Star­tup s hod­no­tou 2 miliardy dolá­rov, o kto­rom nikto netu­šil

Karol Stračár / 13. apríl 2015 / Tools a produktivita

Už to sú štyri roky, čo istá spo­loč­nosť z ame­ric­kého Utahu začala posky­to­vať svoje služby v oblasti data-mana­ge­mentu. Teraz star­tup s náz­vom Domo na základe roč­ného obratu vo výške 100 mili­ó­nov dolá­rov vychá­dza na svetlo sveta s ohod­no­te­ním vo výške sluš­ných 2 miliárd dolá­rov.

Domo spolu s uve­de­ním výsledku svojho sna­že­nia zve­rej­nil správu, že sa mu poda­rilo zís­kať ďal­ších 200 mili­ó­nov dolá­rov v inves­tí­ciach, pri­čom táto inves­tí­cia navý­šila cel­kovú sumu inves­to­va­ných peňazí na okrúh­lych 450 mili­ó­nov. Aj vďaka týmto penia­zom sa Domo stal naj­nov­ším čle­nom sveta úspeš­ných a asi aj boha­tých s náz­vom „Uni­corn Club“, teda star­tu­pov s ohod­no­te­ním viac ako jedna miliarda dolá­rov. Zakla­da­teľ a CEO Domo Josh James si navyše myslí, že toto ohod­no­te­nie je stále rela­tívne nízke. Jeho vyjad­re­nie by mohlo vyznieť až prí­liš seba­ve­domo, ale James už doká­zal, čoho je schopný, keď zalo­žil spo­loč­nosť Omni­ture a s prí­cho­dom na burzu, sa stal najm­lad­ším CEO verejne obcho­do­va­nej spo­loč­nosti. Adobe neskôr kúpil Omni­ture v roku 2009 za 1,8 miliardy dolá­rov. Takže toľko k seba­ve­do­miu Jamesa, vráťme sa k star­tupu Domo.

O Domo s 1000 zákaz­níkmi je pri­naj­men­šom zvláštne tvr­diť, že sa skrý­val, ale inak je to ťažko opí­sať. Napriek tomu od svojho vzniku každý z jej kli­en­tov, či už sa jedná o zásiel­kovú spo­loč­nosť DHL alebo soft­wa­re­ového pro­vi­dera Sage, pri tvo­rení integ­ro­va­ných dáto­vých sys­té­mov si vybrali vždy len Domo, čo už asi o nie­čom hovorí. O tom, že sku­točne len čakali na ten pravý oka­mih, hovorí aj sku­toč­nosť, že mar­ke­tin­gové mate­riály mali pri­pra­vené už 18 mesia­cov dopredu. James tvrdí, že štvor­ročná hra na skrý­vačku mala pri­márne za cieľ vyhnúť sa vzniku kon­ku­ren­cie, pri­čom výsle­dok stojí oči­vidne za to a sku­točne nemajú v súčas­nosti žiad­neho kon­ku­renta.

Naj­väč­šou výho­dou Domo je, že dáta zís­kava sku­točne zo všet­kých zdro­jov, ktoré si možno pred­sta­viť, od Sales­Force až po Ins­ta­gram, pri­čom po ich zís­kaní ich kon­cen­truje a neus­tále upda­te­uje pre potreby kli­enta. Ak teda nie­kto chce zis­tiť naprí­klad koľko likeov zís­kal prís­pe­vok na Face­bo­oku z oko­lia Bra­ti­slavy, Domo je miesto, kde túto infor­má­ciu nájde, hovorí James. Domo môže slú­žiť navyše aj ako nástroj kon­troly u mar­ke­téra, pri­čom je schopný zis­tiť a ozná­miť spo­loč­nosti, keď sa nie­ktorý dosta­točne nesnaží a neplní svoje čísla. K cel­ko­vej funkč­nosti pomáha aj do sys­tému integ­ro­vaný chat, v kto­rom si môžu uží­va­te­lia vymie­ňať infor­má­cie o svo­jich biz­ni­soch.

Podľa Jamesa spo­číva uni­kát­nosť Domo v sku­toč­nosti, že sa jedná o spo­je­nie pia­tich star­tu­pov v jed­nom: spája zís­kané dáta so zdro­jom, tieto dáta fil­truje, pri­pra­vuje ich na ana­lýzu, následne ich vizu­ali­zuje a na koniec ich a aj zana­ly­zuje.

Teraz po ofi­ciál­nom pred­sta­vení môže Domo zara­diť naj­vyšší stu­peň a ísť naozaj naplno, hovorí James, pri­čom už teraz sa jeho služba pre­dáva ako teplé rožky. Každý z jeho zákaz­ní­kov mu gene­ruje v prie­mere 50.000 dolá­rov spolu so 150 per­cent­ným kaž­do­roč­ným navý­še­ním. Vďaka tomu sa pred­po­kladá, že aktu­álny obrat 100 mili­ó­nov dolá­rov sa zvýši päť­ná­sobne v rela­tívne krát­kom čase. 

zdroj: http://www.inc.com

Pridať komentár (0)