Strá­caš pria­te­ľov? Táto app­ka ťa upo­zor­ní na kaž­dé­ho odpad­lí­ka

Rišo Néveri / 6. júla 2015 / Lifehacking

Urči­te sa ti to už sta­lo. Chceš nie­ko­mu napí­sať a zra­zu tam nie je. Náj­deš ho, ale nie medzi pria­teľ­mi. Čo sa sta­lo? To pre­čo? Na ten­to prob­lém jed­no­du­ché exis­tu­je rie­še­nie, kto­ré budeš milo­vať.

Na iPho­ne pri­chá­dza app­ka, kto­rá ti ozná­mi, keď si ťa “kamo­ši” vyma­žú z pria­te­ľov. S veľ­mi jas­ným náz­vom “Who Dele­ted Me on Face­bo­ok” sa dostá­va do pozor­nos­ti mno­hých pou­ží­va­te­ľov, ale aj médií. Apli­ká­cia sle­du­je tvoj zoznam pria­te­ľov. V momen­te, keď v ňom nasta­ne zme­na, apli­ká­cia ťa infor­mu­je. Či si ťa vyma­za­la býval­ka, “kama­rát­ka” z gym­pla, či býva­lý kole­ga, budeš to vedieť. App­ka dokon­ca roz­lí­ši, či si ťa nie­kto vyma­zal ale­bo face­bo­ok úpl­ne opus­til.

Pre pou­ží­va­te­ľov Twit­te­ru exis­tu­je app­ka fun­gu­jú­ca na rov­na­kom prin­cí­pe, kto­rá sa nazý­va “Who Unfol­lo­wed Me”. Nová apli­ká­cia ti prav­da­že minu­losť neprez­ra­dí, bude ti však ozna­mo­vať zme­ny od momen­tu, keď si ju nain­šta­lu­ješ. Okrem spo­mí­na­ných fun­kcií budeš vidieť, koho si si v minu­los­ti zablo­ko­val, kto sú tvo­ji naj­nov­ší pria­te­lia a posled­ný moment kedy sa tvo­ji pria­te­lia pri­hlá­si­li.

App­ku si stiah­neš v nasle­du­jú­com odka­ze a momen­tál­ne je dostup­ná pre iPho­ny a webo­vé pre­hlia­da­če.

Pre tých, čo by sa zau­jí­ma­li o ďaľ­šie uži­toč­né roz­ší­re­nia pre face­bo­ok, odpo­rú­ča­me naprí­klad Face­bo­ok Adb­lock. Umož­ní ti odstrá­niť isté čas­ti face­bo­oku, ako napr. rekla­my z boč­ných strán, z news fee­du, skryť odpo­rú­ča­né strán­ky ale­bo iné sek­cie, kto­ré sú ti nepot­reb­né. Pre pokro­či­lé úpra­vy môžeš vyskú­šať roz­ší­re­nie Social Fixer for Face­bo­ok. Zme­níš si s ním pora­die v akom sa ti zobra­zu­jú novin­ky a mno­ho iné­ho. Čias­toč­ne je s ním mož­né upra­viť aj tému. Je však dôle­ži­té spo­me­núť, že tie­to roz­ší­re­nia nemu­sia vždy fun­go­vať. Face­bo­ok sa pro­ti nim sna­ží brá­niť a blo­ko­vať ich.

Zdroj: deleted.io

Pridať komentár (0)