Strá­caš pria­te­ľov? Táto appka ťa upo­zorní na kaž­dého odpad­líka

Rišo Néveri / 6. júla 2015 / Tools a produktivita

Určite sa ti to už stalo. Chceš nie­komu napí­sať a zrazu tam nie je. Náj­deš ho, ale nie medzi pria­teľmi. Čo sa stalo? To prečo? Na tento prob­lém jed­no­du­ché exis­tuje rie­še­nie, ktoré budeš milo­vať.

Na iPhone pri­chá­dza appka, ktorá ti oznámi, keď si ťa “kamoši” vymažú z pria­te­ľov. S veľmi jas­ným náz­vom “Who Dele­ted Me on Face­book” sa dostáva do pozor­nosti mno­hých pou­ží­va­te­ľov, ale aj médií. Apli­ká­cia sle­duje tvoj zoznam pria­te­ľov. V momente, keď v ňom nastane zmena, apli­ká­cia ťa infor­muje. Či si ťa vyma­zala bývalka, “kama­rátka” z gym­pla, či bývalý kolega, budeš to vedieť. Appka dokonca roz­líši, či si ťa nie­kto vyma­zal alebo face­book úplne opus­til.

Pre pou­ží­va­te­ľov Twit­teru exis­tuje appka fun­gu­júca na rov­na­kom prin­cípe, ktorá sa nazýva “Who Unfol­lo­wed Me”. Nová apli­ká­cia ti prav­daže minu­losť neprez­radí, bude ti však ozna­mo­vať zmeny od momentu, keď si ju nain­šta­lu­ješ. Okrem spo­mí­na­ných fun­kcií budeš vidieť, koho si si v minu­losti zablo­ko­val, kto sú tvoji naj­novší pria­te­lia a posledný moment kedy sa tvoji pria­te­lia pri­hlá­sili.

Appku si stiah­neš v nasle­du­jú­com odkaze a momen­tálne je dostupná pre iPhony a webové pre­hlia­dače.

Pre tých, čo by sa zau­jí­mali o ďaľ­šie uži­točné roz­ší­re­nia pre face­book, odpo­rú­čame naprí­klad Face­book Adb­lock. Umožní ti odstrá­niť isté časti face­bo­oku, ako napr. reklamy z boč­ných strán, z news feedu, skryť odpo­rú­čané stránky alebo iné sek­cie, ktoré sú ti nepot­rebné. Pre pokro­čilé úpravy môžeš vyskú­šať roz­ší­re­nie Social Fixer for Face­book. Zme­níš si s ním pora­die v akom sa ti zobra­zujú novinky a mnoho iného. Čias­točne je s ním možné upra­viť aj tému. Je však dôle­žité spo­me­núť, že tieto roz­ší­re­nia nemu­sia vždy fun­go­vať. Face­book sa proti nim snaží brá­niť a blo­ko­vať ich.

Zdroj: deleted.io

Pridať komentár (0)