Štu­denti spra­vili z budovy disp­lej s uhlop­rieč­kou 43 met­rov

Michal Ondro / 9. apríla 2016 / Zaujímavosti

Tímu štu­den­tov z nemec­kej uni­ver­zity v Kieli sa asi zdajú naj­nov­šie smart­fóny stále malé, preto sa roz­hodli pre­me­niť budovu svo­jej školy na jeden mon­štrózny. S nie­čím podob­ným si sa už možno stre­tol, no pro­jekt Light­house (maják) bol o dosť nároč­nejší a má výrazne vyš­šie roz­lí­še­nie ako jeho pred­chod­co­via.

Tech­no­ló­gia, ktorú pri jeho rea­li­zá­cii pou­žili, bola po prvý krát spo­jaz­dnená kon­com minu­lého roka a reálne začala fun­go­vať v prie­behu minu­lého mesiaca.

Aj v tomto pro­jekte pou­žili štu­denti prog­ra­mo­va­teľné LED svetlá, ktoré umiest­nili do kaž­dého z okien na jed­nej strane budovy. Ich samotné inšta­lo­va­nie trvalo pomerne dlho, celý pro­jekt si vyžia­dal pri­bližne 5-tisíc hodín práce.

14 poschodí, 28 okien na kaž­dom jed­nom z nich. To máme dokopy 392 okien, ktoré museli štu­denti obe­hať a do kaž­dého nain­šta­lo­vať cca 70 cm dlhý hli­ní­kový pás a 144 LED sve­tiel. Všetko toto navrhli samotní štu­denti. Pro­jekt Light­house teda pozos­táva z neuve­ri­teľ­ného počtu 56 448 LED sve­tiel.

budova

foto: pbs.twing.com

Ako sa také množ­stvo sve­tiel vlastne ovláda? Na tento účel boli zostro­jené špe­ciálne ovlá­dače, ktoré sú priamo napo­jené na sieť. Všetky sú však cen­trálne ria­dené, aby bolo možné zobra­ziť želaný výsle­dok.

Špe­ciálne navr­hnutý soft­vér umož­nil okrem zobra­zo­va­nia ani­má­cií, tex­tov a obráz­kov aj hra­nie hier ako Tet­ris alebo Bre­a­kout.

Na tomto videu si môžeš pozrieť ako celá táto sranda vyze­rala v praxi.


Do pro­jektu bolo potrebné vra­ziť až 30-tisíc eur, čo zacva­kali spon­zori a uni­ver­zita.

Ak ťa zau­jí­majú bliž­šie tech­nické detaily, budem ťa musieť skla­mať. Tie totižto tvor­co­via nezve­rej­nili, no uni­ver­zita sa s nami pode­lila aspoň o spot­rebu LED sve­tiel pri ich maxi­mál­nom jase. Jedno LED svetlo má spot­rebu 0,25 Wattu, čo zna­mená, že jedno okno zože­rie 36 Wat­tov a celá budova 14,1 kW. Keď vez­meme do úvahy miestne ceny elek­tric­kej ener­gie a vyš­šie spo­mí­nané údaje o spot­rebe, tak zis­tíme, že hodi­nová pre­vádzka tejto show stála cca 2,8 eur. To je však pri maxi­mál­nom jase a pou­žití všet­kých sve­tiel naraz. Reálna cena je preto ešte niž­šia.

Zdroj: uni-kiel.de, zdroj titul­nej foto­gra­fie: n-tv.de

Pridať komentár (0)