Štu­den­ti spra­vi­li z budo­vy disp­lej s uhlop­rieč­kou 43 met­rov

Michal Ondro / 9. apríla 2016 / Zaujímavosti

Tímu štu­den­tov z nemec­kej uni­ver­zi­ty v Kie­li sa asi zda­jú naj­nov­šie smart­fó­ny stá­le malé, pre­to sa roz­hod­li pre­me­niť budo­vu svo­jej ško­ly na jeden mon­štróz­ny. S nie­čím podob­ným si sa už mož­no stre­tol, no pro­jekt Light­hou­se (maják) bol o dosť nároč­nej­ší a má výraz­ne vyš­šie roz­lí­še­nie ako jeho pred­chod­co­via.

Tech­no­ló­gia, kto­rú pri jeho rea­li­zá­cii pou­ži­li, bola po prvý krát spo­jaz­dne­ná kon­com minu­lé­ho roka a reál­ne zača­la fun­go­vať v prie­be­hu minu­lé­ho mesia­ca.

Aj v tom­to pro­jek­te pou­ži­li štu­den­ti prog­ra­mo­va­teľ­né LED svet­lá, kto­ré umiest­ni­li do kaž­dé­ho z okien na jed­nej stra­ne budo­vy. Ich samot­né inšta­lo­va­nie trva­lo pomer­ne dlho, celý pro­jekt si vyžia­dal pri­bliž­ne 5-tisíc hodín prá­ce.

14 poscho­dí, 28 okien na kaž­dom jed­nom z nich. To máme doko­py 392 okien, kto­ré muse­li štu­den­ti obe­hať a do kaž­dé­ho nain­šta­lo­vať cca 70 cm dlhý hli­ní­ko­vý pás a 144 LED sve­tiel. Všet­ko toto navrh­li samot­ní štu­den­ti. Pro­jekt Light­hou­se teda pozos­tá­va z neuve­ri­teľ­né­ho počtu 56 448 LED sve­tiel.

budova

foto: pbs.twing.com

Ako sa také množ­stvo sve­tiel vlast­ne ovlá­da? Na ten­to účel boli zostro­je­né špe­ciál­ne ovlá­da­če, kto­ré sú pria­mo napo­je­né na sieť. Všet­ky sú však cen­trál­ne ria­de­né, aby bolo mož­né zobra­ziť žela­ný výsle­dok.

Špe­ciál­ne navr­hnu­tý soft­vér umož­nil okrem zobra­zo­va­nia ani­má­cií, tex­tov a obráz­kov aj hra­nie hier ako Tet­ris ale­bo Bre­a­kout.

Na tom­to videu si môžeš pozrieť ako celá táto sran­da vyze­ra­la v pra­xi.


Do pro­jek­tu bolo potreb­né vra­ziť až 30-tisíc eur, čo zacva­ka­li spon­zo­ri a uni­ver­zi­ta.

Ak ťa zau­jí­ma­jú bliž­šie tech­nic­ké detai­ly, budem ťa musieť skla­mať. Tie totiž­to tvor­co­via nezve­rej­ni­li, no uni­ver­zi­ta sa s nami pode­li­la aspoň o spot­re­bu LED sve­tiel pri ich maxi­mál­nom jase. Jed­no LED svet­lo má spot­re­bu 0,25 Wat­tu, čo zna­me­ná, že jed­no okno zože­rie 36 Wat­tov a celá budo­va 14,1 kW. Keď vez­me­me do úva­hy miest­ne ceny elek­tric­kej ener­gie a vyš­šie spo­mí­na­né úda­je o spot­re­be, tak zis­tí­me, že hodi­no­vá pre­vádz­ka tej­to show stá­la cca 2,8 eur. To je však pri maxi­mál­nom jase a pou­ži­tí všet­kých sve­tiel naraz. Reál­na cena je pre­to ešte niž­šia.

Zdroj: uni-kiel.de, zdroj titul­nej foto­gra­fie: n-tv.de

Pridať komentár (0)