Star­tu­po­vá komu­ni­ta na výcho­de zno­vu oží­va!

Michal Sorkovský / 18. apríla 2016 / Business

Podu­ja­tie Star­tup Wee­kend sa v pia­tok 22. aprí­la vrá­ti do Košíc. Jed­ná sa o veľ­kú demon­štrá­ciu komu­ni­ty.

Nie, nebu­de to demon­štrá­cia s trans­pa­rent­mi a poli­caj­ným sprie­vo­dom. Ide skôr o názor­nú ukáž­ku, ako pod­po­riť svo­je cie­le, vybu­do­vať zmy­sel pre komu­ni­tu a dostať na jed­no mies­to top ľudí, kto­rí sú len tak mimo­cho­dom všet­ko Slo­vá­ci.

Mož­no ste už poču­li skrat­ku AZU. Akti­vi­ta zvy­šu­je úspech. Tro­chu prázd­ne hes­lo? Pro­jekt zalo­ži­li vyso­koš­ko­lá­ci, kto­rí chce­li pri­niesť viac pra­xe do štú­dia a napo­jiť štu­den­tov pria­mo na malé a stred­né pod­ni­ky a ich pro­jek­ty. Záro­veň cha­la­ni vyba­vo­va­li spík­rov, kto­rí by štu­den­tom pomoh­li so seba­roz­vo­jom či pod­ni­ka­teľ­ským mys­le­ním. Potom sa nie­kto zho­ra roz­ho­dol, že je to dob­rý nápad a mal by fun­go­vať na via­ce­rých univerzitách.Na jeseň 2013 pri­bliž­ne 10 ľudí rie­ši­lo pro­jekt na 5 uni­ver­zi­tách. A vtom si uve­do­mi­li, že Star­tup Wee­kend Koši­ce 2 je v nedo­hľad­ne a ak ho chcú mať, musia si ho zor­ga­ni­zo­vať sami. Však až tak veľa povin­nos­tí nema­jú…

swk

Dru­hé košic­ké podu­ja­tie uzre­lo svet­lo sve­ta na jar 2014 a natrva­lo sa zapí­sa­lo do kalen­dá­ra. Pre orga­ni­zá­to­rov zapa­dal Star­tup Wee­kend per­fekt­ne do ich kon­cep­tu. Cho­díš na pred­náš­ky o roz­vo­ji pod­ni­ka­teľ­ských zruč­nos­tí? No tak si ich poď pre­cvi­čiť. Zakla­da­te­lia AZU mali tiež ďal­šiu víziu. Naštar­to­vať košic­kú star­tu­po­vú komu­ni­tu a vytvo­riť pre ňu pries­tor.

Star­tup Wee­kend Koši­ce 2014 bol demon­štrá­ci­ou sily malej sku­pi­ny. Doká­za­li, že vedia zohnať penia­ze, majú kon­tak­ty a nebo­ja sa popý­tať o pomoc, zvlád­nu pri­tiah­nuť ľudí a vybu­do­vať stá­lu komu­ni­tu. Tá mala dovte­dy podo­bu skôr rozt­rú­se­ných indi­vi­du­álov, kto­rí sa súčas­ne nachá­dza­li v rov­na­kom pries­to­re. Dar­mo, AZU ľudia si sto­ja za svo­jím náz­vom.

1977240_698032173594141_2021791584_n

Demon­štrá­cia pokra­ču­je. Minu­lý rok dosta­li orga­ni­zá­to­ri množ­stvo pochva­ly na úro­veň podu­ja­tia. A tak si vybu­do­va­li čias­toč­ne mega­lo­ma­nic­ké sklo­ny a roz­hod­li sa kapa­ci­tu podu­ja­tia zdvoj­ná­so­biť. Celé mesia­ce tele­fo­no­va­li, komu­ni­ko­va­li a otra­vo­va­li, aby moh­li účast­ní­kom pri­niesť čo naj­viac pri­da­nej hod­no­ty. A tak vzni­kol toh­to­roč­ný dre­am-team, v kto­rom sú medzi­ná­rod­ne uzná­va­ní ľudia, pri­čom kaž­dý z nich je Slo­vák :)

Ako faci­li­tá­tor sa do Košíc vrá­ti Michal Maxian, kto­rý bude účast­ní­kov spre­vá­dzať podu­ja­tím. On stál za roz­be­hnu­tím for­má­tu Star­tup Wee­kend na Slo­ven­sku a už roky je súčas­ťou slo­ven­skej star­tu­po­vej a non-pro­fit scé­ny.

Men­to­ri sú mixom rôz­nych zame­ra­ní a sil­ných strá­nok, kto­rých kom­bi­ná­cia nene­chá člo­ve­ka chlad­ným. Sú to vše­stran­ní ľudia, ale môže­me spo­me­núť aspoň ich naj­zau­jí­ma­vej­šie cha­rak­te­ris­ti­ky.

11217815_937605806303442_3143764401715501542_n

Michal Bor­za sa počas svo­jej kari­é­ry veno­val pro­jek­to­vé­mu manaž­men­tu či finanč­nej ana­lý­ze. Vďa­ka súčas­né­mu pôso­be­niu vo ven­tu­re kapi­tá­lo­vom fon­de má na svo­jej stra­ne aj množ­stvo kon­tak­tov a doká­že odhad­núť dob­rý nápad.

Luj­za Bubá­no­vá štu­do­va­la v zahra­ni­čí, orga­ni­zo­va­la veľ­ké podu­ja­tia a zalo­ži­la vlast­ný star­tup. Pria­mo vidí do prob­le­ma­ti­ky fun­drai­sin­gu a zakla­da­nia pod­ni­ku.

Peter Dor­čák je čle­nom via­ce­rých mar­ke­tin­go­vých aso­ciá­cií doma a v zahra­ni­čí, a ako aka­de­mik vás doká­že napo­jiť aj na výskum­né inšti­tú­cie či ško­ly.

Vali­dá­cia pro­duk­tu, finanč­né ana­lý­zy, mode­lo­va­nie trhu, tech­nic­ká pod­po­ra. Aj s tými­to veca­mi si pora­dí Matej Ďuriš, momen­tál­ne pro­duk­to­vý špe­cia­lis­ta pre Slo­vak Tele­kom.

Matej Ftáč­nik stál pri vzni­ku star­tu­po­vé­ho cen­tra The Spot ako aj akce­le­rá­to­ra The Spot – Boos­ter. Jeho skú­se­nos­ti zo Sili­con Val­ley a medzi­ná­rod­ných podu­ja­tí, na kto­rých vystu­po­val ako men­tor, sú záru­kou dob­ré­ho pre­hľa­du vo všet­kých sfé­rach živo­ta star­tu­pu.

Mar­tin Hasi­ček s IKT skú­se­nos­ťa­mi z Euró­py, Ázie a USA zvlád­ne sle­do­va­nie pro­jek­tu od počia­toč­né­ho nápa­du cez vývoj až po nasta­ve­nie veľ­kos­ti trhu, bez­peč­nosť či spus­te­nie.

Ďal­ší zakla­da­teľ The Spot a pra­vi­del­ný men­tor s medzi­ná­rod­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi je Michal Kače­rik. Ani on nemá pochyb­nos­ti o tom, že pomô­že účast­ní­kom vyhrať Star­tup Wee­kend. :D

Ján Maj­roš vie­dol medzi­ná­rod­né tímy a jeho srd­co­vý­mi zále­ži­tos­ťa­mi sú lean/scrum men­to­ring a medi­cín­ske tech­no­ló­gie. Aj ty veríš, že med-tech a bio-tech sú horú­ci­mi trend­mi?

Tomáš Osvald sa po pôso­be­ní v Rus­ku a Hong-Kon­gu vra­cia na Slo­ven­sko, aby pomá­hal star­tu­pom s ich biz­nis mode­lom a stra­té­gi­ou, ako to robí aj v štú­diu Laun­cher v Bra­ti­sla­ve.

Bar­bo­ra Ruš­činT-Sys­tems sa v rám­ci kari­ér­nej drá­hy venu­je oblas­ti PR a firem­nej komu­ni­ká­cii. Tímom pomô­že nie len s ich pre­zen­tá­ci­ou na final pitch, ale aj s mar­ke­tin­go­vým výsku­mom a seg­men­tá­ci­ou.

Peter Šol­tés vybu­do­val úspeš­nú onli­ne mar­ke­tin­go­vú fir­mu Pro­mi­seo. Oslo­viť a zís­kať zákaz­ní­kov je jeho živo­by­tím. Vieš už, ako ich zís­kaš ty?

21708_937613452969344_250869219608208025_n

Dre­am-team môže­te dopl­niť aj o porot­cov, kto­rí budú mať posled­né slo­vo. Urči­te sta­čí, ak povie­me, že na záver podu­ja­tia si na nápa­dy a vypra­co­va­nia účast­ní­kov posvie­tia mená ako Pat­rik Hor­ný z inves­tič­nej plat­for­my Cro­wd­ber­ry, či Jaro­slav Lup­ták z Neulo­gy Ven­tu­res.

Svo­ju silu teraz musia demon­štro­vať účast­ní­ci. Košic­ký Star­tup Wee­kend slú­ži celé­mu východ­né­mu Slo­ven­sku. V samot­ných Koši­ciach napo­čí­ta­te spo­lu s deta­šo­va­ný­mi pra­co­vis­ka­mi 7 vyso­kých škôl a uni­ver­zít, v Pre­šo­ve 4. IKT fir­my, ško­ly a pod­ni­ka­teľ­ské inšti­tú­cie vytvo­ri­li zdru­že­nie Koši­ce IT Val­ley a zrej­me na to mali dob­rý dôvod. Skrý­va sa tu množ­stvo talen­tu. Tak sa neboj prí­sť a uká­zať ten svoj.

13006623_1261516313912388_234460703071845950_n

zdroj: Star­tup Wee­kend Koši­ce, zdroj foto­gra­fií: FB/Startup Wee­kend Koši­ce

Pridať komentár (0)