dosiah­nuť. Pro­jek­ty boli naozaj pre­ma­ka­né a doko­na­le pod­čiark­li to, že Tele­kom je ino­va­tív­na spo­loč­nosť, kto­rá je trend­set­te­rom vo svo­jom obo­re. Nevie­me sa doč­kať, kedy tie­to nápa­dy uvi­dí­me v reál­nom živo­te.

A teraz už prej­di­me k tej naj­zau­jí­ma­vej­šej čas­ti, k víťa­zom. Síce prvé mies­to by si zaslú­ži­li všet­ky pro­jek­ty, víťaz môže byť len jeden. Roz­ho­do­va­nie bolo nároč­né, ale nako­niec padol finál­ny ver­dikt. Prvé mies­to vyhral RGB laser, kto­rý doká­že pre­miet­nuť dyna­mic­kú rekla­mu na veľ­ké plo­chy, ako sú naprí­klad domy ale­bo mega­bo­ar­dy. A pre­čo prá­ve oni? Lebo doká­za­li spo­jiť obe témy hac­kat­ho­nu a to IoT a digi­tal. Navy­še boli schop­ní pri­niesť aj reál­ne rie­še­nie ako pro­jekt uviesť do pra­xe. Za dôle­ži­té pokla­da­li nie len tech­nic­ké rie­še­nie ale pozre­li sa aj na poten­ciál­ne biz­nis využi­tie a pre­po­je­nie s exis­tu­jú­cou služ­bou Mar­ket Loca­tor.

14795641_10210926962072988_1996017679_o14813385_10210926961912984_334523420_o

O tom, že roz­ho­do­va­nie bolo ťaž­ké, sved­čí aj fakt, že sa poro­ta roz­hod­la ude­liť dve dru­hé mies­ta. Oce­ne­niu sa mohol tešiť finanč­ný por­tál, posta­ve­ný na zákla­de smer­ni­ce PSD2. O čo pres­ne ide? Ten­to por­tál doká­že zdru­žo­vať a opti­ma­li­zo­vať všet­ky ban­ko­vé služ­by zákaz­ní­ka a “upsa­le-ovať” pro­duk­ty kon­ku­renč­ných finanč­ných inšti­tú­cií a to všet­ko onli­ne.

Dru­hé” dru­hé mies­to dosta­lo zaria­de­nie s náz­vom Andel Stráž­ny, komu­ni­ku­jú­ce v sie­ti Sig­Fox. Ak máte v rodi­ne už star­šie­ho prí­buz­né­ho, vie­te, že sta­rost­li­vosť o neho nie je vôbec jed­no­du­chá. Táto vychy­táv­ka sa pri­pev­ní v dome a na zákla­de zabu­do­va­ných sen­zo­rov, sle­du­je pohyb dôchod­cu. V prí­pa­de ohro­ze­nia, vie aj seni­or stla­čiť SOS tla­čid­lo na zaria­de­ní a pri­vo­lať si pomoc.

14813153_10210926961872983_713374159_o

Poro­ta nako­niec ude­li­la aj špe­ciál­nu cenu. Tešiť sa mohol tím, kto­rý sa sna­žil redi­zaj­no­vať inter­nú apli­ká­ciu na poži­čia­va­nie áut a poda­ri­lo sa im pri­dať mož­nosť spo­lu­jaz­dy. To zna­me­ná, že pokiaľ via­ce­ro ľudí ces­tu­je na tej istej ale­bo podob­nej tra­se, môžu svo­je jaz­dy spo­jiť a tým zefek­tív­niť využi­tie vozo­vé­ho par­ku a pris­pieť k zelen­šej pla­né­te.

Víťa­zom gra­tu­lu­je­me. Ak chceš vidieť, ako to na hac­kat­ho­ne vyze­ra­lo, Star­ti­tup ti pri­ná­ša jedi­neč­né video.

Zdroj foto­gra­fií: Tele­kom

Pridať komentár (0)