Star­tup Roma­nia alebo aj v Rumun­sku to žije. A dokonca viac ako u nás!

Frantíšek Borsík / 14. decembra 2014 / Tools a produktivita

Prvá časť: Rumun­sko často spá­jame s nie práve licho­ti­vými vecami, ako sú naprí­klad sku­piny nepris­pô­so­bi­vých Rómov ktorí robia prob­lémy v Anglicku a v iných kra­ji­nách na západe.

Ani ja som nebol výnim­kou a o to viac som bol prek­va­pený, keď som na Islande vďaka Snor­rimu Gud­munds­so­novi dostal do kon­taktu s líd­rami star­tup pro­stre­dia v Rumunsku…a ostal som milo prek­va­pený! 
Snorri pôso­bil ako men­tor na Star­tUp Wee­kend-och v Targu-Mures a Cluj-i, ale men­to­ro­val i star­tupy v Dubaii. V prvom rade som si uve­do­mil, že Rumun­sko je v kva­lite aj v kvan­tite star­tu­pov ďalej, ako Slo­ven­sko alebo Česká Repub­lika.
Stačí si prejsť kata­lóg ich star­tu­po­vého pros­trie­dia ktorý mapuje stav vecí v kra­jine grófa Dra­kulu a bude vám jasné to, čo je dávno jasné mne — máme sa od Rumun­ska ešte čo učiť. Nie len že by podobný kata­lóg nebolo od veci vytvo­riť aj u nás, ale tiež nám to môže pomôcť si uve­do­miť, čo všetko by sme mohli ešte spra­viť aby sme sa posu­nuli ďalej. 
Kaž­do­pádne, každá úprimná ini­cia­tíva je vítaná a budem rád, ak sa nie­kto inšpi­ruje nie­kto­rým z prí­kla­dov z Rumun­ska a s pozi­tív­nym a dob­rým úmys­lom niečo začne robiť.
A teraz sa pozrime spolu na nie­ktoré z top star­tu­pov ktoré v Rumun­sku momen­tálne ope­rujú. Za infor­má­cie ktoré nasle­dujú vďa­čím pánovi menom Vlad Ciurca, ktorý je jed­ným líd­rov tamoj­šej star­tu­po­vej komu­nity.
Názov odkazu hovorí jasne: jedná sa o zoznam star­tu­pov zalo­že­ných v Rumun­sku. 
Dru­hou a dôle­ži­tej­šou pod­mien­kou ktorú musí star­tup spl­niť ak sa chce na tento zoznam dostať je sku­točná snaha zme­niť prie­my­sel, v kto­rom pôsobí (čiže žiadny lepší Face­book, v čer­ve­nom, chlapci a diev­čatá.) 
Začnime z ostra. Two­Tap. Jedná sa o prvý rumun­ský star­tup, ktorý sa dostal do ame­ric­kého star­tu­po­vého akce­le­rá­tora Y Com­bi­na­tor. Ich pitch je jasný ako facka: Uni­ver­zálny nákupný košík na akom­koľ­vek zaria­dení. Tak jed­no­du­ché. Tak jasné. Tak veľa star­tu­pov by sa mohlo učiť. Pitch je pekne vysoko v pomy­sel­nej prí­ručke Star­tup 101. Začneš plniť košík na jed­nom zaria­dení, pohodlne dokon­číš na ďal­šom. Za zmienku stojí i to, že majú v ponuke mož­nosť naku­po­vať vo viac ako 450 online obcho­doch. Takže odte­raz možno naku­po­vať online z jed­ného miesta, a doslova iba dvoma ťuk­nu­tiami.
Nasle­duje OMNI­PASTE. I Vás pote­šilo ako Apple v rámci upg­rade-u svojho OS X na Yose­mite (10.10) pri­nie­sol tú krásnu mož­nosť začať nejakú čin­nosť (napr. písa­nie SMS) na iPhone s iOS 8 no dokon­čiť ju následne na lap­tope Mack­Book? Tak vedzte, že páni a dámy z OMNI­PASTE s tým prišli už v roku 2013, kedy vyhrali Star­tup Wee­kend Cluj a následne pre­šli úspešne inku­bá­toro-akce­le­rá­to­rom Hub:raum Kra­kow
Kým pokro­číme ďalej, pozrieme sa snáď na poslednú veľkú akvi­zí­ciu star­tupu z Rumun­ska do Sili­con Val­ley. Live­Rail boli podľa úda­jov z TechC­runch kúpení Face­bo­okom za 400 – 500 mili­ó­nov USD. Nie zlé, však?! Face­book ich kúpil v rámci svo­jich snáh o zlep­še­nie zame­ria­va­nia svo­jích video reklám v News Feed a tiež by chceli pri­viesť na túto plat­formu ďal­šie sub­jekty ochotné si tieto video reklamy kúpiť.
A Live­Rail si vybu­do­val slušný zoznam zákaz­ní­kov, takže ako to už často býva, veľké akvi­zí­cie do “Val­ley” nie sú často­krát pri­márne o revu­luč­nej tech­no­ló­gii toho kto­rého star­tupu, sko­rej sa kupuje infra­štruk­túra. Alebo dáta uží­va­te­ľov, preto je možné vidieť nárast počtu vše­mož­ných apli­ká­cii atď, kto­rým ide často (i nepo­kryte) o tzv. data gat­he­ringpre­tože dnes má infor­má­cia ešte vač­šiu hod­notu ako kedy­koľ­vek v minu­losti (viď. data mining a všetko čo súvisí so sprá­vou big data.)
Druhú časť pri­dáme čoskoro.
Pridať komentár (0)