Star­tupy zo stred­nej Európy a ich glo­bálne (ne)ambície

Andrej Kiska / 21. apríla 2014 / Tools a produktivita

Nech­cem byť naivný a vyznie­vať, akoby som vážne veril, že doká­žem zme­niť svet. Úplne mi stačí kopí­ro­vať ove­rený biz­nis model, ktorý fun­go­val v zahra­ničí, a začať ho v Prahe, Bra­ti­slave alebo Buda­pešti. V budúc­nosti by som možno expan­do­val do iných miest v rámci našej kra­jiny.“

Vždy, keď z pod­ni­ka­teľa vypadne takýto plán, ktorý pri­pra­vil pre svoj star­tup (a v stred­nej Európe sa to deje pomerne často), musím skrý­vať svoje skla­ma­nie. Tento člá­nok píšem z Izra­ela. Pri­šiel som sem, aby som sa stre­tol s miest­nymi pod­ni­ka­teľmi a vypo­čul si, čo z nich vypadne, aby som mal z ich star­tu­po­vej scény lepší pocit. Tento týž­deň som sa už s nie­koľ­kými stre­tol a musím pove­dať, že nedos­ta­tok ambí­cií v našom regi­óne je ešte zara­ža­jú­cejší. Pod­ni­ka­te­lia z Izra­ela berú svoj domáci trh ako ihrisko. Tes­tujú svoj pro­dukt pred­tým, ako ho sku­točne spus­tia v Spo­je­ných štá­toch, zatiaľ čo naši pod­ni­ka­te­lia nevi­dia ďalej ako za brány Prahy. Ako je to možné?

Kde sú naše vzory?

V žiad­nom prí­pade sa nech­cem tvá­riť, že poznám všetky dôvody, prečo ľuďom v našom regi­óne chý­bajú ambí­cie, a prečo miestni pod­ni­ka­te­lia nedo­kážu pre­ko­nať hra­nice mesta, v kto­rom pôso­bia. Mys­lím si však, že jed­ným z dôvo­dov je kul­túra. Chýba im potrebný drive a smäd po úspe­chu, pre­tr­váva v nich určitá nechuť deliť sa o kapi­tál so zamest­nan­cami alebo inves­tormi. Aby sa tento postoj zme­nil, potrvá to ešte roky. Rád by som sa však sústre­dil na iný dôvod, ktorý doká­žeme zme­niť ihneď. Fakt, že nám chý­bajú vzory. Nie­žeby nám chý­bali úspešné prí­behy, tých máme dosť. Chý­bajú vzory.

V prvom rade si pove­dzme, aký je roz­diel medzi úspeš­nými prí­behmi a vzormi. Mnohí pri­pi­sujú začia­tok star­tu­po­vého boomu v Estón­sku úspe­chu Skypu, keďže ho v roku 2011 Mic­ro­soft kúpil za 8,5 mld USD. Nemáme ale aj my takéto úspešné prí­behy? Čo tak naprí­klad AVG, kto­rého trhová hod­nota sa vyšpl­hala na miliardu dolá­rov? Alebo len nedávna akvi­zí­cia Cog­ni­tive Secu­rity k Sisco Sys­tems? Alebo Avast, Eset, Prezi, či M.dot? Každý z nich doká­zal, že v stred­nej Európe môže vznik­núť prvo­triedny star­tup. Prečo teda toľko pod­ni­ka­te­ľov pre­mýšľa iba nad tým, ako v Prahe doru­čiť pizzu alebo šalát efek­tív­nej­šie alebo ako dová­žať do čes­kých domác­ností na pra­vi­del­nej báze spodnú bie­li­zeň?

Mys­lím, že sčasti je to preto, lebo veľkí hrdi­no­via z nášho regi­ónu dosta­točne neko­mu­ni­kujú so star­tu­po­vou komu­ni­tou. Naše médiá a star­tu­pové eventy sa skôr sústre­ďujú na lokál­nych obchod­ní­kov, ktorí sa zau­jí­majú o pri­hla­so­va­nie sa k odberu, dovoz jedla alebo pre­daj cez inter­net. Preto nám neos­táva nič iné, len brať práve ich za naše vzory (česť výnim­kám, posledný Star­tup Sumit bol skvelý). Koľko z nás vie, ako sa poda­rilo AVG Tech­no­lo­gies dostať z kan­ce­lá­rie v Brne a stať sa prvou čes­kou tech­no­lo­gic­kou spo­loč­nos­ťou, ktorá bola pre­daná na newy­or­skej burze? Alebo o tom, ako sa mohol Avast dostať k počtu 170 mili­ó­nov PC, Mac a Android zaria­dení. Prečo sa k nám takéto ťažko nado­bud­nuté skú­se­nosti o budo­vaní glo­bál­nej spo­loč­nosti v stred­nej Európe nedos­tanú? Vyzerá to, že sku­toční pionieri nášho regi­ónu sú často­krát prí­liš zanep­ráz­dnení svo­jím ďal­ším úsi­lím zabo­do­vať, než aby učili novú gene­rá­ciu glo­bál­nych pod­ni­ka­te­ľov. Čo s tým ale môžeme uro­biť?

Odkiaľ zís­kať takéto celo­sve­tové ambí­cie?

Môžem uviesť aspoň jeden prí­klad miesta, kde o vzory nie je núdza. Sili­con Val­ley. Zna­mená to, že musíme ces­to­vať až tam, aby sme sa inšpi­ro­vali? Určite nie. Nemys­lím, že budeme musieť vytiah­nuť päty z obý­vačky. Ponú­kam vám nasle­du­júce tipy od nás z tímu z Credo Ven­tu­res:

  • Pozrite si Foun­da­tion sériu od Kevina Rose-a. Podľa mňa každý, kto má v úmysle zalo­žiť spo­loč­nosť, by si ho mal pozrieť aspoň raz. Ak by ste to aj v úmysle nemali, pozrite si ho aj tak. Len pre inšpi­rá­ciu. Foun­da­tion je miesto, kde sa takí prvo­triedni veli­káni ako Elon Musk, Ben Horo­witz, Kevin Systrom alebo Dave Morin delia o svoje prí­behy.

  • Ponorte sa do blo­gov glo­bál­nych hrá­čov. Choďte na weby, ktoré posky­tujú súbor uži­toč­ných infor­má­cií ako TechC­runch alebo rovno ku zdroju, akým je naprí­klad blog Andre­es­sen Horo­witz. Čítajte ich na den­nej báze.

  • Pozrite si spo­loč­nosť Star­ti­tUp od Star­tu­pY­ard-u, čo je sprie­vodca star­tupmi s množ­stvom skve­lého con­tentu.

  • Pre­štu­dujte si knihy, ktoré vás naučia ako vybu­do­vať pro­dukty a spo­loč­nosti na glo­bál­nej báze. Exis­tuje ešte množ­stvo pod­ni­ka­te­ľov, ktorí nečí­tali The Lean Star­tup. Alebo The four steps to the Epip­hany, či The Founder’s Dilem­mas.

  • Ak by ste mali záu­jem o úplný zoznam titu­lov na číta­nie, či už o knihy alebo blogy, ktoré sa zame­ria­vajú na určitú fázu alebo aspekt budo­va­nia star­tupu (mar­ke­ting, big data, atď…), len mi napíšte krátky email. Rád sa s vami o tieto zdroje pode­lím.


Nemô­žem tvr­diť, že ak znovu zís­kame odvahu meniť svet, stane sa stredná Európa auto­ma­ticky ďal­ším Izra­e­lom. Avšak som si istý, že ak budeme mie­riť vysoko, dole­tíme oveľa ďalej, ako len ku hra­ni­ciam Prahy. Okrem toho, ak dokážu vybu­do­vať glo­bálne star­tupy v Izra­eli, prečo by sme to nedo­ká­zali aj my?

@kiskandrej

zdroj foto: luma-coaching.com, yhponline.com

Pridať komentár (0)