Stre­et foody Buch­tá­reň a Regal Roof­top otvo­ri­li sezó­nu vo veľ­ko­le­pom štý­le

Marianna Mikešová / 9. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Linda Prebreza

Čo je lep­šie ako “pou­lič­né” dob­ro­ty v podo­be horú­cej plne­nej buch­ty ale­bo deli­kát­ne­ho domá­ce­ho bur­ge­ru? Asi už len dať si obo­je. Prá­ve to si moh­li užiť všet­ci hla­do­ši v sobo­tu na otvo­re­ní Roof­to­pu a pokrs­te­ní kamen­nej pre­vádz­ky Buch­tár­ne. My sme neodo­la­li!

Dva obľú­be­né bra­ti­slav­ské gas­tro pod­ni­ky sa roz­hod­li spo­jiť sily a odštar­to­vať slneč­nú sezó­nu ruka v ruke. Síd­lia v jed­nej budo­ve a napriek tomu, že Buch­tá­reň je na prí­ze­mí, svo­ju pare­nú dob­ro­tu si môžeš pokoj­ne zjesť aj na tera­se Roof­to­pu, kto­rú Regal Bur­ger po dlh­šej pre­stáv­ke a rekon­štruk­cii opäť otvo­ril.

Foto: Lin­da Pre­bre­za

Foto: Lin­da Pre­bre­za

Ani menej slneč­né poča­sie ľudí neod­ra­di­lo vychut­nať si skve­lé jed­lo v kom­bi­ná­cii s bra­ti­slav­ským výhľa­dom a živou hud­bou. Osud tiež zaria­dil, že Regal vče­ra roz­dá­val kom­plet všet­ko zadar­mo — tera­sou lie­ta­li bur­gre, hra­nol­ky aj pivo a vese­lý Regal tím ti nedo­vo­lil odmiet­nuť. Dote­raz si nie sme istí, či za tým bola sku­toč­ne poka­ze­ná kasa, ale­bo len chuť pote­šiť čo naj­viac hla­do­šov. :)

Foto: Lin­da Pre­bre­za

Keď­že Regal v Bra­ti­sla­ve nie je žiad­nym nová­či­kom a jeho kva­li­ta je zaru­če­ná, sústre­di­li sme sa viac na Buch­tá­reň.

Z uli­ce do pre­vádz­ky

Len málo­kto­ré­mu stre­et foodu sa poda­rí taký bles­ko­vý úspech. Len čo Buch­tá­reň v sep­tem­bri minu­lé­ho roku vyšla so svo­jím pou­lič­ným stán­kom na svet­lo sve­ta, ľudia sa ich tra­dič­ných pare­ných buchiet neve­dia naba­žiť. Sto­jí za tým samoz­rej­me šikov­nosť celé­ho tímu, ale aj nos­tal­gia det­ských čias, kto­rá sa kaž­dé­mu pri prvom súste vyba­ví.

Foto: facebook.com/Buchtáreň

Buch­to­ši”, ako sa tím Buch­tár­ne vtip­ne nazý­va, chce­li na akcii dostať do pove­do­mia svo­ju novú pre­vádz­ku, kto­rú ofi­ciál­ne otvá­ra­jú v pon­de­lok 10. 4. o 10:04. Mali naozaj čo robiť, aby uspo­ko­ji­li všet­kých hlad­ných zákaz­ní­kov. Na ochut­náv­ku zdar­ma ich priš­lo toľ­ko, že posled­né nutel­lo­vé buch­ty sa roz­da­li na tera­se Roof­to­pu už oko­lo devia­tej.

Foto: Lin­da Pre­bre­za

V ponu­ke majú 8 dru­hov domá­cich pare­ných buchiet, kto­ré obmie­ňa­jú pod­ľa nála­dy, a nie­koľ­ko dru­hov posý­pok. “Vždy budú tri-šty­ri slad­ké a jed­na sla­ná. Teraz robí­me s mle­tým mäsom a sla­nin­kou a cibuľ­kou navrchu, raz sme skú­ša­li aj bryn­dzo­vú a mala obrov­ský úspech,” teší sa spo­lu­ma­ji­teľ Buch­tár­ne Tomáš. Medzi najob­ľú­be­nej­šie pat­rí buch­ta s vanil­ko­vým kré­mom, no skve­lo odštar­to­va­la aj nová mäso­vá prí­chuť.

Foto: Lin­da Pre­bre­za

Postup­ne chcú pri­dá­vať ďal­šie novin­ky. Pri­bud­nú aj posýp­ky, ako strú­ha­ný tva­roh, strú­ha­ný per­ník či hruš­ko­vá pra­cha­ran­da — tra­dič­ný recept z mle­té­ho suše­né­ho ovo­cia, kto­ré chce Tomáš pri­niesť z Čes­ka. Vďa­ka kamen­nej pre­vádz­ke tak majú koneč­ne pries­tor pre expe­ri­men­ty a tiež nepretr­ži­té uspo­ko­jo­va­nie zákaz­ní­kov.

Foto: Lin­da Pre­bre­za

Od začiat­ku som mal v hla­ve, že chcem kamen­nú pre­vádz­ku, no pôvod­ne to malo byť až kon­com roka. Kaž­dý deň mi však vola­lo asi 10 ľudí, kto­rí si chce­li dať buch­tu aj mimo akcie,” pove­dal Tomáš. Pre veľ­ký dopyt dokon­ca zača­li pre­dá­vať aj bale­né buch­ty či kned­le na doma. Vďa­ka náho­de a skve­lej ponu­ke od Rega­lu majú pria­mo v cen­tre ide­ál­nu pre­vádz­ku s kuchyn­kou aj chill-out zónou. Pries­tor vtip­ne vyzdo­bi­li slo­gan­mi ako “Tu sedí buch­ta” či “Vykys­ni sa tu”. :)

Foto: Lin­da Pre­bre­za

Aby bola ponu­ka plno­hod­not­ná, čosko­ro si tu budeš môcť dať raňaj­ko­vé aj obe­do­vé menu. “Na raňaj­ky bude bábov­ka, peče­ná buch­ta či kned­ľa vo vaj­ci a na obed chce­me k buch­tám robiť domá­ce poliev­ky,” pre­zra­dil Tomáš. Zákaz­ní­kom chcú ponú­kať aj kávu, pre­to doha­du­jú spo­je­nie s úspeš­nou pou­lič­nou kaviar­ňou. Pri­bud­nú aj čaje Wilf­red či čerstvé fres­he.

Foto: Lin­da Pre­bre­za

Keď­že Buch­tá­reň zača­la ako pou­lič­ný stá­nok, chce si svo­ju iden­ti­tu zacho­vať. Naďa­lej bude pre­dá­vať na trhoch a fes­ti­va­loch, kde sú ich buch­ty prí­jem­ným rýdzo slo­ven­ským spes­tre­ním ponu­ky jedál. Budú­ci rok by sa chce­li pre­ra­ziť aj do Čiech.

Dostal si chuť? Buch­ty aj bur­gre hľa­daj na Hur­ba­no­vom námes­tí 6.

Pridať komentár (0)