Star­tu­po­vý fes­ti­val čosko­ro už aj na Slo­ven­sku

Alexandra Dulaková / 31. augusta 2015 / Startupy

Už po dru­hý­krát ten­to rok sa stred­ná a východ­ná Euró­pa one­dl­ho sta­ne dejis­kom naj­väč­šie­ho star­tu­po­vé­ho fes­ti­va­lu v našom európ­skom regi­ó­ne – CESA­wards. Reč bude o vymo­že­nos­tiach aj prob­le­ma­ti­ke inter­ne­tu, o súdo­bých eko­no­mic­kých výzvach star­tu­po­vej scé­ny, ako aj o ženách v odbo­re. To všet­ko bude pre­bie­hať for­mou Live Chats v tzv. CESA Talks. 

CESA (Cen­tral Euro­pe­an Star­tup Awards) Talks, na kto­rých sa budú mať mož­nosť zúčast­niť star­tu­po­ví nad­šen­ci z náš­ho európ­ske­ho regi­ó­nu, budú pre­bie­hať celý sep­tem­ber pro­stred­níc­tvom plat­for­my ion Viber, kto­rú zabez­pe­ču­je – ako inak — Viber. Ten je takis­to hlav­ným par­tne­rom CESA­wards, a aj vďa­ka nemu si bude­me môcť poke­cať s pop­red­ný­mi pred­sta­vi­teľ­mi star­tu­po­vej scé­ny a odbor­ník­mi z HP, Wun­der, Uber, Arc­tic Star­tup, Co-Foun­der Maga­zi­ne a mno­hý­mi ďal­ší­mi.

Zasvä­te­ný­mi kra­ji­na­mi bude okrem Slo­ven­ska aj Čes­ko, Maďar­sko, Rakús­ko, Srb­sko, Slo­vin­sko, Bul­har­sko, Chor­vát­sko, Poľ­sko, či Rumus­ko, tak­že deba­ty budú mať naozaj rôz­no­ro­dý poten­ciál. Na otáz­ky budú odpo­ve­dať líd­ri pop­red­ných spo­loč­nos­tí a odbor­ní­ci, kto­rí nás tak budú môcť zasvä­tiť do aktu­alít a výziev dneš­ných tech­no­ló­gií. Aj keď do samot­nej deba­ty sa z prak­tic­kých dôvo­dov môže zapo­jiť len urči­té množ­stvo ľudí, sle­do­vať ju môže hocik­to. Všet­ko, čo na to záu­jem­ca potre­bu­je, je vopred urče­né Vibe­ro­vé čís­lo a hash­tag vybra­nej deba­ty.

Debat­ný kolo­beh mal pre­mi­é­ru 27. augus­ta o 18:00 stre­do­európ­ske­ho času a jej hlav­ný­mi osob­nos­ťa­mi boli Tar­mo Vir­ki z Co-foun­der Maga­zi­ne a Dmit­ri Sar­le, kto­rý zastu­po­val Arc­tic Star­tup. Ich témou bol súdo­bý duch star­tu­po­vých médií a vrám­ci deba­ty sa naprí­klad rozo­be­ral súboj medzi onli­ne a off­li­ne star­tu­po­vý­mi média­mi.

Prog­ram nasle­du­jú­cich debát je rôz­no­ro­dý a pri­dať sa môže naozaj hocik­to, tak­že ak si správ­ny star­tu­po­vý nad­še­nec, ide o nie­čo, čo by si si nemal nechať ujsť. Veď podu­ja­tie, kto­ré spá­ja desať rôz­nych kra­jín, tisíc­ky star­tu­pov, inves­to­rov a líd­rov sve­to­zná­mych spo­loč­nos­tí, sa nevi­dí len tak kaž­dý deň. Okrem toho sa nám nasky­tá prí­le­ži­tosť doká­zať, že naša star­tu­po­vá scé­na má sve­tu čo uká­zať a má poten­ciál zažia­riť pop­ri celo­sve­to­vej kon­ku­ren­cii

Zdroj: CESAwards.com

Pridať komentár (0)