Star­tup Wee­kend Košice sa blíži!

Tomáš Kahn / 19. februára 2015 / Startupy

Od 17. do 19. apríla sa usku­toční na Slo­ven­sku ďalší Star­tup Wee­kend. Tento krát to bude v Koši­ciach.

Od posled­ného Star­tup Wee­kendu, ktorý sa konal 21. do 23. novem­bra 2014 na bra­ti­slav­skej Eko­no­mic­kej uni­ver­zite neup­ly­nulo ešte ani pol roka a už pri­chá­dza na Slo­ven­sko ďalší Star­tup Wee­kend Košice. Tento krát bude jeho dejis­kom košická Tech­nická uni­ver­zita. Minu­lo­ročný Star­tup Wee­kend v Koši­ciach dopa­dol nad oča­ká­va­nia dobre. Cel­kovo sa zúčast­nilo 45 účast­ní­kov, z kto­rých vzi­šiel víťazný pro­jekt pod náz­vom Firefly.

Ako spe­akri sa tento rok v Koši­ciach pred­sta­via Irina-Paula Albu (TechAn­gels Roma­nia) a Matej Ftáč­nik (The Spot). O víťa­zoch bude roz­ho­do­vať štvor­členná porota v zlo­žení Anton Čiž­már (rektor TUKE), Tomáš Bel (Exi­sport), Ras­ti­slav Puchala (KPMG) a Jaro­slav Lup­ták (Neulogy Ven­tu­res). Men­tormi tohto roč­ného Star­tup Wee­kendu Košice budú Tomáš Baran (Gol­diee), Marek Kuzma (Inno­cent), Ivan Deb­nár (The Spot), Peter Šol­tés (Pro­mi­seo), Michal Káče­rík, Matej Ďuriš, Michal Haruš­tiak, Jozef TaroškaJuraj Daňko.

Lís­tky na toh­to­ročný Star­tup Wee­kend Košice sú už v pre­daji. Do 28. feb­ru­ára je možné ich kúpiť v early bird zľave za 25€.

Pridať komentár (0)