Štú­dium v zahra­ničí? Pre GradT­rain nič jed­no­duch­šie

Michal Tomek / 14. apríl 2014 / Tools a produktivita

Ak ste ces­to­vali nie­kam do zahra­ni­čia za štú­diom, určite ste zažili všetky tie stresy pri vyba­vo­vaní pri­hlášky, hľa­daní správ­nej školy, pri prvých kon­tak­toch a začiat­koch v cudzej kra­jine. Aj keď to stojí za to, tie pocity nie sú určite prí­jemné. „Čo tak si tento pro­ces uľah­čiť,“ znela prav­de­po­dobne myš­lienka v momente zrodu GradT­rain.

Pri príp­rave na štú­dium v zahra­ničí nie je nič lep­šie ako sa skon­takt s člo­ve­kom, ktorý to už zažil. Dote­raz si pamä­tám kama­ráta, keď išiel na štu­dijný pobyt do Nemecka. Neznáma kra­jina, neznámi ľudia, neznáme pro­stre­die a nikto s ním. Po návrate sa na neho zrazu začali obra­cať ostatní, ktorí sa chys­tali na podobný výlet. Bol opo­rou aj skve­lým zdro­jom infor­má­cií.

Takíto ľudia určite exis­tujú aj vo vašom okolí. Zakla­da­te­lia GradT­rain si pove­dali, že to je málo a je nutné pod­po­riť štu­den­tov celo­sve­tovo a komu­nitu pre­po­jiť. Tak sa do toho pus­tili. „Verím, že rie­še­ním mno­hých glo­bál­nych výziev je pod­pora ambi­ci­óz­nych a inte­li­gent­ných ľudí, aby mohli štu­do­vať po celom svete,“ pove­dal Jacob Bacon, spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO GradT­rain.

Per­spek­tívny štu­dent si vytvorí na GradT­rain plat­forme svoj pro­fil. Na základe tohto pro­filu sa vypo­číta prav­de­po­dob­nosť pri­ja­tie štu­denta na tú-ktorú školu. Potom sa môže uchá­dzač skon­tak­to­vať s kou­čom a pri online roz­ho­vore sa spý­tať na všetko, čo potre­buje a čo ho zau­jíma. Kouč je člo­vek, ktorý si zahra­nič­ným štú­diom vo vybra­nej kra­jine a na vybra­nej škole už pre­šiel. Pomôže štu­den­tovi vybrať správny prog­ram, šti­pen­dium aj to, ako pri­pra­viť pri­hlášku, aby bola doko­nalá a akcep­to­vaná ško­lou.

Ľudia, ktorí dali dokopy celý pro­jekt, sú tými naj­po­vo­la­nej­šími. Sami štu­do­vali v zahra­ničí a všet­kým, o čom hovo­ria, si pre­šli. Dokonca ani len dvaja z nich nie sú z rov­na­kej kra­jiny – Ame­rika, Nór­sko, Švaj­čiar­sko, Fran­cúz­sko a Izrael. Okrem už spo­mí­na­ného Jacoba Bacona je v tíme Lital Hel­man (spo­lu­zakl­da­teľka, COO), Sha­ron Rod­ner (spo­lu­za­kla­da­teľka), Josué Sznit­man (spo­lu­za­kla­da­teľ) a Roy Ben-Sas­son (deve­lo­per).

gradtrain.com

zdroj: gradtrain.com

GradT­rain má sídlo v Izra­eli, ktorý je v súčas­nosti často pova­žo­vaný za cen­trum všet­kých tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií. Verejnú beta ver­ziu spus­tili kon­com roka 2013, pri­čom majú nie­koľko sto­viek aktív­nych pou­ží­va­te­ľov z viac ako 50 kra­jín sveta.

Finan­co­va­nie? Zo začiatku to bol kla­sický 3F spô­sob – foun­ders, family, friends. V auguste 2013 spus­tili cro­wd­fun­din­govú kam­paň s cie­ľom 13 000 USD (ten pre­kro­čili o 12 dolá­rov). V súčas­nosti hľa­dajú seed inves­tora.

Pre mňa je už síce neskoro, no držím palce kaž­dému štu­den­tovi, ktorý to skúsi. A potom nám pokojne môže dať feed­back :)

Zdroj: gradtrain.com, indiegogo.com

Zdroj titul­nej fotky: redcuba.wordpress.com

Pridať komentár (0)