Star­tup pre celeb­rity, za kto­rým stojí Slo­vák Andrej Pan­čík, kúpili za astro­no­mickú sumu!

Martin Bohunický / 5. februára 2016 / Startupy

Slo­ven­ská star­tu­pová scéna môže byť hrdá. Star­tup Repre­sent, za kto­rým okrem iných stojí aj Slo­vák Andrej Pan­čík, kúpila zahra­ničná spo­loč­nosť Cus­to­mInk.

freshnews

Star­tup, do kto­rého okrem iných inves­to­vali aj hviezdy ako Kobe Bry­ant, Ash­ton Kut­cher či James Franco, umož­ňuje vytvá­rať kam­pane na pre­daj tovaru s vlast­ným desig­nom a zaro­biť tak na cha­ri­ta­tívne účely ako aj pre osobný zisk. Celý pro­ces od výroby po odo­sla­nie tovaru pre­bieha auto­ma­ticky a nemáte tak sta­rosť o objed­návky, výrobu či zákaz­nícku pod­poru.

Repre­sent odo­siela do všet­kých kra­jín sveta a rov­nako tak môžete kam­paň vytvo­riť aj zo zahra­ni­čia. Náj­dete tu sku­točne veľké mená, ktoré službu využili pre svoje kam­pane. Kon­krétne sa jedná naprí­klad o herca Step­hena Amella zo seriálu Arrow, ktorý vo svo­jej kam­pani pre­dal viac než 45 000 kusov tovaru a vše­tok zisk z kam­pane veno­val hnu­tiu “Fuck Can­cer”. Kam­paň spus­til aj autor George R. R. Mar­tin, známy autor kníh Hra o tróny.

Suma, ktorá nebola ofi­ciálne potvr­dená, sa odha­duje na $100 mili­ó­nov dolá­rov. Ide tak o jednu z naj­väč­ších star­tu­po­vých trans­ak­cií, ktorá sa dotýka Slo­ven­ska!  Andrej Pan­čík, ktorý tento pro­jekt zalo­žil so spo­lu­žiakmi z Oxfordu, je aj zakla­da­te­ľom star­tupu Pri­zeo.

zdroj: ihned.cz , zdroj titul­nej foto: represent.com

Pridať komentár (0)