Star­tu­pový fes­ti­val čoskoro už aj na Slo­ven­sku

Alexandra Dulaková / 31. augusta 2015 / Startupy

Už po dru­hý­krát tento rok sa stredná a východná Európa one­dlho stane dejis­kom naj­väč­šieho star­tu­po­vého fes­ti­valu v našom európ­skom regi­óne – CESA­wards. Reč bude o vymo­že­nos­tiach aj prob­le­ma­tike inter­netu, o súdo­bých eko­no­mic­kých výzvach star­tu­po­vej scény, ako aj o ženách v odbore. To všetko bude pre­bie­hať for­mou Live Chats v tzv. CESA Talks. 

CESA (Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards) Talks, na kto­rých sa budú mať mož­nosť zúčast­niť star­tu­poví nad­šenci z nášho európ­skeho regi­ónu, budú pre­bie­hať celý sep­tem­ber pro­stred­níc­tvom plat­formy ion Viber, ktorú zabez­pe­čuje – ako inak — Viber. Ten je takisto hlav­ným par­tne­rom CESA­wards, a aj vďaka nemu si budeme môcť poke­cať s pop­red­nými pred­sta­vi­teľmi star­tu­po­vej scény a odbor­níkmi z HP, Wun­der, Uber, Arc­tic Star­tup, Co-Foun­der Maga­zine a mno­hými ďal­šími.

Zasvä­te­nými kra­ji­nami bude okrem Slo­ven­ska aj Česko, Maďar­sko, Rakúsko, Srb­sko, Slo­vin­sko, Bul­har­sko, Chor­vát­sko, Poľ­sko, či Rumusko, takže debaty budú mať naozaj rôz­no­rodý poten­ciál. Na otázky budú odpo­ve­dať lídri pop­red­ných spo­loč­ností a odbor­níci, ktorí nás tak budú môcť zasvä­tiť do aktu­alít a výziev dneš­ných tech­no­ló­gií. Aj keď do samot­nej debaty sa z prak­tic­kých dôvo­dov môže zapo­jiť len určité množ­stvo ľudí, sle­do­vať ju môže hocikto. Všetko, čo na to záu­jemca potre­buje, je vopred určené Vibe­rové číslo a hash­tag vybra­nej debaty.

Debatný kolo­beh mal pre­mi­éru 27. augusta o 18:00 stre­do­európ­skeho času a jej hlav­nými osob­nos­ťami boli Tarmo Virki z Co-foun­der Maga­zine a Dmitri Sarle, ktorý zastu­po­val Arc­tic Star­tup. Ich témou bol súdobý duch star­tu­po­vých médií a vrámci debaty sa naprí­klad rozo­be­ral súboj medzi online a off­line star­tu­po­vými médiami.

Prog­ram nasle­du­jú­cich debát je rôz­no­rodý a pri­dať sa môže naozaj hocikto, takže ak si správny star­tu­pový nad­še­nec, ide o niečo, čo by si si nemal nechať ujsť. Veď podu­ja­tie, ktoré spája desať rôz­nych kra­jín, tisícky star­tu­pov, inves­to­rov a líd­rov sve­to­zná­mych spo­loč­ností, sa nevidí len tak každý deň. Okrem toho sa nám naskytá prí­le­ži­tosť doká­zať, že naša star­tu­pová scéna má svetu čo uká­zať a má poten­ciál zažia­riť popri celo­sve­to­vej kon­ku­ren­cii

Zdroj: CESAwards.com

Pridať komentár (0)