Star­tup pre celeb­ri­ty, za kto­rým sto­jí Slo­vák Andrej Pan­čík, kúpi­li za astro­no­mic­kú sumu!

Martin Bohunický / 5. februára 2016 / Startupy

Slo­ven­ská star­tu­po­vá scé­na môže byť hrdá. Star­tup Repre­sent, za kto­rým okrem iných sto­jí aj Slo­vák Andrej Pan­čík, kúpi­la zahra­nič­ná spo­loč­nosť Cus­to­mInk.

freshnews

Star­tup, do kto­ré­ho okrem iných inves­to­va­li aj hviez­dy ako Kobe Bry­ant, Ash­ton Kut­cher či James Fran­co, umož­ňu­je vytvá­rať kam­pa­ne na pre­daj tova­ru s vlast­ným desig­nom a zaro­biť tak na cha­ri­ta­tív­ne úče­ly ako aj pre osob­ný zisk. Celý pro­ces od výro­by po odo­sla­nie tova­ru pre­bie­ha auto­ma­tic­ky a nemá­te tak sta­rosť o objed­náv­ky, výro­bu či zákaz­níc­ku pod­po­ru.

Repre­sent odo­sie­la do všet­kých kra­jín sve­ta a rov­na­ko tak môže­te kam­paň vytvo­riť aj zo zahra­ni­čia. Náj­de­te tu sku­toč­ne veľ­ké mená, kto­ré služ­bu využi­li pre svo­je kam­pa­ne. Kon­krét­ne sa jed­ná naprí­klad o her­ca Step­he­na Amel­la zo seriá­lu Arrow, kto­rý vo svo­jej kam­pa­ni pre­dal viac než 45 000 kusov tova­ru a vše­tok zisk z kam­pa­ne veno­val hnu­tiu “Fuck Can­cer”. Kam­paň spus­til aj autor Geor­ge R. R. Mar­tin, zná­my autor kníh Hra o tró­ny.

Suma, kto­rá nebo­la ofi­ciál­ne potvr­de­ná, sa odha­du­je na $100 mili­ó­nov dolá­rov. Ide tak o jed­nu z naj­väč­ších star­tu­po­vých trans­ak­cií, kto­rá sa dotý­ka Slo­ven­ska!  Andrej Pan­čík, kto­rý ten­to pro­jekt zalo­žil so spo­lu­žiak­mi z Oxfor­du, je aj zakla­da­te­ľom star­tu­pu Pri­zeo.

zdroj: ihned.cz , zdroj titul­nej foto: represent.com

Pridať komentár (0)