Star­tup finan­co­va­ný DiCap­ri­om rai­sol 55 mili­ó­nov

Rišo Néveri / 30. júna 2015 / Lifehacking

Ame­ric­ké celeb­ri­ty inves­tu­jú roz­um­ne. Star­tup, kto­rý pod­po­ril Ash­ton Kut­cher, DiCap­rio či Adam Levi­ne zís­kal inves­tí­ciu vo výš­ke 55 mili­ó­nov dolá­rov. Neča­ka­ne, jed­ná sa o fir­mu pre­dá­va­jú­cu mat­ra­ce, ale aj o tom je pred­sa inves­to­va­nie — vidieť prí­le­ži­tos­ti, kde ich iní pre­hliad­nu. Celeb­ri­tám sa v tom doce­la darí.

Cas­per odštar­to­val pre­daj iba v aprí­li minu­lé­ho roku. Dnes sa hod­no­ta spo­loč­nos­ti odha­du­je na 555 mili­ó­nov dolá­rov. Nie je to luk­ra­tív­ny trh, ale fir­ma priš­la s biz­nis plá­nom, kto­rý tra­fil do čier­ne­ho a oslo­vil mladé(pohodlné) gene­rá­cie. Zba­vi­la sa otrav­né­ho kupo­va­nia mat­ra­cov v obchod­nom dome a výraz­ne zjed­no­du­ši­la dopra­vu. Mat­ra­ce majú moder­ný dizajn, sú vyrá­ba­né z pamä­ťo­vej peny a late­xu a doká­žu ceno­vo kon­ku­ro­vať.

Spo­loč­nosť svo­je mat­ra­ce odo­sie­la na ľubo­voľ­nú adre­su v USA, bez účto­va­nia poš­tov­né­ho. Zákaz­ní­ko­vi sa doru­ča veľ­mi rých­lo a kom­pakt­ne. Pre­pra­vu­jú sa v kra­bi­ci o veľ­kos­ti mini­ba­ru, čo umož­ňu­je aj pre­pra­vu cyk­lo­ku­ri­é­rom! V New Yor­ku sa objed­náv­ka doru­čí zákaz­ní­kom do nie­koľ­kých hodín, čo je snom kaž­dé­ho kupu­jú­ce­ho. Pozi­tí­vom je aj 100 dňo­vá skú­šob­ná doba, kto­rú fir­ma na kaž­dý mat­rac ponú­ka. Mys­lím, že tomu­to sa hovo­rí: požia­dav­ky zákaz­ní­ka sú na prvom mies­te! :)

Pred rokom zís­kal Cas­per v prvom kole od inves­to­rov 13,1 mili­ó­nov dolá­rov. Nad­via­za­li na to zis­kom inves­tí­cie vo výš­ke 55 mili­ó­nov dolá­rov, kto­rú vied­la IVP (Ins­ti­tu­ti­onal Ven­tu­re Par­tners), čím sa výš­ka ich cel­ko­vých inves­tí­cií vyšpl­ha­la na 69,5 mili­ó­nov. Využi­tím dostup­ných finan­cií chce Cas­per zdo­ko­na­liť a zrých­liť pro­ces výro­by. Ich ďaľ­ším kro­kom je nájsť rov­na­ko účin­ný recept na pre­daj van­kú­šov a posteľ­nej bie­liz­ne. Na tom­to trhu sa však musia posta­viť star­tu­pom ako sú Bro­ok­li­nen, či Para­chu­te o kto­rých pro­duk­ty je znač­ný záu­jem.

Je zau­jí­ma­vé ako malá zme­na v spô­so­be pre­da­ja pri­dá na záuj­me a doká­že zákaz­ní­ka zau­jať. Správ­ny biz­nis plán a hod­no­ty star­tu­pu netre­ba vôbec zaned­bá­vať. Ako vidíš môže to skon­čiť aj hod­no­tou 555 mili­ó­nov dolá­rov.

Zdro­je: inc.com, betakit.com

Pridať komentár (0)