Star­tup Roma­nia ale­bo aj v Rumun­sku to žije. A dokon­ca viac ako u nás!

Frantíšek Borsík / 14. decembra 2014 / Lifehacking

Prvá časť: Rumun­sko čas­to spá­ja­me s nie prá­ve licho­ti­vý­mi veca­mi, ako sú naprí­klad sku­pi­ny nepris­pô­so­bi­vých Rómov kto­rí robia prob­lé­my v Anglic­ku a v iných kra­ji­nách na zápa­de.

Ani ja som nebol výnim­kou a o to viac som bol prek­va­pe­ný, keď som na Islan­de vďa­ka Snor­ri­mu Gud­munds­so­no­vi dostal do kon­tak­tu s líd­ra­mi star­tup pro­stre­dia v Rumunsku…a ostal som milo prek­va­pe­ný! 
Snor­ri pôso­bil ako men­tor na Star­tUp Wee­kend-och v Tar­gu-Mures a Cluj-i, ale men­to­ro­val i star­tu­py v Dubaii. V prvom rade som si uve­do­mil, že Rumun­sko je v kva­li­te aj v kvan­ti­te star­tu­pov ďalej, ako Slo­ven­sko ale­bo Čes­ká Repub­li­ka.
Sta­čí si prejsť kata­lóg ich star­tu­po­vé­ho pros­trie­dia kto­rý mapu­je stav vecí v kra­ji­ne gró­fa Dra­ku­lu a bude vám jas­né to, čo je dáv­no jas­né mne — máme sa od Rumun­ska ešte čo učiť. Nie len že by podob­ný kata­lóg nebo­lo od veci vytvo­riť aj u nás, ale tiež nám to môže pomôcť si uve­do­miť, čo všet­ko by sme moh­li ešte spra­viť aby sme sa posu­nu­li ďalej. 
Kaž­do­pád­ne, kaž­dá úprim­ná ini­cia­tí­va je víta­ná a budem rád, ak sa nie­kto inšpi­ru­je nie­kto­rým z prí­kla­dov z Rumun­ska a s pozi­tív­nym a dob­rým úmys­lom nie­čo začne robiť.
A teraz sa pozri­me spo­lu na nie­kto­ré z top star­tu­pov kto­ré v Rumun­sku momen­tál­ne ope­ru­jú. Za infor­má­cie kto­ré nasle­du­jú vďa­čím páno­vi menom Vlad Ciur­ca, kto­rý je jed­ným líd­rov tamoj­šej star­tu­po­vej komu­ni­ty.
Názov odka­zu hovo­rí jas­ne: jed­ná sa o zoznam star­tu­pov zalo­že­ných v Rumun­sku. 
Dru­hou a dôle­ži­tej­šou pod­mien­kou kto­rú musí star­tup spl­niť ak sa chce na ten­to zoznam dostať je sku­toč­ná sna­ha zme­niť prie­my­sel, v kto­rom pôso­bí (čiže žiad­ny lep­ší Face­bo­ok, v čer­ve­nom, chlap­ci a diev­ča­tá.) 
Začni­me z ostra. Two­Tap. Jed­ná sa o prvý rumun­ský star­tup, kto­rý sa dostal do ame­ric­ké­ho star­tu­po­vé­ho akce­le­rá­to­ra Y Com­bi­na­tor. Ich pitch je jas­ný ako fac­ka: Uni­ver­zál­ny nákup­ný košík na akom­koľ­vek zaria­de­ní. Tak jed­no­du­ché. Tak jas­né. Tak veľa star­tu­pov by sa moh­lo učiť. Pitch je pek­ne vyso­ko v pomy­sel­nej prí­ruč­ke Star­tup 101. Začneš plniť košík na jed­nom zaria­de­ní, pohodl­ne dokon­číš na ďal­šom. Za zmien­ku sto­jí i to, že majú v ponu­ke mož­nosť naku­po­vať vo viac ako 450 onli­ne obcho­doch. Tak­že odte­raz mož­no naku­po­vať onli­ne z jed­né­ho mies­ta, a doslo­va iba dvo­ma ťuk­nu­tia­mi.
Nasle­du­je OMNI­PAS­TE. I Vás pote­ši­lo ako App­le v rám­ci upg­ra­de-u svoj­ho OS X na Yose­mi­te (10.10) pri­nie­sol tú krás­nu mož­nosť začať neja­kú čin­nosť (napr. písa­nie SMS) na iPho­ne s iOS 8 no dokon­čiť ju násled­ne na lap­to­pe Mack­Bo­ok? Tak vedz­te, že páni a dámy z OMNI­PAS­TE s tým priš­li už v roku 2013, kedy vyhra­li Star­tup Wee­kend Cluj a násled­ne pre­šli úspeš­ne inku­bá­to­ro-akce­le­rá­to­rom Hub:raum Kra­kow
Kým pokro­čí­me ďalej, pozrie­me sa snáď na posled­nú veľ­kú akvi­zí­ciu star­tu­pu z Rumun­ska do Sili­con Val­ley. Live­Rail boli pod­ľa úda­jov z TechC­runch kúpe­ní Face­bo­okom za 400 – 500 mili­ó­nov USD. Nie zlé, však?! Face­bo­ok ich kúpil v rám­ci svo­jich snáh o zlep­še­nie zame­ria­va­nia svo­jích video reklám v News Feed a tiež by chce­li pri­viesť na túto plat­for­mu ďal­šie sub­jek­ty ochot­né si tie­to video rekla­my kúpiť.
A Live­Rail si vybu­do­val sluš­ný zoznam zákaz­ní­kov, tak­že ako to už čas­to býva, veľ­ké akvi­zí­cie do “Val­ley” nie sú často­krát pri­már­ne o revu­luč­nej tech­no­ló­gii toho kto­ré­ho star­tu­pu, sko­rej sa kupu­je infra­štruk­tú­ra. Ale­bo dáta uží­va­te­ľov, pre­to je mož­né vidieť nárast počtu vše­mož­ných apli­ká­cii atď, kto­rým ide čas­to (i nepo­kry­te) o tzv. data gat­he­ringpre­to­že dnes má infor­má­cia ešte vač­šiu hod­no­tu ako kedy­koľ­vek v minu­los­ti (viď. data mining a všet­ko čo súvi­sí so sprá­vou big data.)
Dru­hú časť pri­dá­me čosko­ro.
Pridať komentár (0)