Štátne Lesy sa v novej kampani vysmievajú všetkým ochranárom prírody

Linda Cebrová / 8. októbra 2018 / Marketing & Reklama

  • Štátny pod­nik Lesy SR v no­vom pro­pa­gač­nom vi­deu upo­zor­ňuje na to, že les­níci ve­dia o lese viac ako ochra­nári
  • Tým ra­dia, aby sa pre­stali sťa­žo­vať a pla­kať v ko­men­tá­roch na so­ciál­nych sie­ťach
  • Mô­žeme tak vi­dieť, na čo všetko vy­uží­vajú Lesy SR pe­niaze z ťažby v na­šich le­soch
zdroj: pixabay,VLK
  • Štátny pod­nik Lesy SR v no­vom pro­pa­gač­nom vi­deu upo­zor­ňuje na to, že les­níci ve­dia o lese viac ako ochra­nári
  • Tým ra­dia, aby sa pre­stali sťa­žo­vať a pla­kať v ko­men­tá­roch na so­ciál­nych sie­ťach
  • Mô­žeme tak vi­dieť, na čo všetko vy­uží­vajú Lesy SR pe­niaze z ťažby v na­šich le­soch

Tam, kde boli sto­ročné stromy, sú dnes rú­ba­niská a holé pláne. Bul­do­zéry a mo­to­rové píly mô­žeme vi­dieť aj na úze­miach na­šich naj­chrá­ne­nej­ších ná­rod­ných par­kov, ktoré obý­vajú vzácne druhy zvie­rat a rast­lín. Med­vede, vlky či vzácne tet­rovy hlu­cháne tak pri­chá­dzajú o svoje pri­ro­dzené pro­stre­die.

Týka sa to aj Ta­trans­kého ná­rod­ného parku či Ná­rod­ného parku Nízke Tatry, v kto­rých od roku 2004 zmizlo v dô­sledku ťažby viac ako 70 ki­lo­met­rov štvor­co­vých le­sov, ale tiež Ná­rod­ného parku Slo­ven­ský raj, Ná­rod­nej prí­rod­nej re­zer­vá­cie Bie­lo­vod­ská do­lina, Chrá­ne­ného vtá­čieho úze­mia Sto­lické vr­chy a ďal­ších.

Nie je to žia­den ka­ta­stro­fický fil­mový sce­nár, ale živá re­a­lita, ktorá sa deje. Na toto všetko upo­zor­ňuje aj ochra­nár­ska kam­paň s náz­vom My Sme Les, ktorá sa ší­rila in­ter­ne­tom aj pro­stred­níc­tvom emo­tív­neho vi­dea. Pod­po­rilo ju už viac ako 65-ti­síc ľudí vrá­tane mno­hých zná­mych osob­ností, ako Kris­tína Sva­rin­ská, Zu­zana Kro­ne­rová či Adela Vinc­ze­ová.

Ini­ciá­tormi kam­pane sú známi ochra­nári a fil­mári Erik Ba­láž a Ka­rol Ka­liský z Le­so­o­chra­nár­skeho zdru­že­nia VLK a z Arolla Film, ktorí svo­jimi do­ku­mentmi pro­pa­gujú ochranu na­šej vzác­nej slo­ven­skej prí­rody.

Ok­rem pro­pa­gá­cie na­šej prí­rody však ro­bia aj vrásky Štát­nym Le­som SR. Tie tak­mer rok po spus­tení kam­pane My Sme Les pri­chá­dzajú s vlastný ma­ni­fes­tom. Ide o an­ti­kam­paň plnú mo­to­ro­vých píl, ťaž­kých me­cha­niz­mov, v kto­rej sa pre­má­vajú les­níci na SUV cez mo­no­kul­túrne lesy. “Lesy sú pre­dov­šet­kým tí, ktorí sa o ne roky sta­rajú, ktorí im za­svä­tili svoje ži­voty a ktorí po­znajú ich prí­behy. Lesy sme aj my,” ho­vo­ria les­níci a smejú sa, že ochra­nári len vy­pla­ká­vajú a píšu sta­tusy.

Ini­cia­tíva Lesy Sme My tvrdí, že o slo­ven­ské lesy sa každý deň stará viac ako 10-ti­síc les­ní­kov, sa­di­čiek či po­ľov­ní­kov, ktorí denne pra­cujú na tom, aby sme lesy udr­žali zdravé aj pre ďal­šie ge­ne­rá­cie. Naj­hor­šie je však to, že člo­vek by to­muto tvr­de­niu veľmi rád ve­ril. Av­šak plné ka­mi­óny a vlaky dreva nás v tom akosi brz­dia.

Na kon­tro­vetzné vi­deo re­a­go­vala aj známa or­ga­ni­zá­cia Naše Kar­paty: “Ne­po­da­rená pa­ró­dia na kam­paň My sme les v po­daní štát­neho pod­niku LESY Slo­ven­skej re­pub­liky. A tieto bl­bosti fi­nan­cujú aj z ťažby v bra­ti­slav­ských le­soch.”

Pridať komentár (0)