Step­hen Hawking varu­je: Ľud­stvo sa čosko­ro zni­čí úpl­ne samo!

Martin Bohunický / 22. januára 2016 / Business

Step­hen Hawking opäť varu­je ľud­stvo pred blí­žia­cou sa ska­zou.

Pod­ľa jed­né­ho z naj­múd­rej­ších ľudí na sve­te je súčas­ný pokrok vo vede a tech­no­ló­gií pros­tried­kom k tomu, aby bola do 100 rokov pla­né­ta bez nás. Čo je teda to, čo ľud­stvo pošle do záhu­by?

Skús si tip­núť:

A) robo­ti a ume­lá inte­li­gen­cia

B) nuk­le­ár­na voj­na

C) glo­bál­ne otep­ľo­va­nie

D) gene­tic­ky modi­fi­ko­va­né víru­sy našej vlast­nej výro­by

Zlé sprá­vy, správ­na odpo­veď pozos­tá­va z kom­bi­ná­cie všet­kých šty­roch.

'TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES' FILM STILLS - 2003...No Merchandising. Editorial Use Only. No Book Cover Usage  Mandatory Credit: Photo by c.Warner Br/Everett/REX (421101h)  'TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES'  'TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES' FILM STILLS - 2003

O hro­zia­com nebez­pe­čí od ume­lej inte­li­gen­cie varo­val sláv­ny vedec už v roku 2014. Pod­ľa neho čosko­ro dosiah­ne AI takú úro­veň, že bude schop­ná vylep­šo­vať sama seba a to bude tá kri­tic­ká hra­ni­ca, kedy môže AI pre­vziať kon­tro­lu nad sve­tom. Keď som nad tým pre­mýš­ľal, naj­de­si­vej­šie je prá­ve to, že exis­tu­je nie­čo, čo je rov­na­ko inte­li­gent­né, no nemá emó­cie. Napr. zľu­to­va­nie.

Ak si nedo­ká­že­me v najb­liž­ších 100 rokoch vybu­do­vať vo ves­mí­re koló­nie, mali by sme byť veľ­mi opatr­ní,” tvr­dí. Pod­ľa neho je glo­bál­ne otep­ľo­va­nie tak prud­ké, že nie za dlho môže Zem dosiah­nuť takú tep­lo­tu, akú má jej sused — Venu­ša. V kon­krét­nych čís­lach je to 440 — 480 stup­ňov cel­zia. To je samoz­rej­me otáz­ka dlh­šie­ho obdo­bia, no naprí­klad zapla­ve­nie kon­ti­nen­tov je pod­ľa pro­fe­so­ra cel­kom reál­nou hroz­bou.

Rizi­ko nuk­le­ár­nej voj­ny závi­sí od iných vecí, to je potom skôr otáz­ka poli­ti­ky. V kaž­dom prí­pa­de nuk­le­ár­ne zbra­ne exis­tu­jú a ak nie­kto stra­tí trpez­li­vosť, zdra­vý roz­um a uro­bí prvý krok, môže byť otáz­ka vyhy­nu­tia ľud­stva otáz­kou nie­koľ­kých hodín, ba až minút.

Gene­tic­ky modi­fi­ko­va­né víru­sy v súčas­nos­ti ved­ci vyví­ja­jú v labá­koch a sú urče­né mimo iné­ho naprí­klad na lieč­bu rako­vi­ny. Pro­fe­sor však ani z toho­to vývo­ja nemá pocit.

cancer1_2130923b

Všet­ko to znie až prí­liš pesi­mis­tic­ky z “úst” člo­ve­ka, kto­ré­mu kedy­si pred­po­ve­da­li dva roky živo­ta. No Step­hen Hawking tvr­dí, že je opti­mis­ta a verí, že doká­že­me tie­to hroz­by rozo­znať a ochrá­niť sa pred nimi. “Veda a tech­no­ló­gie dra­ma­tic­ky menia svet, musí­me si pre­to dať pozor, aby sme ten­to vývoj nasme­ro­va­li správ­nym sme­rom,” dodal.

pripravenevspolupraci_vedelisteze
Pridať komentár (0)