Star­tupy z dvoch uni­ver­zít s podob­ným prí­be­hom, ale roz­diel­nym kon­com

Tomas Reimers / Michal Sorkovský / 22. júna 2015 / Tools a produktivita

Malý prí­beh o sku­pinke štu­den­tov, ktorí sa zau­jí­mali o tech­no­ló­gie a pod­ni­ka­nie. Ich roz­hod­nu­tie pod­ni­kať a uľah­čiť tak život aj svo­jim spo­lu­žia­kom im však v jed­nom prí­pade škola stopla a vyhrá­žala sa im dis­cip­li­nár­nym kona­ním. Áno, aj na Har­varde sa môžu diať podobné veci.

V meste, v kto­rom žili bolo mnoho reštau­rá­cií, ktoré boli práve kvôli štu­den­tom otvo­rené neskoro do noci a tí sa tak v nich mohli najesť, keď už všetko ostatné bolo zatvo­rené. Nane­šťas­tie, ale tieto reštau­rá­cie nemali kapa­city na to, aby mohli doru­čiť nával objed­ná­vok o jed­nej hodine ráno. No a štu­denti nepoz­nali integ­ro­vaný a ľahký spô­sob pre objed­na­nie jedla. 

Vyba­vení kódo­va­cími skills nie­ktorí z nich verili, že môžu veci zme­niť. Zatiaľ čo na trhu domi­no­vali spo­loč­nosti ako Grub­Hub a Seam­less, oni verili, že ich pro­dukt môžu zacie­liť na lokálnu audience spô­so­bom, akým to tieto spo­loč­nosti nedo­ká­zali. Vybu­do­vali teda svoj pro­dukt a už počas prvého týždňa zožali úspech v podobe množ­stva objed­ná­vok.

V tomto bode mal tento prí­beh (aspoň) dva možné konce:

Koniec 1:

Potom, ako mali už prvý týž­deň veľa objed­ná­vok, začalo toto číslo ešte rásť, a rásť, a ešte viac rásť. Ich spo­loč­nosť začala spo­lu­pra­co­vať so stále viac a viac reštau­rá­ciami a dostala sa aj do iných miest, s tým, že sa nako­niec stála zná­mou po celej kra­jine.

Koniec 2: 

Potom, ako mali už prvý týž­deň veľa objed­ná­vok, začalo toto číslo ešte rásť, a rásť, a ešte viac rásť. Nasle­do­vala ale náhla stopka od uni­ver­zity, ktorú štu­denti nav­šte­vo­vali a ktorá vyža­do­vala od štu­den­tov, aby tento biz­nis zasta­vili pod hroz­bou dis­cip­li­nár­neho kona­nia. 

Tieto prí­behy nie sú vymys­lené. Koniec 1 opi­suje prí­beh Door­Dash, star­tupu zo Stan­fordu, ktorý spo­lu­pra­co­val s lokál­nymi pre­vádz­kami na doru­čení jedla štu­den­tom neskoro v noci. Spo­loč­nosť následne expan­do­vala do San Fran­cisca, Bos­tonu, Was­hing­tonu, Chi­caga, LA atď. Raisla tiež tak­mer 60 mili­ó­nov dolá­rov a stala sa nesmierne úspeš­nou.

Koniec 2 je zase prí­beh star­tupu Ins­ta­nomz, ktorý spo­lu­pra­co­val s lokál­nymi pre­vádz­kami na doru­čo­vaní jedla neskoro v noci štu­den­tom Har­vardu. Štu­denti, ktorí s nápa­dom prišli boli ale požia­daní uni­ver­zi­tou, aby buď svoj biz­nis stopli a uzav­reli dohodu s HSA (Har­vard Stu­dent Agen­cies, mono­pol v biz­nise pre tieto služby pre štu­den­tov Har­vardu), alebo budú čeliť dis­cip­li­nár­nemu kona­niu.

Tento prís­pe­vok nemá za cieľ urá­žať alebo kri­ti­zo­vať, ale čisto len pou­ká­zať na roz­diel medzi cam­pusmi. Je prav­dou, že Ins­ta­nomz svo­jou čin­nos­ťou poru­šo­val pra­vidlo Har­vardu o vstu­po­vaní na inter­nát ako party donáš­ková služba, ale je naozaj ťažké pred­sta­viť si, že Door­Dash vôbec žiadne pra­vidlo pri svo­jej čin­nosti nepo­ru­šil. A ak predsa len nie, potom je možné, že takéto pra­vidlá brá­nia ino­vá­cií a nemali by exis­to­vať. Píšem tento prís­pe­vok, pre­tože si nemys­lím, že sa všetky cam­pusi sta­vajú k ino­vá­ciám rov­nako, s otvo­re­nou náru­čou.

Je to tro­chu para­dox. Na jed­nej strane, tu hovo­ríme o obrov­ských uni­ver­zi­tách, ktoré nepo­chybne zohrá­vajú úlohu pri pod­pore ino­vá­cií. Na druhú stanu je ale zvláštne, že môže ľahko nastať situ­ácia, kedy je to práve uni­ver­zita, kto bráni ino­vá­cií a nepod­po­ruje ju. Nútiť štu­den­tov, aby si vybrali medzi ino­vá­ciou a dis­cip­li­nár­nym kona­ním určite nie je spô­sob, akým by veci mali fun­go­vať. Veď predsa pod­po­ro­vať ino­vá­ciu zna­mená, že je potrebná vôľa nechať ju zme­niť spô­sob, akým tento svet fun­guje.

Nech už stojí za týmito prí­behmi kto­koľ­vek, uni­ver­zity by sa roz­hodne nemali k podob­ným nápa­dom zacho­vať tak, ako sa zacho­vali ľudia z Har­vardu. Veď kde inde by mali byť otvo­rení ino­vá­ciám, keď nie na tých TOP sve­to­vých uni­ver­zi­tách. Nás len teší, že pod­pora rôz­nym štu­dent­ským nápa­dom sa začína pomaly pre­bú­dzať už aj u nás. O tom akou ces­tou sa chce pomôcť štu­den­tom pre­sa­diť sa vo svete biz­nisu, sa môžete dočí­tať aj v našom nedáv­nom roz­ho­vore s Pet­rom Filom, ktorý je pro­de­ka­nom Obchod­nej fakulty Eko­no­mic­kej uni­ver­zity.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)