Štátne Lesy sa v novej kampani vysmievajú všetkým ochranárom prírody

  • Štátny podnik Lesy SR v novom propagačnom videu upozorňuje na to, že lesníci vedia o lese viac ako ochranári
  • Tým radia, aby sa prestali sťažovať a plakať v komentároch na sociálnych sieťach
  • Môžeme tak vidieť, na čo všetko využívajú Lesy SR peniaze z ťažby v našich lesoch
lesik
pixabay,VLK
  • Štátny podnik Lesy SR v novom propagačnom videu upozorňuje na to, že lesníci vedia o lese viac ako ochranári
  • Tým radia, aby sa prestali sťažovať a plakať v komentároch na sociálnych sieťach
  • Môžeme tak vidieť, na čo všetko využívajú Lesy SR peniaze z ťažby v našich lesoch

Tam, kde boli sto­ročné stromy, sú dnes rú­ba­niská a holé pláne. Bul­do­zéry a mo­to­rové píly mô­žeme vi­dieť aj na úze­miach na­šich naj­chrá­ne­nej­ších ná­rod­ných par­kov, ktoré obý­vajú vzácne druhy zvie­rat a rast­lín. Med­vede, vlky či vzácne tet­rovy hlu­cháne tak pri­chá­dzajú o svoje pri­ro­dzené pro­stre­die.

Týka sa to aj Ta­trans­kého ná­rod­ného parku či Ná­rod­ného parku Nízke Tatry, v kto­rých od roku 2004 zmizlo v dô­sledku ťažby viac ako 70 ki­lo­met­rov štvor­co­vých le­sov, ale tiež Ná­rod­ného parku Slo­ven­ský raj, Ná­rod­nej prí­rod­nej re­zer­vá­cie Bie­lo­vod­ská do­lina, Chrá­ne­ného vtá­čieho úze­mia Sto­lické vr­chy a ďal­ších.

Nie je to žia­den ka­ta­stro­fický fil­mový sce­nár, ale živá re­a­lita, ktorá sa deje. Na toto všetko upo­zor­ňuje aj ochra­nár­ska kam­paň s náz­vom My Sme Les, ktorá sa šírila in­ter­ne­tom aj pro­stred­níc­tvom emo­tív­neho vi­dea. Pod­po­rilo ju už viac ako 65-ti­síc ľudí vrá­tane mno­hých zná­mych osob­ností, ako Kris­tína Sva­rin­ská, Zu­zana Kro­ne­rová či Adela Vinc­ze­ová.

Ini­ciá­tormi kam­pane sú známi ochra­nári a fil­mári Erik Ba­láž a Ka­rol Ka­liský z Le­so­o­chra­nár­skeho zdru­že­nia VLK a z Arolla Film, ktorí svo­jimi do­ku­mentmi pro­pa­gujú ochranu na­šej vzác­nej slo­ven­skej prí­rody.

Okrem propagácie našej prírody však robia aj vrásky Štátnym Lesom SR. Tie takmer rok po spustení kampane My Sme Les prichádzajú s vlastný manifestom. Ide o antikampaň plnú motorových píl, ťažkých mechanizmov, v ktorej sa premávajú lesníci na SUV cez monokultúrne lesy. “Lesy sú predovšetkým tí, ktorí sa o ne roky starajú, ktorí im zasvätili svoje životy a ktorí poznajú ich príbehy. Lesy sme aj my,” hovoria lesníci a smejú sa, že ochranári len vyplakávajú a píšu statusy.

Iniciatíva Lesy Sme My tvrdí, že o slovenské lesy sa každý deň stará viac ako 10-tisíc lesníkov, sadičiek či poľovníkov, ktorí denne pracujú na tom, aby sme lesy udržali zdravé aj pre ďalšie generácie. Najhoršie je však to, že človek by tomuto tvrdeniu veľmi rád veril. Avšak plné kamióny a vlaky dreva nás v tom akosi brzdia.

Na kontrovetzné video reagovala aj známa organizácia Naše Karpaty: “Nepodarená paródia na kampaň My sme les v podaní štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. A tieto blbosti financujú aj z ťažby v bratislavských lesoch.”

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech