Step­hen Hawking varuje: Ľud­stvo sa čoskoro zničí úplne samo!

Martin Bohunický / 22. januára 2016 / Business

Step­hen Hawking opäť varuje ľud­stvo pred blí­žia­cou sa ska­zou.

Podľa jed­ného z naj­múd­rej­ších ľudí na svete je súčasný pokrok vo vede a tech­no­ló­gií pros­tried­kom k tomu, aby bola do 100 rokov pla­néta bez nás. Čo je teda to, čo ľud­stvo pošle do záhuby?

Skús si tip­núť:

A) roboti a umelá inte­li­gen­cia

B) nuk­le­árna vojna

C) glo­bálne otep­ľo­va­nie

D) gene­ticky modi­fi­ko­vané vírusy našej vlast­nej výroby

Zlé správy, správna odpo­veď pozos­táva z kom­bi­ná­cie všet­kých šty­roch.

'TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES' FILM STILLS - 2003...No Merchandising. Editorial Use Only. No Book Cover Usage  Mandatory Credit: Photo by c.Warner Br/Everett/REX (421101h)  'TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES'  'TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES' FILM STILLS - 2003

O hro­zia­com nebez­pečí od ume­lej inte­li­gen­cie varo­val slávny vedec už v roku 2014. Podľa neho čoskoro dosiahne AI takú úro­veň, že bude schopná vylep­šo­vať sama seba a to bude tá kri­tická hra­nica, kedy môže AI pre­vziať kon­trolu nad sve­tom. Keď som nad tým pre­mýš­ľal, naj­de­si­vej­šie je práve to, že exis­tuje niečo, čo je rov­nako inte­li­gentné, no nemá emó­cie. Napr. zľu­to­va­nie.

Ak si nedo­ká­žeme v najb­liž­ších 100 rokoch vybu­do­vať vo ves­míre koló­nie, mali by sme byť veľmi opatrní,” tvrdí. Podľa neho je glo­bálne otep­ľo­va­nie tak prudké, že nie za dlho môže Zem dosiah­nuť takú tep­lotu, akú má jej sused — Venuša. V kon­krét­nych čís­lach je to 440 — 480 stup­ňov cel­zia. To je samoz­rejme otázka dlh­šieho obdo­bia, no naprí­klad zapla­ve­nie kon­ti­nen­tov je podľa pro­fe­sora cel­kom reál­nou hroz­bou.

Riziko nuk­le­ár­nej vojny závisí od iných vecí, to je potom skôr otázka poli­tiky. V kaž­dom prí­pade nuk­le­árne zbrane exis­tujú a ak nie­kto stratí trpez­li­vosť, zdravý rozum a urobí prvý krok, môže byť otázka vyhy­nu­tia ľud­stva otáz­kou nie­koľ­kých hodín, ba až minút.

Gene­ticky modi­fi­ko­vané vírusy v súčas­nosti vedci vyví­jajú v labá­koch a sú určené mimo iného naprí­klad na liečbu rako­viny. Pro­fe­sor však ani z tohoto vývoja nemá pocit.

cancer1_2130923b

Všetko to znie až prí­liš pesi­mis­ticky z “úst” člo­veka, kto­rému kedysi pred­po­ve­dali dva roky života. No Step­hen Hawking tvrdí, že je opti­mista a verí, že doká­žeme tieto hrozby rozo­znať a ochrá­niť sa pred nimi. “Veda a tech­no­ló­gie dra­ma­ticky menia svet, musíme si preto dať pozor, aby sme tento vývoj nasme­ro­vali správ­nym sme­rom,” dodal.

pripravenevspolupraci_vedelisteze
Pridať komentár (0)