Ste star­tup a hľa­dáte mar­ke­téra alebo štu­dent a potre­bu­jete prax? Online klub vás dá dokopy!

Michal Tomek / 5. december 2014 / Tools a produktivita

Štu­du­jete a trápi vás, že nemáte prax? Poten­ciálni zamest­ná­va­te­lia ju od mla­dých ľudí poža­dujú ako jednu z pod­mie­nok pri­ja­tia na tú-ktorú pozí­ciu. Na škole vám zas uči­te­lia pove­dia pár teore­tic­kých vecí, ktoré musíte na skúšku vedieť, a tým to haslo. Vďaka nie­koľ­kým ini­cia­tív­nym ľuďom vzni­kol Online klub, ktorý vám pomôže túto prie­pasť pre­ko­nať. A star­tu­pom ponúka troj­me­sačné mar­ke­tin­gové pora­den­stvo zdarma. 

Mar­ke­téri sú zvlášt­nou sku­pi­nou ľudí, ktorá potre­buje svoju dennú dávku inšpi­rá­cie, aby mohla fun­go­vať ďalej. A tí, ktorí tento odbor štu­dujú, nie vždy takúto dávku od svo­jich peda­gó­gov dostanú (česť výnim­kám, akou je naprí­klad Vero­nika Pizano). Preto sú potrební ľudia z praxe. Tí majú nápa­dov a inšpi­rá­cie toľko, že sa s nimi môžu deliť. Takto nejako mohol vyze­rať myš­lien­kový pochod zakla­da­te­ľov works­hopu na Obchod­nej fakulte EU BA pred tým, než sa pus­tili do rea­li­zá­cie Online klubu.

Uve­do­mili sme si, že je potrebné začať na ško­lách a zís­kať stá­žis­tov, kto­rých si môžeme postupne vycho­vať. Keď sa do nie­čoho púš­ťam, chcem to hneď vo veľ­kom, preto sme s kole­gom Ľubo­šom Olá­hom, vtedy dokto­ran­dom na OF EUBA, pri­pra­vili kon­cept Online klubu, ktorý bol posta­vený striktne na spo­jení teórie s pra­xou,“ vysvet­ľuje zámer pro­jektu Kata­rína Mol­ná­rová, CEO agen­túry Online Toro, ktorá je orga­ni­zá­to­rom Online klubu. V čase svojho vzniku išlo o jedi­nečný prog­ram pre štu­den­tov vo forme pred­ná­šok, z kto­rých poznatky hneď uvá­dzali na works­ho­poch do praxe. To zna­mená, že na pro­jek­toch pra­cujú reálne od úpl­ného začiatku. Majú na sta­rosti tvorbu web­stránky, SEO, Google Adwords, celú ana­ly­tiku či sociálne siete.

Po úspeš­nom štarte sa tento rok koná už štvrtý roč­ník Online klubu. Úspech však nezo­žal len u štu­den­tov OF EUBA, ale aj u šir­šej verej­nosti. Preto sú naprí­klad pred­nášky prí­stupné aj pre štu­den­tov iných vyso­kých škôl. Works­ho­pov sa však môže zúčast­ňo­vať iba vybra­ných 30 štu­den­tov, pre kto­rých je pri­pra­ve­ných aj 17 miest na stáže. Do pro­jektu sa zapo­jili aj ďal­šie významné firmy a online agen­túry zo Slo­venka ako PS: Digi­tal, Riesenia.com, Webg­lobe, Zara­guza či Visi­bi­lity a Google ako hlavný par­tner. Okrem nich na prog­rame par­ti­ci­puje aj orga­ni­zá­cia zastre­šu­júca slo­ven­ské inter­ne­tové pod­ni­ka­nie — Slo­ven­ská alian­cia pre inter­ne­tovú eko­no­miku (SAPIE).

Výber štu­den­tov na stáž pone­chá­vame striktne na agen­tú­rach, ale výhodu majú tí, ktorí popri Online klube nav­šte­vujú aj Google Par­tner Aca­demy. Ide o súbežný prog­ram, v rámci kto­rého štu­denti môžu zís­kať cer­ti­fi­ká­ciu na AdWords, ako aj pra­co­vať v prog­rame nedávno spus­te­ného Google Ad Grant, čo je vlastne bez­platný kre­dit pre nezis­kové orga­ni­zá­cie,“ pokra­čuje Kata­rína Mol­ná­rová. Tí štu­denti, ktorí úspešne absol­vujú Online klub aj Google Par­tner Aca­demy, budú mať výsle­dok zará­taný ako skúšku. Zápo­čet zís­kajú tí, ktorí skon­čia úspešne Online klub.

Ako súvisí Online klub so star­tupmi? „Našim cie­ľom je pod­po­riť dobré akti­vity a pomôcť roz­ví­ja­jú­cim sa pro­jek­tom pra­co­vať s mla­dými hla­vami, ktoré pod záš­ti­tou skú­se­ných agen­túr môžu posu­núť star­tup ďalej,“ vysvet­ľuje Petra Dzu­rov­či­nová zo SAPIE. Práve star­tup je totiž „labo­ra­tó­riom“, v kto­rom si štu­denti môžu vyskú­šať rôzne veci, expe­ri­men­to­vať, tes­to­vať a hľa­dať nové spô­soby komu­ni­ká­cie. „Môžu tak rásť spolu s fir­mou. Ak ste star­tup a chceli by ste zís­kať 3 mesiace mar­ke­tin­go­vého pora­den­stva zdarma vďaka štu­den­tom, ktorí stá­žujú v agen­tú­rach, je potrebné pri­hlá­siť sa do pon­delka 8.12. do 12:00 pro­stred­níc­tvom tohto for­mu­lára.“

Je prav­dou, že toh­to­ročný Online klub je už roz­be­hnutý, a tak môžete ako štu­denti skú­siť šťas­tie až o rok. No pred­ná­šok sa môžete zúčast­ňo­vať stále. Len je potrebné sle­do­vať Face­book stránku Online klubu, kde náj­dete potrebné regis­tračné for­mu­láre. Online klub je úspešný prog­ram, čo doka­zujú aj pro­jekty, na kto­rých štu­denti pra­co­vali. „Nie­ktoré z pro­jek­tov dodnes fun­gujú, dokonca sú zis­kové,“ uzat­vára Kata­rína Mol­ná­rová. Preto už nevá­hajte a choďte zís­ka­vať prax priamo do terénu.

Pridať komentár (0)