Star­tu­pová komu­nita na východe znovu ožíva!

Michal Sorkovský / 18. apríla 2016 / Business

Podu­ja­tie Star­tup Wee­kend sa v pia­tok 22. apríla vráti do Košíc. Jedná sa o veľkú demon­štrá­ciu komu­nity.

Nie, nebude to demon­štrá­cia s trans­pa­rentmi a poli­caj­ným sprie­vo­dom. Ide skôr o názornú ukážku, ako pod­po­riť svoje ciele, vybu­do­vať zmy­sel pre komu­nitu a dostať na jedno miesto top ľudí, ktorí sú len tak mimo­cho­dom všetko Slo­váci.

Možno ste už počuli skratku AZU. Akti­vita zvy­šuje úspech. Tro­chu prázdne heslo? Pro­jekt zalo­žili vyso­koš­ko­láci, ktorí chceli pri­niesť viac praxe do štú­dia a napo­jiť štu­den­tov priamo na malé a stredné pod­niky a ich pro­jekty. Záro­veň cha­lani vyba­vo­vali spík­rov, ktorí by štu­den­tom pomohli so seba­roz­vo­jom či pod­ni­ka­teľ­ským mys­le­ním. Potom sa nie­kto zhora roz­ho­dol, že je to dobrý nápad a mal by fun­go­vať na via­ce­rých univerzitách.Na jeseň 2013 pri­bližne 10 ľudí rie­šilo pro­jekt na 5 uni­ver­zi­tách. A vtom si uve­do­mili, že Star­tup Wee­kend Košice 2 je v nedo­hľadne a ak ho chcú mať, musia si ho zor­ga­ni­zo­vať sami. Však až tak veľa povin­ností nemajú…

swk

Druhé košické podu­ja­tie uzrelo svetlo sveta na jar 2014 a natrvalo sa zapí­salo do kalen­dára. Pre orga­ni­zá­to­rov zapa­dal Star­tup Wee­kend per­fektne do ich kon­ceptu. Cho­díš na pred­nášky o roz­voji pod­ni­ka­teľ­ských zruč­ností? No tak si ich poď pre­cvi­čiť. Zakla­da­te­lia AZU mali tiež ďal­šiu víziu. Naštar­to­vať košickú star­tu­povú komu­nitu a vytvo­riť pre ňu pries­tor.

Star­tup Wee­kend Košice 2014 bol demon­štrá­ciou sily malej sku­piny. Doká­zali, že vedia zohnať peniaze, majú kon­takty a neboja sa popý­tať o pomoc, zvládnu pri­tiah­nuť ľudí a vybu­do­vať stálu komu­nitu. Tá mala dovtedy podobu skôr rozt­rú­se­ných indi­vi­du­álov, ktorí sa súčasne nachá­dzali v rov­na­kom pries­tore. Darmo, AZU ľudia si stoja za svo­jím náz­vom.

1977240_698032173594141_2021791584_n

Demon­štrá­cia pokra­čuje. Minulý rok dostali orga­ni­zá­tori množ­stvo pochvaly na úro­veň podu­ja­tia. A tak si vybu­do­vali čias­točne mega­lo­ma­nické sklony a roz­hodli sa kapa­citu podu­ja­tia zdvoj­ná­so­biť. Celé mesiace tele­fo­no­vali, komu­ni­ko­vali a otra­vo­vali, aby mohli účast­ní­kom pri­niesť čo naj­viac pri­da­nej hod­noty. A tak vzni­kol toh­to­ročný dream-team, v kto­rom sú medzi­ná­rodne uzná­vaní ľudia, pri­čom každý z nich je Slo­vák :)

Ako faci­li­tá­tor sa do Košíc vráti Michal Maxian, ktorý bude účast­ní­kov spre­vá­dzať podu­ja­tím. On stál za roz­be­hnu­tím for­mátu Star­tup Wee­kend na Slo­ven­sku a už roky je súčas­ťou slo­ven­skej star­tu­po­vej a non-pro­fit scény.

Men­tori sú mixom rôz­nych zame­raní a sil­ných strá­nok, kto­rých kom­bi­ná­cia nene­chá člo­veka chlad­ným. Sú to vše­stranní ľudia, ale môžeme spo­me­núť aspoň ich naj­zau­jí­ma­vej­šie cha­rak­te­ris­tiky.

11217815_937605806303442_3143764401715501542_n

Michal Borza sa počas svo­jej kari­éry veno­val pro­jek­to­vému manaž­mentu či finanč­nej ana­lýze. Vďaka súčas­nému pôso­be­niu vo ven­ture kapi­tá­lo­vom fonde má na svo­jej strane aj množ­stvo kon­tak­tov a dokáže odhad­núť dobrý nápad.

Lujza Bubá­nová štu­do­vala v zahra­ničí, orga­ni­zo­vala veľké podu­ja­tia a zalo­žila vlastný star­tup. Priamo vidí do prob­le­ma­tiky fun­drai­singu a zakla­da­nia pod­niku.

Peter Dor­čák je čle­nom via­ce­rých mar­ke­tin­go­vých aso­ciá­cií doma a v zahra­ničí, a ako aka­de­mik vás dokáže napo­jiť aj na výskumné inšti­tú­cie či školy.

Vali­dá­cia pro­duktu, finančné ana­lýzy, mode­lo­va­nie trhu, tech­nická pod­pora. Aj s týmito vecami si poradí Matej Ďuriš, momen­tálne pro­duk­tový špe­cia­lista pre Slo­vak Tele­kom.

Matej Ftáč­nik stál pri vzniku star­tu­po­vého cen­tra The Spot ako aj akce­le­rá­tora The Spot – Boos­ter. Jeho skú­se­nosti zo Sili­con Val­ley a medzi­ná­rod­ných podu­jatí, na kto­rých vystu­po­val ako men­tor, sú záru­kou dob­rého pre­hľadu vo všet­kých sfé­rach života star­tupu.

Mar­tin Hasi­ček s IKT skú­se­nos­ťami z Európy, Ázie a USA zvládne sle­do­va­nie pro­jektu od počia­toč­ného nápadu cez vývoj až po nasta­ve­nie veľ­kosti trhu, bez­peč­nosť či spus­te­nie.

Ďalší zakla­da­teľ The Spot a pra­vi­delný men­tor s medzi­ná­rod­nými skú­se­nos­ťami je Michal Kače­rik. Ani on nemá pochyb­nosti o tom, že pomôže účast­ní­kom vyhrať Star­tup Wee­kend. :D

Ján Maj­roš vie­dol medzi­ná­rodné tímy a jeho srd­co­vými zále­ži­tos­ťami sú lean/scrum men­to­ring a medi­cín­ske tech­no­ló­gie. Aj ty veríš, že med-tech a bio-tech sú horú­cimi trendmi?

Tomáš Osvald sa po pôso­bení v Rusku a Hong-Kongu vra­cia na Slo­ven­sko, aby pomá­hal star­tu­pom s ich biz­nis mode­lom a stra­té­giou, ako to robí aj v štú­diu Laun­cher v Bra­ti­slave.

Bar­bora Ruš­činT-Sys­tems sa v rámci kari­ér­nej dráhy venuje oblasti PR a firem­nej komu­ni­ká­cii. Tímom pomôže nie len s ich pre­zen­tá­ciou na final pitch, ale aj s mar­ke­tin­go­vým výsku­mom a seg­men­tá­ciou.

Peter Šol­tés vybu­do­val úspešnú online mar­ke­tin­govú firmu Pro­mi­seo. Oslo­viť a zís­kať zákaz­ní­kov je jeho živo­by­tím. Vieš už, ako ich zís­kaš ty?

21708_937613452969344_250869219608208025_n

Dream-team môžete dopl­niť aj o porot­cov, ktorí budú mať posledné slovo. Určite stačí, ak povieme, že na záver podu­ja­tia si na nápady a vypra­co­va­nia účast­ní­kov posvie­tia mená ako Pat­rik Horný z inves­tič­nej plat­formy Cro­wd­berry, či Jaro­slav Lup­ták z Neulogy Ven­tu­res.

Svoju silu teraz musia demon­štro­vať účast­níci. Košický Star­tup Wee­kend slúži celému východ­nému Slo­ven­sku. V samot­ných Koši­ciach napo­čí­tate spolu s deta­šo­va­nými pra­co­vis­kami 7 vyso­kých škôl a uni­ver­zít, v Pre­šove 4. IKT firmy, školy a pod­ni­ka­teľ­ské inšti­tú­cie vytvo­rili zdru­že­nie Košice IT Val­ley a zrejme na to mali dobrý dôvod. Skrýva sa tu množ­stvo talentu. Tak sa neboj prísť a uká­zať ten svoj.

13006623_1261516313912388_234460703071845950_n

zdroj: Star­tup Wee­kend Košice, zdroj foto­gra­fií: FB/Startup Wee­kend Košice

Pridať komentár (0)