Stiahni.si: Nový web kon­ku­ruje nie­len cenou

Michal Tomek / 6. marec 2014 / Tools a produktivita

Weby na archi­vá­ciu a zdie­ľa­nie súbo­rov sú už bež­nou pra­xou inter­netu. Uloz.to, Megaup­load, ulo­zisko a ďal­šie všetci dobre poznáme. Na čo je teda dobrý ďalší z nich v podobe stiahni.si?

Tomáš Líška, deve­lo­per z Web­sup­portu, sa roz­ho­dol pri­viesť k životu „mrte dobrý file-hos­ting“ s náz­vom stiahni.si. Chcel pra­co­vať na vlast­nom pro­jekte, ktorý by slú­žil širo­kej sku­pine ľudí. No „adult web som nech­cel“, ako s úsme­vom hovorí.

Naprog­ra­mo­val teda prvú beta ver­ziu webu na zdie­ľa­nie dát. Ten mal hroznú gra­fiku. Napriek tomu si zís­kal náv­štev­ní­kov, aj tých pla­tia­cich. Vizu­álny dojem zo stránky teda musel zlep­šiť. Oslo­vil býva­lého kolegu, gra­fika. Dnes tím stiahni.si pred­sta­vujú títo dvaja — Tomáš Líška a Erik Furs­ten­zel­ler. Okrem tohto základ­ného tímu stáli pri zrode ďalší dvaja významní ľudia — Michal Tru­ban, ktorý pomo­hol zľa­vou na ser­ver, a Ivan Kop­čík ako men­tor.

Na webe sa dajú sťa­ho­vať a zdie­lať všetky možné súbory. Od tex­to­vých doku­men­tov cez obrázky až po hudbu. Momen­tálne sa tam nachá­dza cez 500 000 súbo­rov. Cha­lani web opti­ma­li­zo­vali okrem smart­fó­nov aj pre tab­lety a fun­guje v šies­tich jazy­ko­vých mutá­ciách.

Aká je rých­losť sťa­ho­va­nia? Slušný 1Gbps, ktorý vedia kedy­koľ­vek navý­šiť. Táto neob­me­dzená rých­losť však platí len pre pré­mi­ových uží­va­te­ľov. Tí si za účet zapla­tia od 1,59 eura až po 29 eur. Samoz­rejme, pri­hlá­siť sa môžete aj bez pla­te­nia. Zo začiatku Tomáš pla­til pro­jekt z vlast­ných zdro­jov, teraz si web zarába na seba sám práve vďaka plat­bám od uží­va­te­ľov. Všetko, čo z neho zís­kajú, vra­cajú späť v podobe vylep­šení.

A čo tá kon­ku­ren­cia?

Tomáš si plne uve­do­mo­val, že v tejto oblasti exis­tuje mnoho podob­ných webov. Chce sa však líšiť vo vzťahu k pou­ží­va­te­ľov, byť čo naj­viac user-friendly. Keďže sú ešte len v začiat­koch, majú väč­šie mož­nosti pro­jekt šká­lo­vať a upra­vo­vať. Tak naprí­klad každý týž­deň pra­cujú na novin­kách na základe feed­backu od pou­ží­va­te­ľov. Okrem toho sa odli­šujú výrazne cenami a mož­nos­ťami využi­tia. V súčas­nosti pra­cujú na apli­ká­cii pre Win­dows. Beta ver­zia by mala byť vonku už za pár týž­dňov.

Skú­se­nosť hovorí, že čím viac kon­ku­ren­cie, tým lep­šie pre zákaz­níka. Hádam sa to pre­javí aj v prí­pade webov na zdie­ľa­nie súbo­rov v podobe niž­ších cien a lep­ších slu­žieb. Som zve­davý. 

Pridať komentár (0)