Star­tup MAGIC vám splní všetko, pod pod­mien­kou, že ste ochotní za to zapla­tiť.

Simona Babicová / 26. februára 2015 / Startupy

Zaob­sta­rať si sushi na lodi, objed­nať tigra priamo pred vaše dvere či nechať vašu pokutu za lís­tok iba tak rozp­ly­núť. Toto všetko vám umožní nový ambi­ci­ózny star­tup. Tvrdí, že môžete požia­dať o čokoľ­vek (mys­lia tým naozaj čokoľ­vek) pokiaľ je to legálne. A presne v takom prí­pade to „magicky“ príde priamo k vám.

Jed­no­du­cho stačí napí­sať na číslo 408 – 596-5017 o čo máte záu­jem a MAGIC tex­tová služba, ktorá „expan­do­vala“ len počas minu­lého víkendu, vám sľu­buje, že vám vašu požia­davku doručí.

Magic je iba nie­koľko dní stará. No po dvoch dňoch jej exis­ten­cie už obdŕ­žali viac ako 17 000 tex­to­vých správ. Nie­kto do pro­duk­to­vého vyhľa­dá­va­nia zadal slovo MAGIC a bol čís­lom jedna na hac­ker­ských novin­kách do 20 minút. „Jed­not­livé žia­dosti sia­hajú od vykú­pe­nia zo súdu až po doru­če­nie tigra k zákaz­ní­ko­vým dve­rám.“ — pove­dal Mike Chen jeden zo zakla­da­te­ľov star­tupu.

Magic vyzerá, že zažia­ril vďaka nie­čomu čomu hovo­ríme „Pro­duckt Hung Effectt“. Malý star­tup s jed­no­du­chou myš­lien­kou. Je naj­vy­hľa­dá­va­nej­ším pro­duk­tom, o ktorý je obrov­ský záu­jem, väčší ako vie sám zvlád­nuť.

Netu­šil som, že je to naozaj možné. Viete, ľudia hovo­ria, že sa takéto veci dejú len tak „cez noc“, ja som tomu neve­ril, až kým sa to nestalo aj mne“ – pove­dal Chen.

Pôvod­ným plá­nom bolo vytvo­riť službu, pou­ží­va­júcu tex­tové správy namiesto zdĺha­vého kli­ka­nia pri objed­ná­vaní jedla, vodiča či ostat­ných vecí, ktoré ľudia potre­bujú.
„Niečo podobné ako Door­Dash alebo Postma­tes by ste mali trošku ovlá­dať ak chcete Magic využí­vať“ – vyjad­ril sa Chen.

Che­nov tím dal dokopy jed­no­du­chú stránku s čís­lom, na ktoré môžete písať svoje požia­davky a oni sa pokú­sia zaob­sta­rať čokoľ­vek čo chcete pokiaľ to je legálne a vy ste ochotní za to zapla­tiť.

Je veľa spo­loč­ností zame­ria­va­jú­cich sa na rie­še­nie a doru­če­nie na objed­návku. Naj­me­nej 12 spo­loč­ností exis­tuje iba v oblastí zálivu. Aj Uber sa pred­ne­dáv­nom začal pohrá­vať s myš­lien­kou doru­čo­vať jedlá a iných požia­da­viek. Dokonca Tas­kRab­bit siaha ešte ďalej ako len doru­čo­va­nie jedál. Svo­jim kli­en­tom sľu­buje, že využí­va­ním jeho „zaja­či­kov“ vám dokáže vyba­viť všetko čo je legálne.

Chen tiež zdô­raz­nil, že tele­fo­nisti pra­cu­júci pre Magic trie­dia všetky došlé požia­davky, na tie ktoré sa zdajú byť vti­pom a na tie, ktoré sú rea­li­zo­va­teľné a legálne. Sám si nie je istý, koľkí ľudia aj naozaj neskôr svoje požia­davky zre­a­li­zujú po obdŕ­žaní pri­bliž­nej ceny.

Ak by doru­če­nie tigra bolo pova­žo­vané za legálne a žia­da­teľ, zaplatí zatiaľ neur­čenú čias­tku, tím Magicu má v úmysle spl­niť aj takúto objed­návku.

As long as its legal and possible we can do that. it may be expen­sive, you may want a heli­cop­ter to Vegas, but if its possible we will do it.“ – Mike Chen, Magic co-foun­der

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)