Star­ti­tup pozná víťa­zov Tele­kom hac­kat­honu

Zuzana Kotuliaková / 24. októbra 2016 / Zo Slovenska

Pred pár týžd­ňami sme ťa infor­mo­vali o Tele­kom hac­kat­hone. Spo­loč­nosť chce krá­čať s dobou a kon­ku­ro­vať fle­xi­bi­li­tou a rých­los­ťou star­tu­pom, a hac­kat­hon je skve­lou prí­le­ži­tos­ťou ako to dosiah­nuť. Pro­jekty boli naozaj pre­ma­kané a doko­nale pod­čiarkli to, že Tele­kom je ino­va­tívna spo­loč­nosť, ktorá je trend­set­te­rom vo svo­jom obore. Nevieme sa doč­kať, kedy tieto nápady uvi­díme v reál­nom živote.

A teraz už prej­dime k tej naj­zau­jí­ma­vej­šej časti, k víťa­zom. Síce prvé miesto by si zaslú­žili všetky pro­jekty, víťaz môže byť len jeden. Roz­ho­do­va­nie bolo náročné, ale nako­niec padol finálny ver­dikt. Prvé miesto vyhral RGB laser, ktorý dokáže pre­miet­nuť dyna­mickú reklamu na veľké plo­chy, ako sú naprí­klad domy alebo mega­bo­ardy. A prečo práve oni? Lebo doká­zali spo­jiť obe témy hac­kat­honu a to IoT a digi­tal. Navyše boli schopní pri­niesť aj reálne rie­še­nie ako pro­jekt uviesť do praxe. Za dôle­žité pokla­dali nie len tech­nické rie­še­nie ale pozreli sa aj na poten­ciálne biz­nis využi­tie a pre­po­je­nie s exis­tu­jú­cou služ­bou Mar­ket Loca­tor.

14795641_10210926962072988_1996017679_o14813385_10210926961912984_334523420_o

O tom, že roz­ho­do­va­nie bolo ťažké, svedčí aj fakt, že sa porota roz­hodla ude­liť dve druhé miesta. Oce­ne­niu sa mohol tešiť finančný por­tál, posta­vený na základe smer­nice PSD2. O čo presne ide? Tento por­tál dokáže zdru­žo­vať a opti­ma­li­zo­vať všetky ban­kové služby zákaz­níka a “upsale-ovať” pro­dukty kon­ku­renč­ných finanč­ných inšti­tú­cií a to všetko online.

Druhé” druhé miesto dostalo zaria­de­nie s náz­vom Andel Strážny, komu­ni­ku­júce v sieti Sig­Fox. Ak máte v rodine už star­šieho prí­buz­ného, viete, že sta­rost­li­vosť o neho nie je vôbec jed­no­du­chá. Táto vychy­távka sa pri­pevní v dome a na základe zabu­do­va­ných sen­zo­rov, sle­duje pohyb dôchodcu. V prí­pade ohro­ze­nia, vie aj senior stla­čiť SOS tla­čidlo na zaria­dení a pri­vo­lať si pomoc.

14813153_10210926961872983_713374159_o

Porota nako­niec ude­lila aj špe­ciálnu cenu. Tešiť sa mohol tím, ktorý sa sna­žil redi­zaj­no­vať internú apli­ká­ciu na poži­čia­va­nie áut a poda­rilo sa im pri­dať mož­nosť spo­lu­jazdy. To zna­mená, že pokiaľ via­cero ľudí ces­tuje na tej istej alebo podob­nej trase, môžu svoje jazdy spo­jiť a tým zefek­tív­niť využi­tie vozo­vého parku a pris­pieť k zelen­šej pla­néte.

Víťa­zom gra­tu­lu­jeme. Ak chceš vidieť, ako to na hac­kat­hone vyze­ralo, Star­ti­tup ti pri­náša jedi­nečné video.

Zdroj foto­gra­fií: Tele­kom

Pridať komentár (0)