Ste dizaj­nér fre­e­lan­cer? Zvýšte si svoj pasívny prí­jem

Michal Králik: Sketcher.sk / 13. apríl 2015 / Tools a produktivita

Práca dizaj­néra je veľmi náročná. Ak pra­cu­jete pre spo­loč­nosť, tak je to ešte cel­kom fajn. Máte určitú pozí­ciu a dostá­vate pra­vi­delný plat. Ale nie­kedy príde čas, keď už výplatné pásky nie sú tak vysoké, ako by ste chceli. V podob­nej a ešte asi ťaž­šej situ­ácii sa nachá­dzame my “fre­e­lan­ceri”. Na pra­vi­delnú výplatu sa tešiť nemô­žeme a splat­nosť fak­túr sa na Slo­ven­sku veľmi nedo­dr­žiava. Preto je vždy dobré, ak je možné si tro­cha pri­vy­ro­biť aj pasívne.

Pasívny prí­jem je ozna­čo­vaný ako prí­jem, pre ktorý nemu­síme stále pra­co­vať a peniaze pri­chá­dzajú. To však nezna­mená, že to nič cel­kovo nestojí, práve naopak. Prej­dem 5 základ­ných mož­ností, ako nejaký ten pasívny prí­jem zís­kať.

1. Affi­liate prog­ram

affiliate-program

Jedna z naj­me­nej nároč­ných spô­so­bov zís­ka­nia pasív­neho príjmu je affi­liate. Fun­guje to zväčša tak, že umiest­nite na svoju stránku reklamný odkaz, ktorý pošle uží­va­teľa na stránku pre­dajcu urči­tej služby alebo pro­duktu. Naprí­klad The­me­Fo­rest, Adobe, Fonts.com či Vectorstock.com. Podľa toho čo nakú­pia uží­va­te­lia pri­chá­dza­júci z vašich strá­nok, takú vysokú pro­ví­ziu dosta­nete.

2. Tvorba stock gra­fík

shutterstock

Stock stránky typicky pre­dá­vajú fotky, gra­fiky alebo ilus­trá­cie. Strá­nok je veľa a pri­hlá­siť sa na pre­daj vlast­ných výtvo­rov je pomerne jed­no­du­ché.

Či už tvo­ríte logá, vek­to­rovú gra­fiku, UI sety, ikony alebo iné PSD súbory, všetko sa dá pre­dať. Začať s takýmto typom pre­daja je však už tro­cha nároč­nej­šie, pre­tože na týchto mies­tach býva aj silná kon­ku­ren­cia. Avšak exis­tuje veľa dizaj­né­rov, ktorí takýmto spô­so­bom zará­bajú pekné peniaze.

3. Tvorba WordP­ress tém

themeforest

Tvor­bou témy sa znova posú­vame o niečo ďalej v nároč­nosti. Témy však môžete pre­dá­vať či už na The­me­For­rest alebo svo­jím zná­mym. Zvy­čajne tvor­co­via uro­bia dve témy, jednu zadarmo voľne stia­hnu­teľnú a druhú pré­mi­ovú, za ktorú si pýtajú peniaze. Témy začí­najú zhruba od 20 € a môžete ich rekla­mo­vať na nie­koľ­kých rôz­nych strán­kach (napr. mojo-themes.com)

4. Tvorba písma

fonts

Typo­gra­fo­via a tvor­co­via písem majú mož­nosti pre­dá­vať svoje písma na strán­kach ako je Fonts.com alebo ich licen­co­vať do kniž­níc, či prog­ra­mov ako je Adobe Type­kit. Toto môže byť pekný zdroj príj­mov, ak vás baví a ide vám tvorba rôz­nych uni­kát­nych písem. Často to nemusí byť ani úplne nové písmo, ale pokojne vylep­šené “redi­zaj­no­vané” star­šie písmo.

5. Tvorba E-knihy

amazon-kindle-books

Tvorba e-knihy je moderný spô­sob ako pomerne nená­ročne môžete zaro­biť peniaze tým, že budete učiť iných. Na inter­nete je obrov­ský počet e-kníh na rôzne témy, či už dizajn alebo prog­ra­mo­va­nie. Vždy však pri­chá­dzajú nové trendy a témy, o kto­rých je možné napí­sať vlastnú e-knihu.

Nie vždy potre­bu­jete byť známy alebo mať veľa fanú­ši­kov na to, aby ste boli s kni­hou úspešný. Ak sa chcete zvi­di­teľ­niť, tak vám odpo­rú­čam začať s písa­ním člán­kov na dizajn blogy alebo podobné stránky.

Mať ako dizaj­nér nejaký pasívny prí­jem je dobré z nie­koľ­kých dôvo­dov. Nebu­dete nútený žiť v strese, keď práve nemáte žiadnu zákazku alebo zakla­dáte vlastné štú­dio. Pri­naj­men­šom vám takýto prí­jem pomôže byť fle­xi­bil­nejší aj v rôz­nych život­ných situ­áciách.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)