Star­tup Genome Report: Šesť fáz vývoja star­tupu

Michal Tomek / 22. marec 2014 / Tools a produktivita

Nedávno som sa dozve­del o Maxovi Mar­me­rovi. Okrem iného je to člo­vek, ktorý zade­fi­no­val šesť fáz vývoja star­tupu z pohľadu pro­duktu. Uve­rej­nené boli v správe s náz­vom Star­tup Genome Report, ktorá sa zaoberá hĺb­ko­vým výsku­mom toho, prečo sú star­tupy zo Sili­con Val­ley také úspešné. 

Max Mar­mer sfor­mu­lo­val šesť stup­ňov vývoja, z kto­rých naj­výz­nam­nej­šie (prvé štyri) sú roz­vi­nuté detail­nej­šie. Vyhod­no­te­nie kaž­dého stupňa je zalo­žené na pre­kro­čení urči­tej hra­nice. Za prí­klad možno vziať pre­chod z fázy 2 na fázu 3. V tomto prí­pade sa za hra­nicu medzi fázami pova­žuje moment, kedy aspoň 40% uží­va­teľ­skej základne tvrdí, že by boli skla­maní, ak by pro­dukt pre­stal exis­to­vať.

Fáza 1: Obja­ve­nie (Dis­co­very)

Zmy­sel fázy: Star­tup je zame­raný na vyhod­no­co­va­nie toho, či rieši sku­točný prob­lém a či by nie­kto mal teore­ticky záu­jem o takéto rie­še­nie.

Akti­vity: For­muje sa základný tím, vedú sa roz­ho­vory so zákaz­níkmi, nachá­dza sa pri­daná hod­nota pre zákaz­níka, tvo­ria sa ako-tak živo­ta­schopné pro­dukty, tím sa stáva súčas­ťou neja­kého akce­le­rá­tora alebo inku­bá­tora, pre­bieha kolo finan­co­va­nia od zná­mych a rodiny (Friends and Family round), pri­dá­vajú sa prví men­tori a porad­co­via.

Čas: 5 – 7 mesia­cov

Fáza 2: Upev­ňo­va­nie (Vali­da­tion)

Zmy­sel fázy: Star­tup hľadá utvr­de­nie v tom, že ľudia majú záu­jem o jeho pro­dukt. Robí to pro­stred­níc­tvom výmeny za peniaze alebo pozor­nosť.

Akti­vity: Dola­ďo­va­nie a upra­vo­va­nie základ­ných vlast­ností pro­duktu, počia­točný rast uží­va­te­ľov, imple­men­tá­cia ana­ly­tiky a mera­nia, seed fun­ding, nábor prvých kľú­čo­vých ľudí, úprava sme­ro­va­nia pro­duktu a star­tupu (ak je to potrebné), prví pla­tiaci zákaz­níci, umiest­ňo­va­nie pro­duktu na trhu.

Čas: 5 – 6 mesia­cov

Fáza 3: Efek­tív­nosť (Effi­ciency)

Zmy­sel fázy: Star­tup dola­ďuje svoj biz­nis model a upra­vuje efek­tív­nosť pro­cesu zís­ka­va­nia zákaz­ní­kov. Star­tupy by mali byť schopné efek­tívne zís­kať zákaz­ní­kov, aby sa vyhli rastu s „dera­vým ved­rom“ (leaky buc­ket sca­ling).

Akti­vity: upra­vo­va­nie pri­da­nej hod­noty pre zákaz­níka, pre­ve­re­nie a oprava UX, opti­ma­li­zá­cia kon­verz­ného lie­vika, dosa­ho­va­nie virál­neho rastu, opa­ko­vaný pro­ces pre­daja a/alebo nachá­dza­nie spô­so­bov šká­lo­va­teľ­ného zís­ka­va­nia zákaz­ní­kov.

Čas: 5 – 6 mesia­cov

Fáza 4: Roz­ši­ro­va­nie (Scale)

Zmy­sel fázy: Rých­losť rastu sa rapídne zvy­šuje, pri­čom ide o pomerne agre­sívny rast.

Akti­vity: Veľké A kolo finan­co­va­nia, masívne zís­ka­va­nie zákaz­ní­kov, šká­lo­va­teľné vylep­še­nia back-endu, prvý nábor na výkonné fun­kcie, imple­men­tá­cia pro­ce­sov, zakla­da­nie firem­ných odde­lení.

Čas: 7 – 9 mesia­cov

Fáza 5: Pod­pora (nevy­hod­no­tené v správe)

Fáza 6: Udr­ža­teľ­nosť (nevy­hod­no­tené v správe)

Pri­ro­dzene, jed­not­livé akti­vity v kaž­dej fáze značne závi­sia od druhu star­tupu. 

Zdroj: blog.startupcompass.co

Pridať komentár (0)