Ste kre­a­tívni a bez peňazí? Ide­ass­tar­ter vám môže pomôcť

Michal Tomek / 9. marec 2014 / Tools a produktivita

Keď chcela Amanda Pal­mer vydať nový album, nech­cela to robiť pod znač­kou veľ­kého vyda­va­teľ­stva. Ako jediný spô­sob videla Kicks­tar­ter – cro­wd­fun­din­gový por­tál. Nahrala svoj pro­jekt a pus­tila ho na verej­nosť. Po neja­kom čase zís­kala sumu nie­koľ­ko­ná­sobne pre­vy­šu­júcu sta­no­vený cieľ vo výške 100 000 USD. Vyzbie­rala tak­mer 1 200 000 USD. 

Kicks­tar­ter pozná každý – cro­wd­fun­din­gový por­tál so skve­lou myš­lien­kou. Čokoľ­vek chcete spra­viť, ľudia vám zafi­nan­cujú. Samoz­rejme za pod­mienky, že zdie­ľajú rov­naké nad­še­nie a vidia v tom zmy­sel. Ešte v roku 2009 ho zalo­žili Perry Chen, Yan­cey Strick­ler, and Char­les Adler.

Keďže ide o skvelú myš­lienku, prečo ju neu­plat­niť aj u nás? Asi také niečo pre­šlo hla­vou dvo­j­ici Michal Fel­čan a Kris­tína Škul­cová v roku 2013. Pus­tili sa do práce a v decem­bri spus­tili Ide­ass­tar­ter. „Štvalo nás, že na Slo­ven­sku je veľa kre­a­tív­nych, nada­ných ľudí, ale skoro každý sa stre­táva s nedos­tat­kom finan­cií. Potom skončí nie­kde pri páse za mini­málnu mzdu a svoj talent takto pre­mrhá.“ hovorí Michal.

Ide­ass­tar­ter je prvý slo­ven­ský cro­wd­fun­din­gový por­tál. Momen­tálne je na ňom roz­be­hnu­tých osem pro­jek­tov, jeden z nich má finan­co­va­nie spl­nené tak­mer na 80%. Finan­co­vať pro­jekt môžete fixne alebo fle­xi­bilne. Fixné finan­co­va­nie zna­mená, že ak sa poža­do­vaná suma nevyz­biera, peniaze sa vra­cajú pod­po­ro­va­te­ľom. V oboch prí­pa­doch si správca služby zaúč­tuje pro­ví­ziu 8%. Aj keď Michal a Kris­tína dostali ponuky od poten­ciál­nych inves­to­rov, odmietli ich. Zatiaľ všetko finan­cujú z vlast­ných zdro­jov.

Podobné pro­jekty už fun­gujú aj inde v Európe. V Čechách je to naprí­klad Hithit.com alebo Startovac.cz. V Sever­nej Európe exis­tuje por­tál s náz­vom FundedByMe.com. Ten ma ambí­cie roz­ší­riť sa v rámci celej Európ­skej únie. Ak ide o samotný Kicks­tar­ter, ktorý bol aj prvot­nou inšpi­rá­ciou slo­ven­skej ver­zie, ten za kon­ku­ren­ciu zakla­da­te­lia nepo­va­žujú, keďže podľa Michala „je to úplne iná liga.“

Skú­se­nosť hovorí, že ak aj ľudia majú záu­jem pri­dať svoj pro­jekt na Ide­ass­tar­ter, majú značné prob­lémy pri­pra­viť ho pútavo. Tak, aby oslo­vil ostat­ných. Tento nedos­ta­tok už rieši jeden slo­ven­ský web s náz­vom startuprack.com. Zatiaľ pomá­hajú len pro­jek­tom pre Kicks­tar­ter. Ale kto­vie, čo pri­ne­sie budúc­nosť.

Ak ide o blízku budúc­nosť Ide­ass­tar­teru, pri­márne je dostať sa do pove­do­mia ľudí a pokra­čo­vať v spo­lu­práci s rôz­nymi por­tálmi. Záro­veň by chceli spus­tiť jazy­kové mutá­cie webu aj pre Poľ­sko a Maďar­sko. Jed­ným z cie­ľov pro­jektu je naučiť ľudí, že exis­tuje niečo ako cro­wd­fun­ding. Michal vyjad­ril túto nádej slo­vami: „Veríme, že naučíme ľudí na cro­wd­fun­ding a takisto doká­žeme, že sme dôve­ry­hodní a seri­ózni a mys­líme to maxi­málne vážne.“

Ide­ass­tar­ter je prav­de­po­dobne odvážny pro­jekt na slo­ven­ské pomery. O to väčší úspech však môže zožať, ak uspeje.

Pridať komentár (0)