Štu­dent vymys­lel zbraň budúc­nosti

Martin Kráľ / 26. septembra 2014 / Tech a inovácie

Iba 17 ročný štu­dent Kai Klo­ep­fer vymys­lel, ako zabrá­niť zne­uží­va­niu zbraní. Asi sa nechal inšpi­ro­vať tren­dom z mobil­ných tele­fó­nov. Jed­no­du­cho pri­dal do zbrane bio­met­rický sen­zor na jej zablo­ko­va­nie.

Kai iba nedávno vyhral Smart Tech for Fire­arms Chal­lenge a zís­kal 50k na vytvo­re­nie pro­to­typu zbrane. Celý sys­tém bude fun­go­vať na prin­cípe vytvo­re­nia jedi­neč­ného ID vlast­níka zbrane — jeho odtla­čok prsta. Zbraň sa následne odblo­kuje len pre toho, na koho je zbraň nasta­vená. Mladý mys­li­vec sa pri­znal, že sa zau­jíma o “infor­ma­tion secu­rity”.

Preto všetky údaje nahrané na zbraň, majú byť dosť ťažko hack­nu­teľné a ukla­dajú sa priamo na zbraň — toto vzbu­dilo pozor­nosť hlavne v armád­nych kru­hoch.

Potre­bo­val som nejaký nápad na škol­ský pro­jekt a ako som zaspá­val, tak som si spo­me­nul na streľbu jed­ného šia­lenca na škole v neďa­le­kom mes­tečku Aurora”. Hneď na druhý deň sa Kai pus­til do roboty a spra­vil si rešerš. Prvými angel inves­tormi boli kla­sicky rodi­čia, ktorý sa bachli po vačku a inves­to­vali do nápadu svojho syna 3.000$. Oči­vidne sa inves­tí­cia opla­tila a dnes sa o nápad ich rato­lesti zau­jíma celý svet. Pro­to­typ je kom­pletne z plastu, aj keď nie je ešte na 100% ready na pou­ží­va­nie, má už za sebou prvé úspešné tes­to­va­nia.

Na tvorbu náh­rad­ných die­lov využíva, ako inak, 3D tla­čia­reň, ktorá para­doxne stála viac ako samos­tatný pro­to­typ :). 

Zdroj: techcrunch.com, wikipedia.com, tedxmilehigh.com

Pridať komentár (0)