Štát začal ťažiť bratislavské lesy. Necitlivý výrub zastavil až nátlak ľudí

  • Re­kre­ačná ob­lasť De­vín­ska Ko­byla patrí do Chrá­ne­nej kra­jin­nej ob­lasti Malé Kar­paty
  • Časť z nej je do­konca ná­rod­nou prí­rod­nou re­zer­vá­ciou so štvr­tým stup­ňom ochrany
  • Aj na­priek tomu sa tu potichu začal masívny výrub
vb
Naše Karpaty
  • Re­kre­ačná ob­lasť De­vín­ska Ko­byla patrí do Chrá­ne­nej kra­jin­nej ob­lasti Malé Kar­paty
  • Časť z nej je do­konca ná­rod­nou prí­rod­nou re­zer­vá­ciou so štvr­tým stup­ňom ochrany
  • Aj na­priek tomu sa tu potichu začal masívny výrub

Už sme si po­maly za­čali zvy­kať, že na Slo­ven­sku sa ťaží už tak­mer všade. Naj­nov­šie sa ne­cit­livý vý­rub le­sov začal aj v okolí Bra­ti­slavy. Lesy SR to­tižto na­plá­no­vali naj­vyšší ob­jem ťažby dreva za po­sled­ných 7 ro­kov. Ťažba sa týka aj Ná­rod­nej prí­rod­nej re­zer­vá­cie De­vín­ska Ko­byla. Toto cenné úze­mie spra­vujú práve Lesy SR ako hos­po­dár­sky les, za­me­raný na ge­ne­ro­va­nie zis­kov z pro­duk­cie dreva.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: Chráňme povodie Vydrice

Najhoršie obavy sa naplnili tento týždeň. Štátny podnik Lesy SR hodil za hlavu všetky rokovania a začal masívnu ťažbu dreva na Devínskej Kobyle a na Vydrici. Urobili tak napriek dôraznému nesúhlasu laickej aj odbornej verejnosti, primátora, BSK aj starostov Karlovky, Dúbravky a Devína.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: Chráňme povodie Vydrice

Nejde pritom o žiadne prebierky mladých porastov, ani o kalamitnú ťažbu suchých stromov, ktorá bola odsúhlasená v rámci pracovnej skupiny na Ministerstve pôdohospodárstva. Ide o regulárnu ťažbu zdravých stromov v obľúbených rekreačných miestach, so všetkými negatívami, ktoré to prináša.

Lesy SR porušili dohodu, ktorú sme mali a o ťažbe nás dopredu neinformovali. Lesy SR mali počkať na výsledky štúdie o dopade ťažby na rekreačnú funkciu lesov, ťažia však už pred jej dokončením. Dokonca naplánovali na tento rok najvyšší objem ťažby za posledných 7 rokov, napriek tomu, že ťažbu je naopak potrebné výrazne znížiť,” vyjadrila sa iniciatíva Naše Karpaty.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: Chráňme povodie Vydrice

Vyťažené kmene už klasicky ťahajú po modrej turistickej trase od Dlhých Dielov na Dúbravskú hlavicu, v podmočenom teréne sa už tvoria blatové koľaje. Kamióny odvážajú drevo po zelenej cyklotrase, smerom na Dlhé Diely.

Pre štátny podnik Lesy SR má les význam len ako zdroj dreva. Pred sto rokmi spoločnosť očakávala od lesa najmä produkciu dreva. Dnes sme už ale inde. Veľa ľudí žije v mestách a potrebuje lesy aj na to, aby si v nich vyvetrali hlavu.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: Chráňme povodie Vydrice

Dnes si už mnohí uvedomujú, že lesy potrebujeme aj na ochranu pred povodňami a suchom, sťahovanie uhlíka z atmosféry či ochranu vymierajúcich druhov. Štátne lesy sú lesy nás všetkých, no vedenie Lesov SR a ministerstva pôdohospodárstva to nezaujíma. Myslia si, že je to na štyri roky ich drevo. Snažia sa ho odviesť z lesa čím skôr, kým sú pri moci,” upozorňuje dokumentarista a ochranár Erik Baláž.

Iniciatíva Naše Karpaty v súvislosti s ťažbou kontaktovala ministerstvo pôdohospodárstva aj samotné LESY SR s požiadavkou, aby ťažbu zastavili. Po našej urgencii a množiacich sa emailoch od vás, sme dostali informáciu od Ministerstva Pôdohospodárstva, že nariadili okamžité zastavenie ťažby. Ďakujeme za podporu,” dodávajú aktivisti.

Verejný tlak má zmysel

„Včera, hneď ako sme dostali info o ťažbe dreva, boli naši ľudia celý deň v teréne. Fotili sme, komunikovali s ministerstvom a lesníkmi.  Milo nás prekvapil obrovský počet ľudí, ktorí reagovali na našu výzvu a začali posielať sťažnosti na zodpovedných. Reakcia prišla okamžite a ministerstvo pod verejným tlakom nariadilo lesníkom dočasne zastaviť ťažbu, kým nebude hotová štúdia o dopadoch na rekreačnú funkciu lesa,” vyjadrila sa iniciatíva Naše Karpaty.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: Chráňme povodie Vydrice

Okrem mailov ľudia ponúkli iniciatíve aj podporu pre blokádu aj keď stále veria, že nakoniec nebude nutná. Naďalej chcú pokračovať v rokovaniach a požadovať nižšiu ťažbu dreva, vyššiu ochranu prírody a maximálnu preferenciu rekreačnej funkcie lesa, ktorý predstavuje oddychové miesto pre státisíce ľudí v Bratislave.

Tu môžeš aj ty podpísať petíciu za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech