Ste­ve Jobs pre­stal brať LSD keď vznik­lo App­le!”

Robert Hallon: svetapple.sk / 29. januára 2015 / Zaujímavosti

Ste­ve Jobs bol naozaj veľ­kým člo­ve­kom, kto­rý sa vo sve­te vedel pre­sa­diť pre­dov­šet­kým pre svo­ju tvrdo­hla­vosť a zanie­te­ním pre dizajn pro­duk­tu. V mla­dos­ti to však nebol žia­den “šprt” ako by sa moh­li mno­hí dom­nie­vať. Namies­to toho to bol veľ­ký rebel, kto­rý nemal s poží­va­ním drog abso­lút­ne žia­den prob­lém a naj­čas­tej­šie uží­val LSD. Pod­ľa jeho pria­te­ľa z Reed Col­la­ge ho brať pre­stal v čase, keď vznik­lo App­le!

CNN Money sa pred­ne­dáv­nom posta­ra­lo o veľ­mi zau­jí­ma­vý roz­ho­vor s Danie­lom Kott­kem, kto­rý bol jeden z prvých zamest­nan­cov App­le ale čo je dôle­ži­tej­šie, bol Job­so­vým pria­te­ľom ešte pred tým, než celé App­le vznik­lo. Bolo to počas štú­dia na Reed Col­la­ge, kde sa s Job­som stre­tol a okam­ži­te si s ním začal roz­umieť pre­to­že mal rov­na­ké záuj­my o východ­né nábo­žen­stvá, medi­tá­ciu, či uží­va­nie LSD!

V tom­to roz­ho­vo­re pad­la otáz­ka aj na veľ­mi neprí­jem­nú tému, uží­va­nie drog, s kto­rou však Daniel Kott­ke nemal veľ­ký prob­lém. Spo­me­nul si dokon­ca aj na chví­ľu, kedy po prvý­krát vyskú­šal LSD spo­lu s Job­som:

Mys­lím, že keď sme popr­vý­krát vyskú­ša­li LSD, kem­po­va­li sme na plá­ži. Nepa­mä­tám si, či sme vôbec robi­li oheň, vôbec si nepa­mä­tám na to čo sa dia­lo po tom, ako sa zotme­lo” 

Okrem iné­ho sa v roz­ho­vo­re zmie­nil aj o tom, kedy vlast­ne Jobs pre­stal uží­vať túto dro­gu, keď­že v sedem­de­sia­tych rokoch bolo uží­va­nie LSD veľ­mi popu­lár­ne. Pod­ľa Kott­ke­ho to bolo nie­ke­dy počas roku 1976, kedy spo­lu s Woz­nia­kom zalo­ži­li App­le. Hlav­ným dôvo­dom bolo, že Woz nikdy neuží­val dro­gy a Jobs sa začal pris­pô­so­bo­vať. Za veľ­mi krát­ky čas sa mu poda­ri­lo kom­plet­ne zame­rať na App­le a aby bola jeho spo­loč­nosť úspeš­ná, úpl­ne sa zba­vil návy­ku na LSD. Kott­ke­ho slo­vá na koniec tej­to témy boli “A nepot­re­bo­val na to psy­che­de­li­ká” .

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)