Štu­dent vymys­lel zbraň budúc­nos­ti

Martin Kráľ / 26. septembra 2014 / Tech a inovácie

Iba 17 roč­ný štu­dent Kai Klo­ep­fer vymys­lel, ako zabrá­niť zne­uží­va­niu zbra­ní. Asi sa nechal inšpi­ro­vať tren­dom z mobil­ných tele­fó­nov. Jed­no­du­cho pri­dal do zbra­ne bio­met­ric­ký sen­zor na jej zablo­ko­va­nie.

Kai iba nedáv­no vyhral Smart Tech for Fire­arms Chal­len­ge a zís­kal 50k na vytvo­re­nie pro­to­ty­pu zbra­ne. Celý sys­tém bude fun­go­vať na prin­cí­pe vytvo­re­nia jedi­neč­né­ho ID vlast­ní­ka zbra­ne — jeho odtla­čok prs­ta. Zbraň sa násled­ne odblo­ku­je len pre toho, na koho je zbraň nasta­ve­ná. Mla­dý mys­li­vec sa pri­znal, že sa zau­jí­ma o “infor­ma­ti­on secu­ri­ty”.

Pre­to všet­ky úda­je nahra­né na zbraň, majú byť dosť ťaž­ko hack­nu­teľ­né a ukla­da­jú sa pria­mo na zbraň — toto vzbu­di­lo pozor­nosť hlav­ne v armád­nych kru­hoch.

Potre­bo­val som neja­ký nápad na škol­ský pro­jekt a ako som zaspá­val, tak som si spo­me­nul na streľ­bu jed­né­ho šia­len­ca na ško­le v neďa­le­kom mes­teč­ku Auro­ra”. Hneď na dru­hý deň sa Kai pus­til do robo­ty a spra­vil si rešerš. Prvý­mi angel inves­tor­mi boli kla­sic­ky rodi­čia, kto­rý sa bach­li po vač­ku a inves­to­va­li do nápa­du svoj­ho syna 3.000$. Oči­vid­ne sa inves­tí­cia opla­ti­la a dnes sa o nápad ich rato­les­ti zau­jí­ma celý svet. Pro­to­typ je kom­plet­ne z plas­tu, aj keď nie je ešte na 100% rea­dy na pou­ží­va­nie, má už za sebou prvé úspeš­né tes­to­va­nia.

Na tvor­bu náh­rad­ných die­lov využí­va, ako inak, 3D tla­čia­reň, kto­rá para­dox­ne stá­la viac ako samos­tat­ný pro­to­typ :). 

Zdroj: techcrunch.com, wikipedia.com, tedxmilehigh.com

Pridať komentár (0)