Star­tupy z V4 sme­rujú do Sili­con Val­ley

Lukáš Gašparík jr. / 19. apríla 2015 / Tools a produktivita

We4S­tar­tups je spo­ločný pro­jekt kra­jín Višeg­rád­skej štvorky odo­hrá­va­júci sa v Sili­con Val­ley. Tento pro­jekt zdru­žil 12 vybra­ných star­tu­pov z V4, ktoré dostanú mož­nosť pred­viesť svoje kva­lity v Mekke star­tu­pov, v Sili­con Val­ley.

V čase od 21. do 23. apríla bude mať TOP 12 star­tu­pov zo Slo­ven­ska, Čes­kej repub­liky, Poľ­ska a Maďar­ska mož­nosť pred­viesť sa v plnej sile. Svoje kva­lity pred­vedú v samot­nom Sili­con Val­ley, kde sa budú pokú­šať ohro­miť tamoj­šie pub­li­kum. Kde inde by na to mala byť lep­šie prí­le­ži­tosť, ako v Mekke star­tu­pov, v Sili­con Val­ley, v kto­rom pôso­bia tí naj­lepší z naj­lep­ších. Google, Face­book, Apple a mnohí ďalší, všetci majú jedno spo­ločné a to je práve Sili­con Val­ley. Troj­dňový prog­ram, ktorý je pri­pra­vený pre “naše” star­tupy vyvr­cholí 23. apríla a vrcho­lom celého por­gramu bude stret­nu­tie s tamoj­šími inves­tormi a pod­ni­ka­teľmi, ktoré sa koná pri prí­le­ži­tosti Sili­con Valle Forum.

A teraz konečne star­tupy, ktoré dostali mož­nosť pred­viesť sa v Sili­con Val­ley:

- Slo­ven­sko: MEN­TE­GRAM, STAF­FINODROP­PIE

- Česká repub­lika: BRAND EMBASSY, MANTA TOOLSANGEL­CAM

- Poľ­sko: XTRF, SESAME+ZEN­CARD

- Maďar­sko: SLAMBY, FRE­E­LU­SIONGRA­VITY

Cie­ľom tejto celej akcie je pod­po­riť spo­lu­prácu medzi jed­not­li­vými star­tu­po­vými eko­sys­té­mami kra­jín V4 a samoz­rejme zvý­šiť star­tu­pové pove­do­mie o našej oblasti, aby aj v Sili­com Val­ley vedeli, že sme nezas­pali na vav­rí­noch, ale aj my sa sna­žíme pri­niesť svetu niečo nové. Výsled­kom by malo byť postupné vybu­do­va­nie zastú­pe­nia star­tu­pov z kra­jín V4 v samot­nom Sili­con Val­ley.

We4s­tar­tups je orga­ni­zá­cia, na kto­rej fun­go­vaní spo­lu­pra­cujú Slo­ven­ská orga­ni­zá­cia pre výskumné a vývo­jové akti­vity, český Star­tu­pY­ard, Poľ­ská kon­fe­de­rá­cia Lewia­tan a Maďar­ská aso­ciá­cia pre ino­vá­cie. Celý pro­jekt je pod­po­ro­vaný zo spo­loč­ného Medzi­ná­rod­ného Višeg­rád­skeho fondu a KPMG, ako hlav­ného súkrom­ného par­tnera. Medzi ďal­ších par­tne­rov pat­ria naprí­klad Slo­vak-Ame­ri­can Foun­da­tion, Minis­ter­stvo zahra­nič­ných vecí SR, Minis­ter­stvo financí SR či Neulogy.

Všet­kým star­tu­pom držíme palce a veríme, že raz o nich napí­šeme ako o “našich star­tu­poch v Sili­con Val­ley”. :)

zdroj: we4startups.com

Pridať komentár (0)