Star­tup finan­co­vaný DiCap­riom rai­sol 55 mili­ó­nov

Rišo Néveri / 30. júna 2015 / Tools a produktivita

Ame­rické celeb­rity inves­tujú roz­umne. Star­tup, ktorý pod­po­ril Ash­ton Kut­cher, DiCap­rio či Adam Levine zís­kal inves­tí­ciu vo výške 55 mili­ó­nov dolá­rov. Neča­kane, jedná sa o firmu pre­dá­va­júcu mat­race, ale aj o tom je predsa inves­to­va­nie — vidieť prí­le­ži­tosti, kde ich iní pre­hliadnu. Celeb­ri­tám sa v tom docela darí.

Cas­per odštar­to­val pre­daj iba v apríli minu­lého roku. Dnes sa hod­nota spo­loč­nosti odha­duje na 555 mili­ó­nov dolá­rov. Nie je to luk­ra­tívny trh, ale firma prišla s biz­nis plá­nom, ktorý tra­fil do čier­neho a oslo­vil mladé(pohodlné) gene­rá­cie. Zba­vila sa otrav­ného kupo­va­nia mat­ra­cov v obchod­nom dome a výrazne zjed­no­du­šila dopravu. Mat­race majú moderný dizajn, sú vyrá­bané z pamä­ťo­vej peny a latexu a dokážu cenovo kon­ku­ro­vať.

Spo­loč­nosť svoje mat­race odo­siela na ľubo­voľnú adresu v USA, bez účto­va­nia poš­tov­ného. Zákaz­ní­kovi sa doruča veľmi rýchlo a kom­paktne. Pre­pra­vujú sa v kra­bici o veľ­kosti mini­baru, čo umož­ňuje aj pre­pravu cyk­lo­ku­ri­é­rom! V New Yorku sa objed­návka doručí zákaz­ní­kom do nie­koľ­kých hodín, čo je snom kaž­dého kupu­jú­ceho. Pozi­tí­vom je aj 100 dňová skú­šobná doba, ktorú firma na každý mat­rac ponúka. Mys­lím, že tomuto sa hovorí: požia­davky zákaz­níka sú na prvom mieste! :)

Pred rokom zís­kal Cas­per v prvom kole od inves­to­rov 13,1 mili­ó­nov dolá­rov. Nad­via­zali na to zis­kom inves­tí­cie vo výške 55 mili­ó­nov dolá­rov, ktorú viedla IVP (Ins­ti­tu­ti­onal Ven­ture Par­tners), čím sa výška ich cel­ko­vých inves­tí­cií vyšpl­hala na 69,5 mili­ó­nov. Využi­tím dostup­ných finan­cií chce Cas­per zdo­ko­na­liť a zrých­liť pro­ces výroby. Ich ďaľ­ším kro­kom je nájsť rov­nako účinný recept na pre­daj van­kú­šov a posteľ­nej bie­lizne. Na tomto trhu sa však musia posta­viť star­tu­pom ako sú Bro­ok­li­nen, či Para­chute o kto­rých pro­dukty je značný záu­jem.

Je zau­jí­mavé ako malá zmena v spô­sobe pre­daja pridá na záujme a dokáže zákaz­níka zau­jať. Správny biz­nis plán a hod­noty star­tupu netreba vôbec zaned­bá­vať. Ako vidíš môže to skon­čiť aj hod­no­tou 555 mili­ó­nov dolá­rov.

Zdroje: inc.com, betakit.com

Pridať komentár (0)