Star­tup Wee­kend Koši­ce sa blí­ži!

Tomáš Kahn / 19. februára 2015 / Startupy

Od 17. do 19. aprí­la sa usku­toč­ní na Slo­ven­sku ďal­ší Star­tup Wee­kend. Ten­to krát to bude v Koši­ciach.

Od posled­né­ho Star­tup Wee­ken­du, kto­rý sa konal 21. do 23. novem­bra 2014 na bra­ti­slav­skej Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­te neup­ly­nu­lo ešte ani pol roka a už pri­chá­dza na Slo­ven­sko ďal­ší Star­tup Wee­kend Koši­ce. Ten­to krát bude jeho dejis­kom košic­ká Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta. Minu­lo­roč­ný Star­tup Wee­kend v Koši­ciach dopa­dol nad oča­ká­va­nia dob­re. Cel­ko­vo sa zúčast­ni­lo 45 účast­ní­kov, z kto­rých vzi­šiel víťaz­ný pro­jekt pod náz­vom Firef­ly.

Ako spe­ak­ri sa ten­to rok v Koši­ciach pred­sta­via Iri­na-Pau­la Albu (TechAn­gels Roma­nia) a Matej Ftáč­nik (The Spot). O víťa­zoch bude roz­ho­do­vať štvor­člen­ná poro­ta v zlo­že­ní Anton Čiž­már (rektor TUKE), Tomáš Bel (Exi­sport), Ras­ti­slav Pucha­la (KPMG) a Jaro­slav Lup­ták (Neulo­gy Ven­tu­res). Men­tor­mi toh­to roč­né­ho Star­tup Wee­ken­du Koši­ce budú Tomáš Baran (Gol­diee), Marek Kuz­ma (Inno­cent), Ivan Deb­nár (The Spot), Peter Šol­tés (Pro­mi­seo), Michal Káče­rík, Matej Ďuriš, Michal Haruš­tiak, Jozef Taroš­kaJuraj Daň­ko.

Lís­t­ky na toh­to­roč­ný Star­tup Wee­kend Koši­ce sú už v pre­da­ji. Do 28. feb­ru­ára je mož­né ich kúpiť v ear­ly bird zľa­ve za 25€.

Pridať komentár (0)