Stra­til sa vám Android? Teraz ho náj­dete cez Google

Tomáš Kahn / 16. apríl 2015 / Business

Aj napriek všet­kému ostat­nému biz­nisu je stále hla­vým zame­ra­ním spo­loč­nosti Google vyhľa­dá­va­nie. Takže fakt, že odte­raz môžete vo vyhľa­dá­vači Google nájsť už aj váš stra­tený Android smartp­hone, je pote­šu­júci.

Väč­šina z nás to pozná, stra­títe alebo zabud­nete nie­kde svoj smartp­hone a čo teraz? Apple má pri svo­jich zaria­de­niach tento prob­lém už dávno vyrie­šený pomo­cou apli­ká­cie Find my iPhone. Teraz pri­chá­dza s nie­čim podob­ným aj Google. Na to, aby ste mohli aj vy využiť túto fun­kciu musíte mať vo vašom smartp­hone nain­šta­lo­vanú naj­nov­šiu ver­ziu Andro­idu. Potom, ako vyko­náte aktu­ali­zá­ciu, už stačí iba pou­žiť fun­kciu Find my Phone a “vualá”, Google nájde váš smartp­hone. Google dopo­siaľ neob­jas­nil túto fun­kciu, avšak pred­po­kla­dáme, že k tomu, aby vám táto mož­nosť fun­go­vala, musíte byť pri­hlá­sený pod svo­jim Google kon­tom. Tu je krátka ukážka, ako by to malo celé vyze­rať:

Môžete si vybrať z dvoch mož­ností. V prí­pade, že váš smartp­hone je vo vašej blíz­kosti, tak môžete na diaľku spus­tiť vyzvá­ňa­nie a prí­pade, že ho neviete nájsť, tak Google vám ukáže na mape jeho presnú polohu. Ak vám znie táto fun­kcia pove­dome, áno. Google spus­til svoj Android Device Mana­ger už v roku 2013, avšak až teraz ho spúšťa z beta ver­zie do ostrej ver­zie. A navyše k jeho spus­te­niu už nebude musieť mať nain­šta­lo­vanú apli­ká­ciu, ale dostane sa do neho už priamo z webu. Pokiaľ z aké­ho­koľ­vek dôvodu nebude možné vaše zaria­de­nie nájsť, tak pomo­cou Android Device Mana­ger ho bude možné kom­pletne vyma­zať. Minulý týž­deň pri­nie­sol Google infor­má­ciu, že pomo­cou ich Android Device Mana­gera už pomohli viac ako 30 mili­ó­nom ľudom a zachrá­nili im tak ich Android zaria­de­nia. Čo ale stále nie je až tak veľké množ­stvo, keďže Android má po celom svete viac ako 1 miliardu pou­ží­va­te­ľov.

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)