Sto­lička”, ktorá sa postará o vaše zdra­vie

Lukáš Gašparík jr. / 26. jún 2015 / Tools a produktivita

Celo­denné sede­nie za sto­lom v práci dokáže nášmu zdra­viu naro­biť poriadne prob­lémy. Vyhnite sa tomu s novou “sto­lič­kou” Lean­Chair, na kto­rej vlastne sto­jíte.

Je pravda, že exis­tujú vše­možné pra­vidlá, podľa kto­rých sa dá sedieť za sto­lom pri práci s PC aj zdravo, avšak stále to nie je dosta­točné. Tento prob­lém sa snaží Lean­Chair. Ide o zvislú “sto­ličku” alebo skôr ope­radlo. :) Je vedecky doká­zané, že v stoji sa cíti naše telo pri­ro­dze­nej­šie, ako keď sedíme. Pri práci na Lean­Chair budete teda pra­co­vať v stoji, opretí o pohodlné ope­radlo v sklone 30 stup­ňov.
Nový spô­sob “sede­nia”, sto­lička Lean­Chair bude záu­jem­com k dis­po­zí­cii už v blíz­kom čase. Momen­tálne ju môžete nájsť na Kicks­tar­teri, kde sa už dávno môže pochvá­liť spl­ne­ným cie­ľom, ktorý bol 25 000 dolá­rov. Do konca kam­pane im zostáva ešte 16 dní a už teraz sa im na konte nahro­ma­dilo tak­mer 76 000 dolá­rov. Cel­kom úspešná kam­paň, nie? :)

Za celým nápa­dom stojí Wayne Yea­ger, soft­vé­rový vývo­jár, ktorý pre­zra­dil: “Ako vývo­jár som trá­vil dlhé hodiny v sede pri práci s počí­ta­čom a veľmi ma to ničilo. Preto som sa roz­ho­dol pre Lean­Chair. Moja sto­lička vám umožní pra­co­vať dlhé hodiny a pri­tom sa cítiť stále pohodlne a odpo­či­nutí.”

Wayne Yea­ger ďalej vysvet­ľuje, že aj lekári mu potvr­dili jeho tvr­de­nia. Celo­denné sede­nie na sto­ličke nie je vôbec pros­pešné pre naše telo a najmä pre našu chrb­ticu a nohy. Lean­Chair je skvelá v tom, že pri nák­lone 30% zostáva na vašich nohách iba asi 75% vašej teles­nej hmot­nosti. Zvyš­kom ste opretí do Lean­Chair. Tento fakt spô­so­buje to, že odľah­ču­jete svoje chr­bát a nohy, čo má veľmi pozi­tívny vplyv na vaše zdra­vie.

Lean­Chair je vo vývoji už 2 roky a momen­tálne je vo svo­jej finál­nej fáze, po kto­rej bude pri­pra­vená na pre­daj. Wayne Yea­ger pri­sľú­bil, že na pro­dukte bude stále pra­co­vať a vyko­ná­vať úpravy, tak aby zlep­šo­val jeho kva­litu, pohodl­nosť, bez­peč­nosť a sta­bi­litu.

zdroj: jewishbusinessnews.com

Pridať komentár (0)