Steve Jobs pre­stal brať LSD keď vzniklo Apple!”

Robert Hallon: svetapple.sk / 29. januára 2015 / Zaujímavosti

Steve Jobs bol naozaj veľ­kým člo­ve­kom, ktorý sa vo svete vedel pre­sa­diť pre­dov­šet­kým pre svoju tvrdo­hla­vosť a zanie­te­ním pre dizajn pro­duktu. V mla­dosti to však nebol žia­den “šprt” ako by sa mohli mnohí dom­nie­vať. Namiesto toho to bol veľký rebel, ktorý nemal s poží­va­ním drog abso­lútne žia­den prob­lém a naj­čas­tej­šie uží­val LSD. Podľa jeho pria­teľa z Reed Col­lage ho brať pre­stal v čase, keď vzniklo Apple!

CNN Money sa pred­ne­dáv­nom posta­ralo o veľmi zau­jí­mavý roz­ho­vor s Danie­lom Kott­kem, ktorý bol jeden z prvých zamest­nan­cov Apple ale čo je dôle­ži­tej­šie, bol Job­so­vým pria­te­ľom ešte pred tým, než celé Apple vzniklo. Bolo to počas štú­dia na Reed Col­lage, kde sa s Job­som stre­tol a okam­žite si s ním začal roz­umieť pre­tože mal rov­naké záujmy o východné nábo­žen­stvá, medi­tá­ciu, či uží­va­nie LSD!

V tomto roz­ho­vore padla otázka aj na veľmi neprí­jemnú tému, uží­va­nie drog, s kto­rou však Daniel Kottke nemal veľký prob­lém. Spo­me­nul si dokonca aj na chvíľu, kedy po prvý­krát vyskú­šal LSD spolu s Job­som:

Mys­lím, že keď sme popr­vý­krát vyskú­šali LSD, kem­po­vali sme na pláži. Nepa­mä­tám si, či sme vôbec robili oheň, vôbec si nepa­mä­tám na to čo sa dialo po tom, ako sa zotmelo” 

Okrem iného sa v roz­ho­vore zmie­nil aj o tom, kedy vlastne Jobs pre­stal uží­vať túto drogu, keďže v sedem­de­sia­tych rokoch bolo uží­va­nie LSD veľmi popu­lárne. Podľa Kott­keho to bolo nie­kedy počas roku 1976, kedy spolu s Woz­nia­kom zalo­žili Apple. Hlav­ným dôvo­dom bolo, že Woz nikdy neuží­val drogy a Jobs sa začal pris­pô­so­bo­vať. Za veľmi krátky čas sa mu poda­rilo kom­pletne zame­rať na Apple a aby bola jeho spo­loč­nosť úspešná, úplne sa zba­vil návyku na LSD. Kott­keho slová na koniec tejto témy boli “A nepot­re­bo­val na to psy­che­de­liká” .

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)