Star­tup Pira­tes už tiahnu na Bra­ti­slavu

Naďa Stranská / 31. mája 2015 / Startupy

Už o necelý mesiac pri­pá­vajú do Bra­ti­slavy Star­tup Pira­tes. Ide o medzi­ná­rodný 8-dňový akce­le­račný prog­ram s hes­lom „Why to join the Navy if you can be a pirate?“, ktorý v tomto duchu dáva prí­le­ži­tosť šikov­ným ľuďom pre­sa­diť svoj nápad na trhu.

uply­nu­lého roč­níka vyplá­val najús­peš­nej­šie pro­jekt boAR­d3D, ktorý už po pár týžd­ňoch po skon­čení prog­ramu zís­kal inves­tí­ciu vo výške 100 000€. Kto bude víťaz tohto roč­níka? Možno ním budeš práve ty!

Od bre­hov sa odra­zíme v sobotu 20. júna a naša plavba potrvá presne 8 dní. Počas týchto ôsmich dní nás čaká inten­zívna práca, pod­pora men­to­rov, zau­jí­mavé works­hopy ako Design Thin­king, Cus­to­mer Deve­lop­ment, Lean Star­tup, Finance & Inves­tment, Mar­ke­ting & Sales a ďal­šie a takisto team­bu­il­din­gové akti­vity počas celého týždňa. Finálny deň 27. júna budeme súťa­žiť o naj­lepší pro­jekt a poklady v cel­ko­vej hod­note 20 000€.

Star­tup Pira­tes je určený pre kaž­dého námor­níka, ktorý má ino­va­tívny nápad z akej­koľ­vek oblasti — či už tech­no­lo­gic­kej, kre­a­tív­nej, eko, soft­ware alebo har­dware. Do tímov hľa­dáme posily z vôd desig­nér­skych a kre­a­tív­nych, IT a prog­ra­má­tor­ských, pro­jekt mana­žér­skych a sale­sác­kych, ale ak si šikovný miesto na palube ti náj­deme aj v iných oblas­tiach.

Celou plav­bou nás bude spre­vá­dzať ostrie­ľaný Admi­rál Tim Cox, ktorý k nám pri­plá­val až z ďale­kej Aus­trá­lie. Bude s nami zdie­ľať svoje skú­se­nosti a posú­vať všet­kých vpred dňom za dňom v roli mode­rá­tora, spe­akra, men­tora ale aj poten­ci­onál­neho inves­tora. Pri­dajú sa aj ďalší mor­skí vlci ako Juraj Sasko, Michal Maxián, Vlado Vacu­lík, Mar­tin Huba, Peter Kraj­ňák, Milan Stes­kal a ďalší. Viac sa o nich dočí­tate na našom webe www.bratislava.startuppirates.org.

Pre poho­to­vých pirá­tov máme early bird ponuku – pri­hlás sa do stredy 3.júna a zís­kaj 20% bonus na vstup na palubu — promo kód #iam­pi­rate uveď pri regis­trá­cii na podu­ja­tie.

Aaarrrr!

Viac info:

Face­book uda­losť: https://www.facebook.com/events/989661101052515

Face­book stránka: https://www.facebook.com/startuppiratesbratislava

Web: http://bratislava.startuppirates.org/

Regis­trá­cia: http://bit.ly/spba15

Pridať komentár (0)